SERWIS
REKRUTACYJNY

Certyfikat KTE – język polski jako obcy

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

UWAGA! Certyfikat KTE nie jest egzaminem państwowym i nie stanowi potwierdzenia biegłości w zakresie języka polskiego do celów uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin pisemny (150 minut)
sprawdza następujące umiejętności:
rozumienie tekstu słuchanego (10 pkt.)
rozumienie tekstu czytanego (10 pkt.)
praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.)
umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej (10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut (10 pkt.)
Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat (ok. 5 minut na przygotowanie)
Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Cena egzaminu:
250 zł
dla osób uczestniczących w kursie przygotowującym: bez opłaty

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

Zapisy na egzamin

asendur@afm.edu.pl

w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. polskiego,
w treści maila proszę wpisać: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян