SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Pedagogika
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Pedagogika

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 22.05.2014 r. wydało ocenę pozytywną kierunkowi Pedagogika prowadzonemu na Wydziale na poziomie studiów I i II stopnia. Ponadto kierunek został wyróżniony w dwóch kategoriach: wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz infrastruktura dydaktyczna (Uchwała Nr 256/2014).

Absolwenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego.

Mogą być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działaniach zajmujących się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki oświatowej oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem jednostek nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Będą tam mogli pełnić obowiązki wychowawców, doradców, organizatorów i realizatorów programów interwencyjnych, profilaktycznych, etc.

Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absolwentom podejmować działalność również na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo), bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych.

Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika będą mieli możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych współdecydując tym samym o profilu własnych studiów. Wśród występujących w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wiedzy w zakresie możliwych do wyboru od semestru II ścieżek specjalizacyjnych: pedagogiki szkolnej z logopedią oraz pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii. W programie studiów znajdują się także przedmioty dotyczące ważnych cywilizacyjnych wyzwań współczesnej edukacji, np. edukacja medialna dzieci i młodzieży oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wybrane przedmioty:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • Prawne i organizacyjne podstawy wychowania
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia pracy umysłowej i twórczości
 • Pedeutologia
 • Elementy pedagogiki sądowej i resocjalizacyjnej
 • Funkcje i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Stymulacja rozwoju jednostki przez sztukę z elementami arteterapii
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Konstruowanie programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Ścieżki specjalizacyjne

 • Pedagogika szkolna z logopedią
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Ścieżka specjalizacyjna: Pedagogika szkolna z logopedią

Czas trwania – 5 semestrów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na tą ścieżkę specjalizacyjną zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od logopedy o poprawnej wymowie. Ścieżka realizowana od II semestru studiów.

• Pierwsza ścieżka w Krakowie na studiach magisterskich łącząca pedagogikę szkolną z logopedią
• Program przygotowany we współpracy z czynnymi zawodowo pedagogami i logopedami
• Studia wprowadzają w tajniki teorii i praktyki logopedycznej niezbędnej współcześnie ze względu na coraz częściej pojawiające się dysfunkcje w rozwoju mowy dziecka i osób dorosłych

Absolwenci zdobywają podwójne kompetencje: kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga oraz logopedy.
Studia II stopnia (magisterskie) z zakresu pedagogiki szkolnej z logopedią to studia kwalifikacyjne, podnoszące potencjał wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydatów.

Studia uprawniają do pracy:

 • w zawodzie logopedy (klasyfikacja zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kod zawodu: 229402) (w m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych)
 • w zawodzie nauczyciela pedagoga (w m.in. przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych) w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, par. 19 ust.1 p. 1).

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stwarzania optymalnych warunków rozwoju i uczenia się dzieciom i młodzieży oraz społecznego funkcjonowania osobom dorosłym, ujawniającym nietypowe zachowania w zakresie komunikowania się. Zasadniczymi elementami tego przygotowania jest:
• wiedza o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój (zwłaszcza mowy) dziecka
• umiejętność rozpoznawania zachowań werbalnych odbiegających od normy (diagnoza i prognoza logopedyczna)
• wiedza o metodach wspomagania rozwoju mowy i usuwania jej zaburzeń.

Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów. Dodatkowo, będzie posiadał wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne).
W ramach proponowanej ścieżki specjalizacyjnej podnoszone będą kwalifikacje studenta jako logopedy. Pozwoli to także kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich znacznie przekracza podstawowe wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.
Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

W planie studiów ścieżki specjalizacyjnej Pedagogika szkolna z logopedią znajdują się następujące moduły:

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego, m.in:

Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
Logika
Psychologia
Socjologia

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego pedagogicznego, m.in.:

Andragogika
Pedeutologia
Pedagogika porównawcza

Moduł przedmiotów specjalizacyjnych (podstawowych, uzupełniających i do wyboru):
Pedagogiczno – psychologiczny
Logopedyczny

ponadto moduły:
Edukacji językowej
Praktyk zawodowych

Studia mają profil praktyczny, w ich realizacji przewiduje się współpracę z doświadczonymi instytucjami oraz osobami praktycznie wykonującymi zawód pedagoga i logopedy.

Ścieżka specjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Powyższa ścieżka specjalizacyjna przeznaczona jest dla absolwentów studiów wyższych (pierwszego lub drugiego) stopnia różnych kierunków.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii będą mogli ubiegać się o pracę w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów), zakładach poprawczych, zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej), ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów), szkołach (w charakterze pedagogów szkolnych), ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie.

Dzięki poszerzeniu wiedzy z zakresu kryminologii i wiktymologii mogą profilować własne ścieżki zainteresowań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w obrębie wymienionych wyżej placówek lub starać się o pracę w organizacjach działających na rzecz byłych skazanych (po odbyciu kary pozbawienia wolności) lub dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Absolwenci tej ścieżki specjalizacyjnej zdobędą także kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl