SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Ratownictwo medyczne

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
7

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Ratownictwo medyczne

Profil absolwenta

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie ratownika medycznego w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne: szpitalnych oddziałów ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. W ramach posiadanych kompetencji potrafi wykonywać wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego samodzielnie bądź pod nadzorem lekarza systemu.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2016 roku – plik PDF

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.
Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku – zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych. Jako aktywny zawodowo ratownik medyczny jest zobowiązany do doskonalenia zawodowego przez całe życie – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Możliwości zatrudnienia

Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również ważny dla systemu opieki zdrowotnej zawód medyczny. Absolwenci tego kierunku mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również w innych placówkach i instytucjach wykorzystując posiadane kwalifikacje i doświadczenie. W uznaniu posiadanych kompetencji, najlepsi absolwenci tuż po ukończeniu studiów chętnie przyjmowani są do pracy za granicą – w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i innych krajach.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne realizowane jest w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, trwających 7 semestrów. Program studiów jest dostosowany do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji i tych określonych ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także uprawia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).
Obecnie obowiązujący program studiów przewiduje w ciągu całego okresu ich trwania realizację wymaganych Ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego zajęć zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. W toku studiów realizowane są przedmioty obowiązkowe i fakultatywne – ponad 1/3 przedmiotów może być wybrana indywidualnie przez każdego Studenta tak, aby w możliwie największym stopniu zapewnić możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze jego zainteresowań.

Dlaczego warto studiować u nas

 • Innowacyjna i unikalna na tle ofert konkurencyjnych uczelni propozycja przedmiotów do wyboru to:
 • basen i ratownictwo wodne,
 • techniki wspinaczki linowej i ratownictwo wysokościowe,
 • techniki samoobrony,
 • mediacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
 • warsztat zarządzania zespołem resuscytacyjnym,
 • medyczne czynności ratunkowe w geriatrii

Treści kształcenia dostosowane są do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Atutem oferty edukacyjnej naszego Wydziału jest uwzględnienie w toku studiów dodatkowych przedmiotów przygotowujących naszych Absolwentów do wyzwań stawianych im w praktyce zawodowej ratownika medycznego, w tym jego sprawności fizycznej i psychicznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności współpracy z pacjentami w podeszłym wieku, rozwoju własnej przedsiębiorczości. Z tego powodu wybierając ofertę edukacyjną Krakowskiej Akademii nasi Studenci mogą liczyć na przygotowanie do wykonywania zawodu ratownika medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale – co szczególnie ważne – radzenia sobie na rynku pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w innych obszarach, w tym rozwoju własnej firmy.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczny wymiar kształcenia. Z tego powodu zapewniamy Studentom realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. W tym zakresie współpracujemy z:

 • 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
 • Szpitalem św. Rafała w Krakowie
 • Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
 • Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 • Krakowskim Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ Carint Scanmed w Krakowie
 • Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • a także stacjami GOPR, TOPR, WOPR, domami pomocy społecznej i domami dziecka.

W toku studiów studenci realizują zajęcia praktyczne w oddziałach klinicznych, m.in. chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, neurologii, psychiatrii, pediatrii oraz po 160 godzin praktyk zawodowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia praktyczne na Uczelni prowadzone są w warunkach laboratoryjnej symulacji medycznej, a także w warunkach symulowanego zdarzenia medycznego w plenerze. Szczególną atrakcję stanowi tygodniowy obóz szkoleniowo – sprawnościowy, podczas którego realizowane są zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego i wodnego. Obóz sprawnościowy to także okazja do weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności – corocznie w czasie jego trwania organizowane są manewry medyczne. Każda z trzyosobowych drużyn zmaga się ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję scenariuszami symulowanych zdarzeń medycznych.

W toku studiów każdy Student podlega bieżącej ewaluacji osiąganych przez niego efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Poza tradycyjnymi formami oceny postępów w nauce – egzaminami pisemnymi i ustnymi, w ramach poszczególnych zajęć stosowane są także innowacyjne metody oceny:
• mini CEX (ang. Mini Clinical Examination) – skrócony egzamin kliniczny, obejmujący ocenę umiejętności zbierania wywiadu od pacjenta, badania fizykalnego i wdrożenia właściwego postepowania ratowniczego
• OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) – obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny wykorzystywany dla oceny umiejętności po zakończeniu podstaw medycznych czynności ratunkowych (pierwszy rok kształcenia), medycznych czynności ratunkowych w urazach (drugi rok kształcenia) i medycyny ratunkowej (trzeci rok kształcenia). Całodniowy egzamin praktyczny obejmuje zwykle od 5 do 12 stacji, dla których przewidziano różne scenariusze dostosowane do ewaluowanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych.

Ratownictwo medyczne – I stopień studia niestacjonarne – Zestawienie zajęć teoretycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DZ.U. poz. 1573)

sumaGodziny kontaktowe -wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
Nauki podstawowe
Anatomia175100757
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej200110908
Biologia i mikrobiologią10050504
Biofizyka2510151
Biochemia z elementami chemii5025252
Farmakologia z toksykologią7550253
Informatyka z Biostatystyką5030202
Patologia252051
Nauki behawioralne i społeczne 
Socjologia medycyny252051
Psychologia252051
Dydaktyka medyczna2515101
Etyka zawodowa ratownika medycznego2515101
Prawo medyczne2515101
Zdrowie publiczne252051
Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia2515101
Badania naukowe w ratownictwie medycznym252051
Język obcy200120808
Podstawy języka migowego5030202
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego15070806
Organizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne5020302
Metodyka nauczania pierwszej pomocy/kwalifikowanej pierwszej pomocy150501006
Zarządzanie zespołem resuscytacyjnym / zarządzanie zespołem urazowym10030704
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego / psychologia komunikacji252051
Higiena i epidemiologia2515101
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne252051
Profesjonalizm w ratownictwie medycznym2515101
Basen i ratownictwo wodne/ techniki wspinaczki252051
CBRN i HAZMAT zarządzanie kryzysowe5030202
Nauki kliniczne
Pediatria757053
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii150115356
Neurologia5025252
Psychiatria5035152
Choroby zakaźne2515101
Kardiologia z elementami elektrokardiografii7545303
Medycyna katastrof252501
Farmakologia7550253
Toksykologia kliniczna5040102
Podstawowe zabiegi medyczne12590355
Techniki zabiegów medycznych252051
Medycyna ratunkowa3252309513
Podstawy medycznych czynności ratunkowych150120306
Procedury ratunkowe przedszpitalne5030202
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne5030202
Ginekologia i położnictwo5040102
Podstawy chirurgii7550253
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu5035152
Intensywna terapia10060404
Neurochirurgia5025252
Okulistyka252051
Laryngologia252051
Urologia252051
Medycyna sądowa252051
Choroby tropikalne5030202
Medycyna taktyczna5030202
Pierwsza pomoc5030202
Kwalifikowana pierwsza pomoc7545303
Medyczne czynności ratunkowe w urazach200160408
Medyczne czynności ratunkowe w pediatrii7550253
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego12550755
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa2515101
Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego12570555
OSCE 12510151
OSCE 22510151
OSCE 32510151
Praktyki zawodowe
Zespół ratownictwa medycznego – wakacyjne15016806
Szpitalny oddział ratunkowy  – wakacyjne15016806
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – wakacyjne15016406
Oddział chirurgii  – śródroczne506002
Oddział ortopedyczno-urazowy – śródroczne505002
Oddział chorób wewnętrznych – śródroczne505002
Szpitalny  oddział ratunkowy  – śródroczna10010004
Oddział neurologii – śródroczne505002
Oddział kardiologii – śródroczne505002
Oddział pediatrii  – śródroczne505002
Zespół ratownictwa medycznego – śródroczne505002
SUMA CAŁOŚĆ:525036791571210
BHP    
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян