SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Ratownictwo medyczne
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:7
cena za semestr:3750
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Ratownictwo medyczne

Uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat

Profil studiów: praktyczny

Profil absolwenta

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie ratownika medycznego w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne: szpitalnych oddziałów ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. W ramach posiadanych kompetencji potrafi wykonywać wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego samodzielnie bądź pod nadzorem lekarza systemu.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2016 roku – plik PDF

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.
Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku – zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych. Jako aktywny zawodowo ratownik medyczny jest zobowiązany do doskonalenia zawodowego przez całe życie – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Możliwości zatrudnienia

Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również ważny dla systemu opieki zdrowotnej zawód medyczny. Absolwenci tego kierunku mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również w innych placówkach i instytucjach wykorzystując posiadane kwalifikacje i doświadczenie. W uznaniu posiadanych kompetencji, najlepsi absolwenci tuż po ukończeniu studiów chętnie przyjmowani są do pracy za granicą – w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i innych krajach.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne realizowane jest w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, trwających 7 semestrów. Program studiów jest dostosowany do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji i tych określonych ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także uprawia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).
Obecnie obowiązujący program studiów przewiduje w ciągu całego okresu ich trwania realizację wymaganych Ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego zajęć zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. W toku studiów realizowane są przedmioty obowiązkowe i fakultatywne – ponad 1/3 przedmiotów może być wybrana indywidualnie przez każdego Studenta tak, aby w możliwie największym stopniu zapewnić możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze jego zainteresowań.

Dlaczego warto studiować u nas

 • Innowacyjna i unikalna na tle ofert konkurencyjnych uczelni propozycja przedmiotów do wyboru to:
 • basen i ratownictwo wodne,
 • techniki wspinaczki linowej i ratownictwo wysokościowe,
 • techniki samoobrony,
 • mediacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
 • warsztat zarządzania zespołem resuscytacyjnym,
 • medyczne czynności ratunkowe w geriatrii

Treści kształcenia dostosowane są do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Atutem oferty edukacyjnej naszego Wydziału jest uwzględnienie w toku studiów dodatkowych przedmiotów przygotowujących naszych Absolwentów do wyzwań stawianych im w praktyce zawodowej ratownika medycznego, w tym jego sprawności fizycznej i psychicznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności współpracy z pacjentami w podeszłym wieku, rozwoju własnej przedsiębiorczości. Z tego powodu wybierając ofertę edukacyjną Krakowskiej Akademii nasi Studenci mogą liczyć na przygotowanie do wykonywania zawodu ratownika medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale – co szczególnie ważne – radzenia sobie na rynku pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w innych obszarach, w tym rozwoju własnej firmy.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczny wymiar kształcenia. Z tego powodu zapewniamy Studentom realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. W tym zakresie współpracujemy z:

 • 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
 • Szpitalem św. Rafała w Krakowie
 • Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
 • Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 • Krakowskim Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ Carint Scanmed w Krakowie
 • Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • a także stacjami GOPR, TOPR, WOPR, domami pomocy społecznej i domami dziecka.

W toku studiów studenci realizują zajęcia praktyczne w oddziałach klinicznych, m.in. chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, neurologii, psychiatrii, pediatrii oraz po 160 godzin praktyk zawodowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia praktyczne na Uczelni prowadzone są w warunkach laboratoryjnej symulacji medycznej, a także w warunkach symulowanego zdarzenia medycznego w plenerze. Szczególną atrakcję stanowi tygodniowy obóz szkoleniowo – sprawnościowy, podczas którego realizowane są zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego i wodnego. Obóz sprawnościowy to także okazja do weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności – corocznie w czasie jego trwania organizowane są manewry medyczne. Każda z trzyosobowych drużyn zmaga się ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję scenariuszami symulowanych zdarzeń medycznych.

W toku studiów każdy Student podlega bieżącej ewaluacji osiąganych przez niego efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Poza tradycyjnymi formami oceny postępów w nauce – egzaminami pisemnymi i ustnymi, w ramach poszczególnych zajęć stosowane są także innowacyjne metody oceny:
mini CEX (ang. Mini Clinical Examination) – skrócony egzamin kliniczny, obejmujący ocenę umiejętności zbierania wywiadu od pacjenta, badania fizykalnego i wdrożenia właściwego postepowania ratowniczego
OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) – obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny wykorzystywany dla oceny umiejętności po zakończeniu podstaw medycznych czynności ratunkowych (pierwszy rok kształcenia), medycznych czynności ratunkowych w urazach (drugi rok kształcenia) i medycyny ratunkowej (trzeci rok kształcenia). Całodniowy egzamin praktyczny obejmuje zwykle od 5 do 12 stacji, dla których przewidziano różne scenariusze dostosowane do ewaluowanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych.

Ratownictwo medyczne – I stopień studia niestacjonarne – Zestawienie zajęć teoretycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DZ.U. poz. 1573)

sumaGodziny kontaktowe -wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
Nauki podstawowe
Anatomia175100757
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej200110908
Biologia i mikrobiologią10050504
Biofizyka2510151
Biochemia z elementami chemii5025252
Farmakologia z toksykologią7550253
Informatyka z Biostatystyką5030202
Patologia252051
Nauki behawioralne i społeczne 
Socjologia medycyny252051
Psychologia252051
Dydaktyka medyczna2515101
Etyka zawodowa ratownika medycznego2515101
Prawo medyczne2515101
Zdrowie publiczne252051
Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia2515101
Badania naukowe w ratownictwie medycznym252051
Język obcy200120808
Podstawy języka migowego5030202
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego15070806
Organizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne5020302
Metodyka nauczania pierwszej pomocy/kwalifikowanej pierwszej pomocy150501006
Zarządzanie zespołem resuscytacyjnym / zarządzanie zespołem urazowym10030704
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego / psychologia komunikacji252051
Higiena i epidemiologia2515101
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne252051
Profesjonalizm w ratownictwie medycznym2515101
Basen i ratownictwo wodne/ techniki wspinaczki252051
CBRN i HAZMAT zarządzanie kryzysowe5030202
Nauki kliniczne
Pediatria757053
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii150115356
Neurologia5025252
Psychiatria5035152
Choroby zakaźne2515101
Kardiologia z elementami elektrokardiografii7545303
Medycyna katastrof252501
Farmakologia7550253
Toksykologia kliniczna5040102
Podstawowe zabiegi medyczne12590355
Techniki zabiegów medycznych252051
Medycyna ratunkowa3252309513
Podstawy medycznych czynności ratunkowych150120306
Procedury ratunkowe przedszpitalne5030202
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne5030202
Ginekologia i położnictwo5040102
Podstawy chirurgii7550253
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu5035152
Intensywna terapia10060404
Neurochirurgia5025252
Okulistyka252051
Laryngologia252051
Urologia252051
Medycyna sądowa252051
Choroby tropikalne5030202
Medycyna taktyczna5030202
Pierwsza pomoc5030202
Kwalifikowana pierwsza pomoc7545303
Medyczne czynności ratunkowe w urazach200160408
Medyczne czynności ratunkowe w pediatrii7550253
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego12550755
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa2515101
Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego12570555
OSCE 12510151
OSCE 22510151
OSCE 32510151
Praktyki zawodowe
Zespół ratownictwa medycznego – wakacyjne15016806
Szpitalny oddział ratunkowy  – wakacyjne15016806
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – wakacyjne15016406
Oddział chirurgii  – śródroczne506002
Oddział ortopedyczno-urazowy – śródroczne505002
Oddział chorób wewnętrznych – śródroczne505002
Szpitalny  oddział ratunkowy  – śródroczna10010004
Oddział neurologii – śródroczne505002
Oddział kardiologii – śródroczne505002
Oddział pediatrii  – śródroczne505002
Zespół ratownictwa medycznego – śródroczne505002
SUMA CAŁOŚĆ:525036791571210
BHP    

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl