SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Turystyka i rekreacja

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Turystyka i rekreacja

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja (profil praktyczny) stanowią ofertę edukacyjną kształcącą kadry na potrzeby rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.

Program studiów jest skonstruowany tak, aby absolwent kierunku posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów przewiduje możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych

  • hotelarstwo i przemysł spotkań
  • gospodarka turystyczna

Ścieżki specjalizacyjne

ścieżka specjalizacyjna: Hotelarstwo i przemysł spotkań

Studia I stopnia w ramach ścieżki kształcenia hotelarstwo i przemysł spotkań mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w obiektach noclegowych turystyki (zwłaszcza w hotelach), w podmiotach wyspecjalizowanych w obsłudze segmentu podróży biznesowych (np. posiadających certyfikat PCO – Professional Congress Organisers), w tzw. „firmach eventowych”, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z programowaniem i organizacją spotkań, podróży motywacyjnych, wystaw, targów i wydarzeń. Nabyte w czasie studiów kompetencje zawodowe umożliwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

ścieżka specjalizacyjna: Gospodarka turystyczna

Studia I stopnia w ścieżce gospodarka turystyczna mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym charakterze (biura podróży, biura przewoźników turystycznych, atrakcje turystyczne, urządzenia i obiekty infrastruktury turystycznej, informacja turystyczna itd.) a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.
Niezwykle ważnym efektem kształcenia w specjalności gospodarka turystyczna będzie przygotowanie kompetentnych kadr dla potrzeb zarządzania turystyką w administracji państwowej a zwłaszcza samorządowej różnych szczebli. Szczególnie kompetencje te niezbędne są w procesie planowania rozwoju funkcji turystycznych, ocenie potencjału turystycznego i strategii jego wykorzystania, umiejętności organizacji przestrzeni turystycznej włącznie z racjonalizacją wyboru lokalizacji różnych przedsięwzięć gospodarki turystycznej. Uzyskane kompetencje zawodowe umożliwią również prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.


Ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie tytułu licencjata stwarza możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w naszej Uczelni na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w ramach ścieżki specjalizacyjnej turystyka międzynarodowa lub w innych uczelniach posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia.

Wybrane przedmioty:
• geografia turystyczna świata, Europy i Polski,
• geografia społeczno-ekonomiczna,
• historia kultury i sztuki,
• prawo w turystyce i rekreacji,
• organizacja i logistyka imprez turystycznych i rekreacyjnych,
• systemy informacji i rezerwacji w turystyce,
• marketing usług turystycznych,
• informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym,
• organizacja i logistyka kongresów i konferencji (przemysł spotkań MICE),
• samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce,
• projektowanie przedsięwzięć turystycznych,
• metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.

Program studiów przewiduje obowiązkowe uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych, ćwiczeniach terenowych, wyjazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją (6 miesięcy).
Ukończenie studiów umożliwia także, uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywania (pełnienia) funkcji pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS oraz daje kompetencje związane z obsługą gościa hotelowego.

Plan studiów I stopnia – Kierunek Turystyka i rekreacja studia stacjonarne

SemestrPrzedmiotGodzECTS
Semestr 1Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego303
 Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości303
 Podstawy socjologii203
 Podstawy geografii fizycznej303
 Podstawy rekreacji203
 Pedagogika czasu wolnego303
 Geografia turystyczna303
 Podstawy turystyki303
 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej303
 Geografia regionalna świata303
 Wychowanie fizyczne300
 Szkolenie BHP50
 Kultura języka polskiego (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)150
 Język polski akademicki (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)600
Semestr 2Podstawy rachunkowości303
 Ochrona własności intelektualnej152
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej102
 Podstawy zarządzania203
 Geografia turystyczna Polski304
 Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji202
 Kartografia społeczno-ekonomiczna i topografia304
 Geografia turystyczna Europy303
 Geografia turystyczna państw pozaeuropejskich404
 Pierwsza pomoc przedlekarska151
 Język obcy302
 Wychowanie fizyczne300
 Język polski akademicki (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)600
Semestr 3Prawo w turystyce i rekreacji202
 Podstawy marketingu202
 Komunikacja interpersonalna151
 Zagospodarowanie turystyczne303
 Historia architektury i sztuki202
 Obsługa ruchu turystycznego303
 Podstawy hotelarstwa303
 Tworzenie produktu turystycznego203
 Programowanie i organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych403
do wyboru: 1 przedmiot z 2 Technika i organizacja pracy biurowej 203
Etykieta w biznesie203
do wyboru: 1 przedmiot z 2Ocena atrakcyjności obszaru dla turystyki 203
Podstawy gospodarki przestrzennej203
 Organizacja turystyki i rekreacji303
 Język obcy302
SemestrPrzedmiotGodz ECTS
Semestr 4Język obcy302
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystycznaZachowanie konsumenta na rynku turystycznym152
Marketing turystyczny203
Formy i metodyka turystyki303
Wycieczka studyjna303
Systemy informacji i rezerwacji w turystyce252
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystyczna
(do wyboru: 1 przedmiot z 3)
Organizacja eventów303
E-biznes w turystyce303
Tourism guide training course303
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkańOrganizacja i struktura przedsiębiorstwa hotelowego202
Realizacja usług w obiekcie hotelarskim202
Technologie informatyczne w hotelarstwie203
Gastronomia hotelowa202
Spa i wellness w hotelarstwie303
ścieżka specjalizacyjna gospodarka turystycznaBadania rynkowe i źródła informacji w gospodarce turystycznej203
Marketing i wizerunek miejsca203
Metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej w turystyce303
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym303
Semestr 5Język obcy302
 Seminarium dyplomowe305
 Praktyka zawodowa1605
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystycznaWarsztaty specjalistyczne305
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkańKrajowy i międzynarodowy rynek MICE203
Logistyka i organizacja MICE303
Organizacja targów i wystaw303
Marketing usług hotelarskich202
Organizacja i zarządzanie centrami i ośrodkami kongresowymi202
ścieżka specjalizacyjna gospodarka turystycznaPodmioty i kooperacja rynkowa w turystyce203
Projektowanie przedsięwzięć turystycznych203
Administracja rządowa i samorządowa w turystyce203
Prawne podstawy przedsiębiorczości304
Semestr 6Seminarium dyplomowe305
 Praktyka zawodowa80025

Plan studiów I stopnia – Kierunek Turystyka i rekreacja studia niestacjonarne

SemestrPrzedmiotGodzECTS
Semestr 1Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego203
 Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości203
 Podstawy socjologii153
 Podstawy geografii fizycznej203
 Podstawy rekreacji153
 Pedagogika czasu wolnego203
 Geografia turystyczna203
 Podstawy turystyki153
 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej203
 Geografia regionalna świata203
 Szkolenie BHP50
 Kultura języka polskiego (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)150
 Język polski akademicki (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)600
Semestr 2Podstawy rachunkowości203
 Ochrona własności intelektualnej152
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej102
 Podstawy zarządzania203
 Geografia turystyczna Polski204
 Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji152
 Kartografia społeczno-ekonomiczna i topografia204
 Geografia turystyczna Europy203
 Geografia turystyczna państw pozaeuropejskich204
 Pierwsza pomoc przedlekarska151
 Język obcy302
 Wychowanie fizyczne300
 Język polski akademicki (obowiązkowy dla studentów cudzoziemców)600
Semestr 3Prawo w turystyce i rekreacji202
 Podstawy marketingu152
 Komunikacja interpersonalna101
 Zagospodarowanie turystyczne203
 Historia architektury i sztuki202
 Obsługa ruchu turystycznego203
 Podstawy hotelarstwa203
 Tworzenie produktu turystycznego203
 Programowanie i organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych203
do wyboru: 1 przedmiot z 2Technika i organizacja pracy biurowej 203
Etykieta w biznesie203
do wyboru: 1 przedmiot z 2Ocena atrakcyjności obszaru dla turystyki 203
Podstawy gospodarki przestrzennej203
 Organizacja turystyki i rekreacji203
 Język obcy302
SemestrPrzedmiotGodzECTS
Semestr 4Język obcy302
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystycznaZachowanie konsumenta na rynku turystycznym102
Marketing turystyczny153
Formy i metodyka turystyki203
Wycieczka studyjna203
Systemy informacji i rezerwacji w turystyce252
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystyczna                             
(do wyboru: 1 przedmiot z 3)
Organizacja eventów203
E-biznes w turystyce203
Tourism guide training course203
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkańOrganizacja i struktura przedsiębiorstwa hotelowego202
Realizacja usług w obiekcie hotelarskim202
Technologie informatyczne w hotelarstwie203
Gastronomia hotelowa202
Spa i wellness w hotelarstwie203
ścieżka specjalizacyjna gospodarka turystycznaBadania rynkowe i źródła informacji w gospodarce turystycznej203
Marketing i wizerunek miejsca203
Metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej w turystyce303
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym303
Semestr 5Język obcy302
 Seminarium dyplomowe305
 Praktyka zawodowa1605
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkań; gospodarka turystycznaWarsztaty specjalistyczne205
ścieżka specjalizacyjna hotelarstwo i przemysł spotkańKrajowy i międzynarodowy rynek MICE153
Logistyka i organizacja MICE203
Organizacja targów i wystaw203
Marketing usług hotelarskich202
Organizacja i zarządzanie centrami i ośrodkami kongresowymi202
ścieżka specjalizacyjna gospodarka turystycznaPodmioty i kooperacja rynkowa w turystyce203
Projektowanie przedsięwzięć turystycznych303
Administracja rządowa i samorządowa w turystyce203
Prawne podstawy przedsiębiorczości204
Semestr 6Seminarium dyplomowe305
 Praktyka zawodowa80025
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян