SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Zarządzania i Komunikacji Społecznej
kierunek:Zarządzanie
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Prowadzimy także studia I stopnia
Strona Wydziału

Zarządzanie

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomicznych i praktyczną wiedzę w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pozwalającą rozpoznać prawidłowości funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Absolwent posiądzie wiedzę z dziedziny zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Umiejętności te pozwolą absolwentowi tego kierunku rozwiązywać problemy, interpretować, analizować i wpływać na procesy podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie organizowania i kierowania większymi zespołami ludzkimi. Absolwent będzie miał wykształcone kompetencje społeczne przydatne w komunikowaniu się, negocjowaniu kompromisu i zarządzaniu konfliktem. Absolwent posiądzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania grupą pracowników. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dzięki umiejętności rozpoznania i krytycznej analizy zjawisk rynkowych, znajomości zasad rachunkowości i uwarunkowań wspierania własnej przedsiębiorczości.

Dzięki programowi poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menadżera średniego i wyższego szczebla podejmującego specjalistyczne zadania w systemie zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Absolwent posiądzie kompetencje do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego. Umiejętność formułowania hipotez i wyznaczania celów badawczych da szczególnie zdolnym absolwentom możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

Psychologia w zarządzaniu, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Marketing międzynarodowy, Prawo handlowe, Zarządzanie procesami, Badania operacyjne, Przedsiębiorczość, Logistyka, Bezpieczeństwo, Negocjacje w zarządzaniu

Ścieżki specjalizacyjne na kierunku Zarządzanie (studia II stopnia):

 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą

Rachunkowość w zarządzaniu – ścieżka specjalizacyjna

Absolwent uzyska zaawansowaną wiedzy kierunkową pogłębiającą znajomość zarządzania w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej obejmującej koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości wykorzystywane do podejmowania decyzji ekonomicznych. Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej przekazywanej absolwentom obejmują w głównej mierze: znajomość zasad i instrumentów zaawansowanej rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, znajomość metod kontrolingu, rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, znajomość procesu planowania finansowego, stosowania narzędzi kontrolowania przyjętych rozwiązań, a także teorię rachunkowości i oraz zagadnienia zakresu harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali światowej.

Absolwent posiądzie pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalającą m.in. na samodzielne planowanie i budowę nowoczesnych systemów rachunku kosztów wraz z określeniem centrów odpowiedzialności i budżetowania na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Będzie znał zasady organizacji i metody controllingu operacyjnego, audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych. Pozna uwarunkowania rachunkowości spółek kapitałowych, zasady ustalania i rozliczania różnic z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W prowadzeniu własnej działalności pomocne absolwentowi będą praktyczne umiejętności dotyczące starania się o przyznanie a następnie rozliczanie dotacji unijnych. Pozna nie tylko krajowe, ale także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej uznawane za swoisty język komunikacji w różnych przejawach działalności gospodarczej w skali globalnej.

Absolwent będzie potrafił wykorzystać koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości do rozwiązywania problemów zarządczych jednostek i instytucji poprzez prawidłowe identyfikowanie zjawisk i procesów działalności gospodarczej, właściwy dobór metod analizy, umiejętne selekcjonowanie informacji oraz analizowanie dokumentów, formułowanie wniosków, a następnie stosowanie odpowiednich metod kontroli przyjętych rozwiązań.
Proces kształcenia zmierza do ukształtowania u absolwenta studiów drugiego stopnia postaw zachęcających go do podejmowania inicjatywy i zaangażowania się w pracę zespołów, ustawicznego dokształcania i doskonalenia zawodowego, ugruntowania zasad etyki zawodowej i przekonania do stosowania zasad odpowiedzialności społecznej.

Ta ścieżka rozwija kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze kierowników do spraw finansowych, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej, specjalisty do spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych, czy też kontunuowanie nauki na trzecim stopniu kształcenia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne

 • Rachunkowość spółek kapitałowych
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • Teoria rachunkowości
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rewizja finansowa (gospodarcza)
 • Audyt wewnętrzny

Zarządzanie firmą – ścieżka specjalizacyjna

Absolwent posiada ogólną znajomość współczesnych koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi rozpatrywać rozwój przedsiębiorstwa uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne i lokalne. Posiada znajomość ścieżek rozwoju kapitałowego i sieciowego podmiotów gospodarczych. Potrafi ocenić skutki działań przedsiębiorstwa nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.
Absolwent będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem.

Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania się i umiejętności negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane oraz dokonywać prognoz i symulacji przyszłych wyników na podstawie podejmowanych działań. Będzie miał przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie organizacjami non profit
 • Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorczość
 • Współczesne koncepcje marketingowe
 • Zarządzanie w MSP
 • Rola przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym
 • Zarządzanie w sieciach organizacji
 • Doskonalenie systemów wynagrodzeń

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl