SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów:
Zarządzanie

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek (studia stacjonarne i niestacjonarne od semestru letniego):

> od 10 stycznia 2024 r.

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Zarządzanie

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomicznych i praktyczną wiedzę w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pozwalającą rozpoznać prawidłowości funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Absolwent posiądzie wiedzę z dziedziny zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Umiejętności te pozwolą absolwentowi tego kierunku rozwiązywać problemy, interpretować, analizować i wpływać na procesy podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie organizowania i kierowania większymi zespołami ludzkimi. Absolwent będzie miał wykształcone kompetencje społeczne przydatne w komunikowaniu się, negocjowaniu kompromisu i zarządzaniu konfliktem. Absolwent posiądzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania grupą pracowników. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dzięki umiejętności rozpoznania i krytycznej analizy zjawisk rynkowych, znajomości zasad rachunkowości i uwarunkowań wspierania własnej przedsiębiorczości.

Dzięki programowi poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menadżera średniego i wyższego szczebla podejmującego specjalistyczne zadania w systemie zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Absolwent posiądzie kompetencje do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego. Umiejętność formułowania hipotez i wyznaczania celów badawczych da szczególnie zdolnym absolwentom możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ścieżki specjalizacyjne na kierunku Zarządzanie (studia II stopnia):
> Rachunkowość w zarządzaniu
> Zarządzanie firmą

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing międzynarodowy
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie procesami
 • Badania operacyjne
 • Przedsiębiorczość
 • Logistyka
 • Bezpieczeństwo
 • Negocjacje w zarządzaniu

Ścieżka specjalizacyjna: Rachunkowość w zarządzaniu

Absolwent uzyska zaawansowaną wiedzy kierunkową pogłębiającą znajomość zarządzania w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej obejmującej koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości wykorzystywane do podejmowania decyzji ekonomicznych. Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej przekazywanej absolwentom obejmują w głównej mierze: znajomość zasad i instrumentów zaawansowanej rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, znajomość metod kontrolingu, rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, znajomość procesu planowania finansowego, stosowania narzędzi kontrolowania przyjętych rozwiązań, a także teorię rachunkowości i oraz zagadnienia zakresu harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali światowej.

Absolwent posiądzie pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalającą m.in. na samodzielne planowanie i budowę nowoczesnych systemów rachunku kosztów wraz z określeniem centrów odpowiedzialności i budżetowania na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Będzie znał zasady organizacji i metody controllingu operacyjnego, audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych. Pozna uwarunkowania rachunkowości spółek kapitałowych, zasady ustalania i rozliczania różnic z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W prowadzeniu własnej działalności pomocne absolwentowi będą praktyczne umiejętności dotyczące starania się o przyznanie a następnie rozliczanie dotacji unijnych. Pozna nie tylko krajowe, ale także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej uznawane za swoisty język komunikacji w różnych przejawach działalności gospodarczej w skali globalnej.

Absolwent będzie potrafił wykorzystać koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości do rozwiązywania problemów zarządczych jednostek i instytucji poprzez prawidłowe identyfikowanie zjawisk i procesów działalności gospodarczej, właściwy dobór metod analizy, umiejętne selekcjonowanie informacji oraz analizowanie dokumentów, formułowanie wniosków, a następnie stosowanie odpowiednich metod kontroli przyjętych rozwiązań.
Proces kształcenia zmierza do ukształtowania u absolwenta studiów drugiego stopnia postaw zachęcających go do podejmowania inicjatywy i zaangażowania się w pracę zespołów, ustawicznego dokształcania i doskonalenia zawodowego, ugruntowania zasad etyki zawodowej i przekonania do stosowania zasad odpowiedzialności społecznej.

Ta ścieżka rozwija kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze kierowników do spraw finansowych, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej, specjalisty do spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych, czy też kontunuowanie nauki na trzecim stopniu kształcenia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Rachunkowość spółek kapitałowych
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • Teoria rachunkowości
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rewizja finansowa (gospodarcza)
 • Audyt wewnętrzny

Ścieżka specjalizacyjna: Zarządzanie firmą

Absolwent posiada ogólną znajomość współczesnych koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi rozpatrywać rozwój przedsiębiorstwa uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne i lokalne. Posiada znajomość ścieżek rozwoju kapitałowego i sieciowego podmiotów gospodarczych. Potrafi ocenić skutki działań przedsiębiorstwa nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.
Absolwent będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem.

Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania się i umiejętności negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane oraz dokonywać prognoz i symulacji przyszłych wyników na podstawie podejmowanych działań. Będzie miał przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie organizacjami non profit
 • Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorczość
 • Współczesne koncepcje marketingowe
 • Zarządzanie w MSP
 • Rola przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym
 • Zarządzanie w sieciach organizacji
 • Doskonalenie systemów wynagrodzeń

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян