SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Nauk o Bezpieczeństwie
kierunek:Bezpieczeństwo wewnętrzne
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3000
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 – tylko na studia niestacjonarne

Absolwenci uzyskują ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka – w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program studiów, obok umiejętności zawodowych, uwzględnia również dobre opanowanie języków obcych oraz nabywa umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje również zagadnienia z zakresu utrzymania indywidualnej kondycji psychofizycznej. Absolwent kierunku może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub pracownikiem firm ochroniarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

Wybrane przedmioty:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo biznesu
 • ochrona osób, mienia i obiektów
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo imprez i uroczystości
 • pomoc przedmedyczna
 • strzelectwo sportowe i specjalne
 • wiedza o wojsku i obronności

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na ścieżkach specjalizacyjnych:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • detektywistyka
 • bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym
 • ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a władzami uczelni stworzono unikatową możliwość przygotowania do pracy w policji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, osiągają minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów podejmą pracę w policji, będą mieli możliwość skrócenia szkolenia zawodowego w Szkole Policji (o połowę).
Absolwent tej ścieżki będzie posiadać wiedzę o podstawowym ogólnym wykształceniu na poziomie wyższym zawodowym, usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Po ukończeniu tej ścieżki otrzyma dodatkowo specjalne świadectwo, uprawniające do skrócenia o połowę szkolenia zawodowego przy przyjęciu do pracy w policji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego znajdują się m.in.:

 • prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji
 • legitymowanie osób
 • przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego
 • przygotowanie do użycia broni palnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zatrzymanie osoby
 • kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku
 • przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy
 • podstawy ruchu drogowego
 • pełnienie służby na drogach
 • kontrola uczestników ruchu drogowego
 • wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Detektywistyka

Zawód detektywa w obecnej chwili kiedy zachodzą liczne przemiany w społeczeństwie zdobywa coraz większą popularność.
Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).
Studenci zdobywają aktualną wiedzę z zakresu usług detektywistycznych w aspekcie ich podstaw prawnych, aby mogli przygotowywać i wspierać procedury prawne, zgodnie z interesem klienta.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje niezbędne do wsparcia toczącego się śledztwa, a także do oceny jego przebiegu i optymalnego planowania czynności własnych. Ukończenie specjalności „Detektywistyka” i osiągniecie niezbędnych kwalifikacji pozwala studentom na uzyskanie licencji detektywa. Zdobędzie wiedzę niezbędną przy wykonywaniu tego zawodu, z zakresu: prawo dowodowe, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyki i psychologii sądowej. Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawdzić będzie mógł w warsztatach praktycznych w terenie.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej detektywistyka znajdują się m.in.:

 • etyka zawodowa detektywa
 • prawo wykroczeń
 • wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego
 • prawo dowodowe
 • wybrane elementy psychologii sądowej
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym” absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w tym dotyczących pracy we właściwych komórkach różnych typów organizacji sektora prywatnego i publicznego tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze czy w Urzędach Miast.
Absolwenci tej specjalizacji znajdą również zatrudnienie w strukturach państwowych tj. policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska, służby specjalne, jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, Sektorze energetycznym, zarządzaniu kryzysowym, służbach porządkowych i ratunkowych a także w nadzorze i ochronie obiektów o charakterze strategicznym, w reklamie, marketingu i promocji, telewizji, wydarzeniach sportowych i kulturalnych ale również w dziennikarstwie czy nagrywaniu sportowych wyczynów ekstremalnych, w nagrywaniu z powietrzna uroczystości okolicznościowych tj. eventy i festiwale, nieruchomościach i developerstwie, geodezji, detektywistyce, logistyce, monitorowaniu środowiska naturalnego, obserwacji niebezpiecznych zdarzeń na ziemi, pomiaru natężenia ruchu drogowego, patrolowaniu rurociągów i innych ciągów przesyłowych, kontroli i nadzoru nad obiektami wysokimi lub trudno dostępnymi oraz działalności agrotechnicznej i rolniczej a także w budownictwie i architekturze.

Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym znajdują się m.in.:

 • instytucje i organizacje w lotnictwie cywilnym
 • współpraca lotnisk ze środowiskiem zewnętrznym
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym
 • system zarządzania ruchem lotniczym
 • bezzałogowe środki transportu

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa” absolwenci uzyskają wiedzę oraz kompetencje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w każdym obszarze funkcjonowania począwszy od sektora prywatnego, a skończywszy na państwowym. Zdobędą wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, a także sprawność rozumienia idei bezpieczeństwa, pracy zespołowej w tym zakresie oraz wyboru optymalnych możliwych w danych warunkach wariantów działań, dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych w komórkach zajmującymi się trudnościami pojawiającymi zarówno wewnątrz organizacji, jak również z punktu widzenia systemów państwowych.

Ukończenie studiów pozwali im na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • podstawy sieci IT
 • podstawy kryptologii
 • zwalczanie przestępczości komputerowej
 • ochrona własności intelektualnej
 • informatyka śledcza

Plany studiów

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Wiedza o państwie i prawie304
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego303
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa505
Pedagogika społeczna153
Prawa człowieka153
Wychowanie fizyczne300
Bezpieczeństwo i higiena pracy50
Architektura bezpieczeństwa wewnętrznego303
Bezpieczeństwo lokalne50
semestr
2Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej152
Tajemnica zawodowa i jej ochrona303
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników204
Język obcy -1302
Wychowanie fizyczne – sporty obronne300
Bezpieczeństwo społeczne453
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie303
System bezpieczeństwa narodowego RP504
Podstawy strzelectwa505
Kryminalistyka504
semestr
3Psychologia stresu w służbach mundurowych202
Podstawy ergonomii152
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e-platformy151
Język obcy – 2302
Etyka zawodowa funkcjonariusza służb państwowych i detektywa303
Przestępczość zorganizowana – etiologia i zwalczanie404
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych303
Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów302
Organizacja wymiaru sprawiedliwości352
Logistyka bezpieczeństwa304
Wstęp do badań naukowych103
Sprawca i ofiara przestępstwa a bezpieczeństwo jednostki252
semestrprzedmiotgodzinyECTS
4Język obcy – 3302
Mediacje w sytuacjach kryzysowych303
Terroryzm XXI wieku503
Czynności operacyjno-rozpoznawcze303
Sporty i specjalności obronne252
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie505
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa404
Przedmioty specjalizacyjne
semestr
5Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych303
Język obcy – 4302
Seminarium licencjackie306
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa505
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia404
Przedmioty specjalizacyjne
semestr
6Seminarium licencjackie306
Prywatny sektor bezpieczeństwa303
Przedmioty specjalizacyjne

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Wiedza o państwie i prawie254
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego203
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa353
Pedagogika społeczna154
Prawa człowieka105
Bezpieczeństwo i higiena pracy50
Architektura bezpieczeństwa wewnętrznego253
Bezpieczeństwo lokalne50
semestr
2Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej152
Tajemnica zawodowa i jej ochrona203
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników204
Język obcy -1302
Wychowanie fizyczne – sporty obronne150
Bezpieczeństwo społeczne303
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie203
System bezpieczeństwa narodowego RP504
Podstawy strzelectwa405
Kryminalistyka304
semestr
3Psychologia stresu w służbach mundurowych152
Podstawy ergonomii152
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e-platformy101
Język obcy – 2302
Etyka zawodowa funkcjonariusza służb państwowych i detektywa253
Przestępczość zorganizowana – etiologia i zwalczanie304
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych203
Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów302
Organizacja wymiaru sprawiedliwości202
Logistyka bezpieczeństwa252
Wstęp do badań naukowych153
Sprawca i ofiara przestępstwa a bezpieczeństwo jednostki152
semestrprzedmiotgodzinyECTS
4Język obcy – 3302
Mediacje w sytuacjach kryzysowych203
Terroryzm XXI wieku403
Czynności operacyjno-rozpoznawcze203
Sporty i specjalności obronne202
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie505
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa304
Przedmioty specjalizacyjne
semestr
5Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych203
Język obcy – 4302
Seminarium licencjackie206
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa305
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia254
Przedmioty specjalizacyjne
semestr
6Seminarium licencjackie206
Prywatny sektor bezpieczeństwa253
Przedmioty specjalizacyjne

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl