SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Nauk o Bezpieczeństwie
kierunek:Bezpieczeństwo wewnętrzne
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 2800 / niestac. 2700
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwenci uzyskują ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka – w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program studiów, obok umiejętności zawodowych, uwzględnia również dobre opanowanie języków obcych oraz nabywa umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje również zagadnienia z zakresu utrzymania indywidualnej kondycji psychofizycznej. Absolwent kierunku może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub pracownikiem firm ochroniarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

Wybrane przedmioty:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo biznesu
 • ochrona osób, mienia i obiektów
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo imprez i uroczystości
 • pomoc przedmedyczna
 • strzelectwo sportowe i specjalne
 • wiedza o wojsku i obronności

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na ścieżkach specjalizacyjnych:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Detektywistyka

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a władzami uczelni stworzono unikatową możliwość przygotowania do pracy w policji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, osiągają minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów podejmą pracę w policji, będą mieli możliwość skrócenia szkolenia zawodowego w Szkole Policji (o połowę).
Absolwent tej ścieżki będzie posiadać wiedzę o podstawowym ogólnym wykształceniu na poziomie wyższym zawodowym, usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Po ukończeniu tej ścieżki otrzyma dodatkowo specjalne świadectwo, uprawniające do skrócenia o połowę szkolenia zawodowego przy przyjęciu do pracy w policji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego znajdują się m.in.:

 • prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji
 • legitymowanie osób
 • przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego
 • przygotowanie do użycia broni palnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zatrzymanie osoby
 • kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku
 • przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy
 • podstawy ruchu drogowego
 • pełnienie służby na drogach
 • kontrola uczestników ruchu drogowego
 • wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Detektywistyka

Zawód detektywa w obecnej chwili kiedy zachodzą liczne przemiany w społeczeństwie zdobywa coraz większą popularność.
Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).
Studenci zdobywają aktualną wiedzę z zakresu usług detektywistycznych w aspekcie ich podstaw prawnych, aby mogli przygotowywać i wspierać procedury prawne, zgodnie z interesem klienta.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje niezbędne do wsparcia toczącego się śledztwa, a także do oceny jego przebiegu i optymalnego planowania czynności własnych. Ukończenie specjalności „Detektywistyka” i osiągniecie niezbędnych kwalifikacji pozwala studentom na uzyskanie licencji detektywa. Zdobędzie wiedzę niezbędną przy wykonywaniu tego zawodu, z zakresu: prawo dowodowe, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyki i psychologii sądowej. Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawdzić będzie mógł w warsztatach praktycznych w terenie.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej detektywistyka znajdują się m.in.:

 • etyka zawodowa detektywa
 • prawo wykroczeń
 • wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego
 • prawo dowodowe
 • wybrane elementy psychologii sądowej
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl