SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwenci uzyskują ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka – w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program studiów, obok umiejętności zawodowych, uwzględnia również dobre opanowanie języków obcych oraz nabywa umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje również zagadnienia z zakresu utrzymania indywidualnej kondycji psychofizycznej. Absolwent kierunku może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub pracownikiem firm ochroniarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

Wybrane przedmioty:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo biznesu
 • ochrona osób, mienia i obiektów
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo imprez i uroczystości
 • pomoc przedmedyczna
 • strzelectwo sportowe i specjalne
 • wiedza o wojsku i obronności

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na ścieżkach specjalizacyjnych:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • detektywistyka
 • bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym
 • ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

Ścieżki specjalizacyjne

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a władzami uczelni stworzono unikatową możliwość przygotowania do pracy w policji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, osiągają minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów podejmą pracę w policji, będą mieli możliwość skrócenia szkolenia zawodowego w Szkole Policji (o połowę).
Absolwent tej ścieżki będzie posiadać wiedzę o podstawowym ogólnym wykształceniu na poziomie wyższym zawodowym, usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Po ukończeniu tej ścieżki otrzyma dodatkowo specjalne świadectwo, uprawniające do skrócenia o połowę szkolenia zawodowego przy przyjęciu do pracy w policji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego znajdują się m.in.:

 • prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji
 • legitymowanie osób
 • przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego
 • przygotowanie do użycia broni palnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zatrzymanie osoby
 • kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku
 • przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy
 • podstawy ruchu drogowego
 • pełnienie służby na drogach
 • kontrola uczestników ruchu drogowego
 • wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Detektywistyka

Zawód detektywa w obecnej chwili kiedy zachodzą liczne przemiany w społeczeństwie zdobywa coraz większą popularność.
Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).
Studenci zdobywają aktualną wiedzę z zakresu usług detektywistycznych w aspekcie ich podstaw prawnych, aby mogli przygotowywać i wspierać procedury prawne, zgodnie z interesem klienta.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje niezbędne do wsparcia toczącego się śledztwa, a także do oceny jego przebiegu i optymalnego planowania czynności własnych. Ukończenie specjalności „Detektywistyka” i osiągniecie niezbędnych kwalifikacji pozwala studentom na uzyskanie licencji detektywa. Zdobędzie wiedzę niezbędną przy wykonywaniu tego zawodu, z zakresu: prawo dowodowe, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyki i psychologii sądowej. Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawdzić będzie mógł w warsztatach praktycznych w terenie.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej detektywistyka znajdują się m.in.:

 • etyka zawodowa detektywa
 • prawo wykroczeń
 • wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego
 • prawo dowodowe
 • wybrane elementy psychologii sądowej
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym” absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w tym dotyczących pracy we właściwych komórkach różnych typów organizacji sektora prywatnego i publicznego tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze czy w Urzędach Miast.
Absolwenci tej specjalizacji znajdą również zatrudnienie w strukturach państwowych tj. policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska, służby specjalne, jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, Sektorze energetycznym, zarządzaniu kryzysowym, służbach porządkowych i ratunkowych a także w nadzorze i ochronie obiektów o charakterze strategicznym, w reklamie, marketingu i promocji, telewizji, wydarzeniach sportowych i kulturalnych ale również w dziennikarstwie czy nagrywaniu sportowych wyczynów ekstremalnych, w nagrywaniu z powietrzna uroczystości okolicznościowych tj. eventy i festiwale, nieruchomościach i developerstwie, geodezji, detektywistyce, logistyce, monitorowaniu środowiska naturalnego, obserwacji niebezpiecznych zdarzeń na ziemi, pomiaru natężenia ruchu drogowego, patrolowaniu rurociągów i innych ciągów przesyłowych, kontroli i nadzoru nad obiektami wysokimi lub trudno dostępnymi oraz działalności agrotechnicznej i rolniczej a także w budownictwie i architekturze.

Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym znajdują się m.in.:

 • instytucje i organizacje w lotnictwie cywilnym
 • współpraca lotnisk ze środowiskiem zewnętrznym
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym
 • system zarządzania ruchem lotniczym
 • bezzałogowe środki transportu

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa” absolwenci uzyskają wiedzę oraz kompetencje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w każdym obszarze funkcjonowania począwszy od sektora prywatnego, a skończywszy na państwowym. Zdobędą wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, a także sprawność rozumienia idei bezpieczeństwa, pracy zespołowej w tym zakresie oraz wyboru optymalnych możliwych w danych warunkach wariantów działań, dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych w komórkach zajmującymi się trudnościami pojawiającymi zarówno wewnątrz organizacji, jak również z punktu widzenia systemów państwowych.

Ukończenie studiów pozwali im na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • podstawy sieci IT
 • podstawy kryptologii
 • zwalczanie przestępczości komputerowej
 • ochrona własności intelektualnej
 • informatyka śledcza

Plany studiów – studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Wiedza o państwie i prawie 30 4
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego 30 3
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa 50 5
Pedagogika społeczna 15 3
Prawa człowieka 15 3
Wychowanie fizyczne 30 0
Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 0
Architektura bezpieczeństwa wewnętrznego 30 3
Bezpieczeństwo lokalne 5 0
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 15 2
Tajemnica zawodowa i jej ochrona 30 3
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników 20 4
Język obcy -1 30 2
Wychowanie fizyczne – sporty obronne 30 0
Bezpieczeństwo społeczne 45 3
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie 30 3
System bezpieczeństwa narodowego RP 50 4
Podstawy strzelectwa 50 5
Kryminalistyka 50 4
przedmiot godziny ECTS
Psychologia stresu w służbach mundurowych 20 2
Podstawy ergonomii 15 2
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e-platformy 15 1
Język obcy – 2 30 2
Etyka zawodowa funkcjonariusza służb państwowych i detektywa 30 3
Przestępczość zorganizowana – etiologia i zwalczanie 40 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 30 3
Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów 30 2
Organizacja wymiaru sprawiedliwości 35 2
Logistyka bezpieczeństwa 30 4
Wstęp do badań naukowych 10 3
Sprawca i ofiara przestępstwa a bezpieczeństwo jednostki 25 2
przedmiot godziny ECTS
Język obcy – 3 30 2
Mediacje w sytuacjach kryzysowych 30 3
Terroryzm XXI wieku 50 3
Czynności operacyjno-rozpoznawcze 30 3
Sporty i specjalności obronne 25 2
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie 50 5
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa 40 4
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 30 3
Język obcy – 4 30 2
Seminarium licencjackie 30 6
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa 50 5
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia 40 4
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Seminarium licencjackie 30 6
Prywatny sektor bezpieczeństwa 30 3
Przedmioty specjalizacyjne

Plany studiów – studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Wiedza o państwie i prawie 25 4
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego 20 3
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa 35 3
Pedagogika społeczna 15 4
Prawa człowieka 10 5
Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 0
Architektura bezpieczeństwa wewnętrznego 25 3
Bezpieczeństwo lokalne 5 0
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 15 2
Tajemnica zawodowa i jej ochrona 20 3
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników 20 4
Język obcy -1 30 2
Wychowanie fizyczne – sporty obronne 15 0
Bezpieczeństwo społeczne 30 3
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie 20 3
System bezpieczeństwa narodowego RP 50 4
Podstawy strzelectwa 40 5
Kryminalistyka 30 4
przedmiot godziny ECTS
Psychologia stresu w służbach mundurowych 15 2
Podstawy ergonomii 15 2
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e-platformy 10 1
Język obcy – 2 30 2
Etyka zawodowa funkcjonariusza służb państwowych i detektywa 25 3
Przestępczość zorganizowana – etiologia i zwalczanie 30 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 20 3
Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów 30 2
Organizacja wymiaru sprawiedliwości 20 2
Logistyka bezpieczeństwa 25 2
Wstęp do badań naukowych 15 3
Sprawca i ofiara przestępstwa a bezpieczeństwo jednostki 15 2
przedmiot godziny ECTS
Język obcy – 3 30 2
Mediacje w sytuacjach kryzysowych 20 3
Terroryzm XXI wieku 40 3
Czynności operacyjno-rozpoznawcze 20 3
Sporty i specjalności obronne 20 2
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie 50 5
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa 30 4
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 20 3
Język obcy – 4 30 2
Seminarium licencjackie 20 6
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa 30 5
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia 25 4
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Seminarium licencjackie 20 6
Prywatny sektor bezpieczeństwa 25 3
Przedmioty specjalizacyjne
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України