SERWIS
REKRUTACYJNY

Świadectwa / dyplomy zagraniczne

Informacja dla kandydatów na studia posiadających świadectwo zagraniczne

Świadectwo dojrzałości uzyskane w innym kraju niż Polska może być podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem, że uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania oraz zostało zalegalizowane do obrotu prawnego przez odpowiednie władze państwa.

Informacja o legalizacji dokumentów o wykształceniu
Świadectwa dojrzałości oraz dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski, z wyłączeniem dyplomu matury międzynarodowej (IB) i świadectwa matury europejskiej (EB) muszą być opatrzone apostille, w przypadku, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), a w innym przypadku poddane legalizacji.

Apostille – jest certyfikacją w ramach konwencji haskiej z 1961 r. uwierzytelniającą dokumenty do wykorzystania ich w obcych krajach. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. Najprościej mówiąc, apostille to certyfikat zgodności, który jest dołączony do innego dokumentu, aby mógł on być stosowany za granicą. „Apostille” poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działa osoba podpisująca dokument i w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony.

W stosunku do zagranicznych dokumentów, w większości krajów europejskich organem formalnie wydającym apostille są Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Ministerstwa Oświaty danego państwa, które w celu ułatwienia dostępności delegują nadawanie apostille lokalnym urzędom.
Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:

Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Burundi, Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao), Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Filipiny, Francja, Grecja, Grenada, Gruzja, Gwatemala, Gujana, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea (Republika Korei), Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Niemcy, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Serbia, Seszele, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Suazi, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan,Tonga, Trinidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.
Listę państw – stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille znajdzieszhttps://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Legalizacja – poświadczenie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.). Legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych: Hong Kong, Macao), Czad, Dominikana, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna,Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo zagraniczne z kraju UE, OECD i EFTA lub z którym obowiązuje Polskę umowa międzynarodowa (chyba, że umowa lub przepisy o oświacie stanowią inaczej), wymagany jest komplet dokumentów obejmujący:
-zalegalizowane świadectwo dojrzałości (jeżeli zagraniczne świadectwo dojrzałości zostało wydane przez szkołę działającą w systemie edukacji państwa – strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji to przedkłada się oryginał świadectwa (ewentualnie duplikat) z umieszczoną na nim albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano świadectw. Do świadectwa uzyskanego na Ukrainie należy dołączyć Certyfikat Niezależnego Oceniania Zewnętrznego (ZNO) wraz z kartą informacyjną do Certyfikatu Niezależnego Oceniania Zewnętrznego,
-tłumaczenie przysięgłe świadectwa wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych),
-jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia to musisz złożyć aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy, uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie, oznaczona jest data wykonania następnego badania oraz stwierdzenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki instytucji wydającej oraz lekarza medycyny pracy.
-jeżeli chcesz studiować kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię to dodatkowo będzie Ci potrzebne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które wystawi Ci również lekarz na podstawie aktualnych badań. Orzeczenie takie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres Uczelni (Krakowska Akademia, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1), informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia nauki na kierunku na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, datę wystawienia zaświadczenie oraz datę następnego badania. Na zaświadczeniu muszą znajdować się 2 pieczątki: instytucji wydającej oraz lekarza przeprowadzającego badanie. W przypadku kierunku dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.
-do wglądu paszport lub kopia notarialna w przypadku pełnomocnictwa,
-1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy oraz brwi, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.
-certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie minimum B1 na studia w języku polskim lista certyfikatów albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego w przypadku aplikacji na studia w języku angielskim lista certyfikatów
-akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym (dotyczy kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu oraz innych, którzy w paszporcie w miejscu urodzenia mają podany tylko kraj) – do wglądu
-w przypadku posiadania nr PESEL – decyzję o jego przyznaniu – do wglądu

W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo z kraju nieobjętego umową międzynarodową lub z poza wymienionego obszaru, przepisy o systemie oświaty wymagają nostryfikacji posiadanego świadectwa. Komplet dokumentów obejmuje:
-świadectwo dojrzałości wraz z decyzją administracyjną kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za równoważne polskim świadectwom*
-tłumaczenie przysięgłe świadectwa wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych)
-jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia to musisz złożyć aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy, uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie, oznaczona jest data wykonania następnego badania oraz stwierdzenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki instytucji wydającej oraz lekarza medycyny pracy.
-jeżeli chcesz studiować kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię to dodatkowo będzie Ci potrzebne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które wystawi Ci również lekarz na podstawie aktualnych badań. Orzeczenie takie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres Uczelni (Krakowska Akademia, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1), informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia nauki na kierunku na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, datę wystawienia zaświadczenie oraz datę następnego badania. Na zaświadczeniu muszą znajdować się 2 pieczątki: instytucji wydającej oraz lekarza przeprowadzającego badanie. W przypadku kierunku dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.
-do wglądu paszport lub kopia notarialna w przypadku pełnomocnictwa,
-1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.
-certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie minimum B1 na studia w języku polskim lista certyfikatów albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego w przypadku aplikacji na studia w języku angielskim lista certyfikatów

*Decyzję o nostryfikacji posiadanego świadectwa wydaje Kuratorium Oświaty w miejscu zamieszkania kandydata w Polsce lub Wojewódzkim Kuratorium Oświaty w Krakowie (właściwym ze względu na siedzibę Krakowskiej Akademii) po spełnieniu wymaganych wymogów formalnych.

Dyplomy IB (International Baccalaureate) i EB (Europeean Baccalaureate) zwolnione są z obowiązku nostryfikacji.
Bliższe informacje na temat uznawalności zagranicznego wykształcenia w Polsce są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Jeśli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów magisterskich, pierwszego stopnia lub równoważny…

i pragniesz podjąć naukę na studiach drugiego stopnia to zasady uznawania dyplomów ukończenia studiów za granicą za równorzędne z dyplomami uzyskanymi w Polsce, określają umowy międzynarodowe.
Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Przedłożony dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem musi być zalegalizowany (jeżeli zagraniczny dyplom został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie edukacji państwa – strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji to przedkłada się oryginał dyplomu wraz z suplementem (ewentualnie duplikat/kopię notarialną) z umieszczoną na nim albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano dyplom,
Tłumaczenie przysięgłe dyplomu wraz z suplementem wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych),
Opinię Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o przedłożonym dyplomie, stwierdzającą uprawnienia do podjęcia studiów w Polsce.

Weryfikacja znajomości języka polskiego u obcokrajowców

Na studia w języku polskim wymagana jest znajomość języka wykładowego na poziomie biegłości i językowej B1 lub wyższym.

Udokumentowanie znajomości następuje poprzez przedłożenie:

 • Świadectwa dojrzałości wydanego w Polsce,
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wskazanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Zaświadczenia o ukończeniu za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim,
 • Certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub jednostkę uprawnioną decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego o organizowania egzaminów z języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1 lub wyższym (wykaz jednostek uprawnionych – PDF)
 • Dyplomu ukończenia studiów wyższych , których językiem wykładowym był język polski
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydanego przez Slavc Languages Center z siedzibą w Kijowie,
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydanego przez Ukraińsko-Polskie Centrum Edukacyjne UniverPL sp.z o.o z siedzibą w Warszawie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydanego przez WST GROUP sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydanego przez Eurostudy z siedzibą w Kijowie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydanego przez International Education Suport Center sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez Euro.edu.group STUDIX eu. sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez OsvitaPOL sp. z o.o z siedziba w Warszawie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez Studentway sp.z o.o z siedzibą w Krakowie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez Asocjacja Konsultantów Europejskich sp.z o.o z siedzibą w Lublinie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez Edukacja bez granic sp.z o.o z siedzibą w Lublinie
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 wydany przez VARIA – Centrum Języka Polskiego z siedzibą w Krakowie
 • Certyfikatu KTE Sp. z o.o. z języka polskiego jako obcego B2
 • Zaświadczenia KTE Sp. z o.o. o znajomości języka polskiego na poziomie B1
 • Zaświadczenia/certyfikaty wydane przez szkoły języka polskiego utworzone przy Związku Polaków na Ukrainie oraz Białorusi i Litwie.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z języka polskiego organizowanego przez SJO Krakowskiej Akademii

Wymagane dokumenty dla kandydatów ze świadectwem z Ukrainy

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

• kwestionariusz, wypełniony poprzez system elektronicznej rejestracji, wydrukowany i podpisany we wszystkich wskazanych miejscach czytelnym podpisem (imię i nazwisko – pisownia paszportowa). Jeśli kandydat nie ma ukończonych 18 lat kwestionariusz podpisuje też jeden z rodziców czytelnym podpisem (obok podpisu kandydata). Kwestionariusz należy wypełniać w j. polskim w przypadku studiów w j. polskim, a w
j. angielskim jeżeli mają to być w j. angielskim.
• paszport do wglądu lub kopia notarialna w przypadku pełnomocnictwa (pełnomocnictwo notarialne osób poniżej 18 r.ż. udzielone przez rodziców w imieniu niepełnoletniego dziecka) wraz z tłumaczeniem przysięgłym
• świadectwo pełnego wykształcenia średniego + dodatek z wykazem przedmiotów i ocen (oryginał lub kopia notarialna). Te dwa dokumenty muszą być opatrzone Apostille (wydaje Ministerstwo Oświaty w Kijowie) + kserokopie każdej strony świadectwa i dodatku
• tłumaczenie przysięgłe świadectwa i dodatku wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (nie na Ukrainie) + kserokopie tłumaczeń
• Certyfikat Niezależnego Oceniania Zewnętrznego (ZNO) wraz z kartą informacyjną do Certyfikatu lub wyniki testu NMT + tłumaczenia przysięgłe i kserokopie tłumaczeń. Wyniki można pobrać na swoim wirtualnym koncie uczestnika ZNO lub NMT https://zno.testportal.com.ua/info/login. (ZNO od 2020 roku a od 2022 roku Multitest NMT. Wyniki muszą być imienne, spersonalizowane (w celu uzyskania imiennych wyników można pisać na adres org@testportal.gov.ua)
• tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia (w przypadku gdy w paszporcie zagranicznym w miejscu urodzenia jest wpisany obwód. Jeśli jest wpisane miasto np. Kijów, Lwów tłumaczenie nie jest wymagane)
• 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (wymogi jak do wizy)
• potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (wygenerowane w PDF i wydrukowane).
• na kierunki: lekarski, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku**.
 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych**.

Uwaga!

• certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 (na studia w języku polskim) albo certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 (na studia w języku angielskim) lub weryfikacja języka na uczelni poprzez napisanie egzaminu. Uwaga! Kierunek filologia – wymagane są dwa certyfikaty (PL, ENG).

-> język polski dokładne informacje: https://rekrutacja.ka.edu.pl/obcokrajowcy/#obcower
-> języka angielskiego lista certyfikatów: https://en.ka.edu.pl/admissions/ib-list-of-diplomas/

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України