SERWIS REKRUTACYJNY

Witamy
w serwisie rekrutacyjnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Jesteśmy największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Posiadamy nowoczesny kampus z czterema budynkami, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym, strzelnicą i zapleczem sportowym, zapleczem gastronomicznym, przychodnią lekarską. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki ewidencji uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 242.

Rekrutacja 2023/2024 TRWA: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STUDIA I STOPNIA, STUDIA II STOPNIA - OFERTA
Rekrutacja 2023/2024 TRWA: STUDIA PODYPLOMOWE - OFERTA

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać studentem, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku:
Administracja, Architektura, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Informatyka i ekonometria, Kryminologia i resocjalizacja, Kosmetologia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika stosowana, Pielęgniarstwo, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie
jest złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna ich ocena.

Kryteria przyjęć obowiązujące na kierunkach:
Aktorstwo, Architektura II st., kierunek Lekarski, kierunek Lekarski w języku angielskim, Kosmetologia II st., Pielęgniarstwo II st., Filologia oraz studia w języku angielskim

oraz potwierdzanie efektów uczenia siędostępne na stronie

Rozpocznij rekrutację

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024oferta
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe – szczegółyRekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości / maturalne w przypadku aplikacji na studia I stopnia lub dyplom ukończenia studiów w przypadku aplikacji na studia II stopnia.

Terminy rekrutacji
kierunek aktorstwo: 15 maja-8 września 2023
kierunek lekarski: 15 maja-31 sierpnia 2023
pozostałe kierunki: 15 maja-29 września 2023
Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, tj od 7 lipca 2023.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.


Terminy egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych z języka angielskiego i języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców:
28.06.2023: j. angielski: godz. 9.00 sala 119A; j. polski: godz. 9.00 sala 120A
12.07.2023: j. angielski: godz. 9.00 sala 119A; j. polski: godz. 9.00 sala 120A
19.09.2023: j. angielski: godz. 9.00 sala 119A; j. polski: godz. 9.00 sala 120A


Proces rekrutacji na studia: jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia

Etap I
Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny na stronie Systemu elektronicznej rejestracji (rejestracja.ka.edu.pl)
Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na:
poprawność wszystkich danych przed zatwierdzeniem
w części dotyczącej poziomu wybranego języka obcego sprawdź jego poziom rozwiązując test językowy.

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu system wygeneruje kwestionariusz kandydata na studia. Wydrukuj go, sprawdź i uzupełnij wymagane punkty, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację językową.

Podpisz czytelnie wszystkie strony kwestionariusza imieniem i nazwiskiem. Jeżeli kandydat jest niepełnoletni to wymagane są dwa podpisy: czytelny podpis opiekuna prawnego i czytelny podpis kandydata.

Osoby, które chcą aplikować na studia w języku angielskim wypełniają i drukują kwestionariusz w języku angielskim.

Etap II
Przygotuj wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty (Wymagane dokumenty), opłać postępowanie kwalifikacyjne. Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Etap III
Złóż dokumenty w Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud C, parter, w godzinach otwarcia Działu Rekrutacji)
Procedura składania opisana w sekcji Wymagane dokumenty.

Etap IV
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów lub na studia stacjonarne i niestacjonarne dokonujesz rejestracji na każdy kierunek studiów, kompletujesz dokumenty dla każdego kierunku/trybu studiów i składasz je w Dziale Rekrutacji. Opłacasz każde postępowanie odrębnie.

Etap V
Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany (do dnia podanego na potwierdzeniu złożenia kompletu dokumentów) drogą elektroniczną na adres e-mail podany w kwestionariuszu.

Etap VI
Po uzyskaniu informacji o wpisaniu na listę studentów masz 7 dni na dokonanie opłaty wpisowego na otrzymany osobiście (gdy dokumenty były składane w Dziale Rekrutacji) lub drogą elektroniczną (w przypadku przesyłania dokumentów pocztą) indywidualny numer rachunku bankowego. Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu (indeksu) oraz wpłatą jednorazowego wpisowego.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie:

 • podanie (kwestionariusz) wypełnione poprzez system elektronicznej rejestracji
 • fotokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub kopia notarialna
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz brwi i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami).
 • do wglądu: dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców paszport lub inny dokument tożsamości
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • na kierunki: Lekarski, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – wykaz czynników szkodliwych
 • na kierunki: Lekarski, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych
 • na kierunek Dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia dodatkowo (zamiast świadectwa dojrzałości):

 • fotokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginał do wglądu) lub jego kopia notarialna.

Wzory podań, pełnomocnictw, zgód, zaświadczeń

Wykaz czynników szkodliwych na kierunkach medycznych wymagających zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy:

Dietetyka: kontakt z chorym, kontakt z żywnością
Fizjoterapia: kontakt z czynnikami fizycznymi – pole elektromagnetyczne (pem), promieniowanie laserowe, ultradźwięki, wysiłek fizyczny, przeciążenia, wymuszona pozycja ciała, zajęcia ruchowe wymagające sprawności fizycznej, zajęcia kliniczne i praktyczne wymagające oceny wzrokowej, słuchowej i palpacyjnej pacjentów, kontakt z czynnikami chemicznymi: środki dezynfekujące, kontakt z czynnikami biologicznymi: środki alergizujące, materiał biologiczny zakaźny
Kierunek lekarski: kontakt z materiałem biologicznym, z czynnikami o działaniu uczulająco-drażniącym, oddziaływanie czynników fizycznych (promieniowanie jonizujące typu B), kontakt z chorym, stres
Kosmetologia: kontakt z czynnikami chemicznymi o działaniu uczulająco-drażniącym, kontakt z materiałem biologicznym, stres
Pielęgniarstwo: kontakt z materiałem biologicznym, z czynnikami o działaniu uczulająco-drażniącym, oddziaływanie czynników fizycznych (promieniowanie jonizujące typu B), kontakt z chorym, stres
Ratownictwo medyczne: kontakt z materiałem biologicznym, z czynnikami o działaniu uczulająco-drażniącym, oddziaływanie czynników fizycznych (promieniowanie), kontakt z chorym, dźwiganie ciężarów, stres

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika lub przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym.

Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej u notariusza (notarialne) lub osobiście w Dziale Rekrutacji u upoważnionego pracownika. Pełnomocnictwo może obejmować wszystkie czynności związane z procesem rekrutacyjnym oraz wpisania na listę studentów (tj. złożenie dokumentów, odbiór skierowania na badania lekarskie, odbiór decyzji, odbiór skierowania do domu studenckiego, dopełnienie formalności związanych z zakwaterowaniem ) lub poszczególne czynności wybrane przez Kandydata. Dokumenty od osób trzecich bez stosownego upoważnienia nie będą przyjmowane. Dział Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Opłaty

Aby zostać studentem należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów, spełnić kryteria przyjęć oraz wnieść wymagane opłaty.
Z tytułu postępowania rekrutacyjnego kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną (każda aplikacja na studia wymaga odrębnej opłaty rekrutacyjnej)
Kandydat przyjęty na studia (w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się) wpłaca wpisowe.
Kolejnym etapem jest zapłata czesnego (płatne semestralnie), istnieje możliwość dokonywania opłat w ratach na wyższych semestrach.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr letni – od lutego do czerwca; semestr zimowy – od września do stycznia). Szczegóły płatności zawiera zarządzenie rektora w sprawie zasad płatności za studia.

Wysokość czesnego i pozostałych opłat dostępna na stronie

Obcokrajowcy

 • Informacja dla kandydatów na studia posiadających świadectwo zagraniczne
 • Jeśli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów magisterskich, pierwszego stopnia lub równoważny…
 • Weryfikacja znajomości języka polskiego u obcokrajowców

te i inne informacje dostępne na stronie

Akty prawne

 • Uchwały Senatu Krakowskiej Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2023/2024
 • Zarządzenia o odpłatności za studia dla rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024
 • Organizacja roku akademickiego
 • Regulamin studiów

te i inne dokumenty dostępne na stronie

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl