SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Logopedia i pedagogika szkolna

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
5

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Logopedia i pedagogika szkolna

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia drugiego stopnia na kierunku Logopedia i pedagogika szkolna. Studia prowadzone są na profilu praktycznym.

Kierunek oferuje wybór trzech ścieżek kształcenia:

ścieżka specjalizacyjna: Nauczyciel – logopeda, zawód – Logopeda
ścieżka specjalizacyjna: Nauczyciel – pedagog, zawód – Logopeda
ścieżka specjalizacyjna: Zawód – Logopeda

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów I stopnia, którzy zrealizowali część modułów kształcenia nauczycieli-logopedów na studiach licencjackich i chcą uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu: nauczyciel – logopeda;
 • absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu logopeda;
 • absolwentów studiów kierunków pedagogicznych I stopnia, którzy zrealizowali część modułów kształcenia nauczycieli – pedagogów i chcą uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagog (m.in. pedagog przedszkolny, szkolny) i logopeda.

Wybór ścieżki specjalizacyjnej nastąpi po I semestrze studiów, uzależniony jest od liczby godzin i punktów ECTS z modułów nauczycielskich uzyskanych na I stopniu studiów. W przypadku braku realizacji niektórych modułów ze standardów kształcenia nauczycieli wyznaczane będą różnice programowe.

Osoby, które nie realizowały na I stopniu studiów nowych standardów kształcenia nauczycieli (z roku 2019) mogą wybrać tylko ścieżkę specjalizacyjną: Zawód – logopeda.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od logopedy o poprawnej wymowie.

Są to pierwsze studia II stopnia w Krakowie łączące logopedię z pedagogiką szkolną.

Program przygotowany we współpracy z czynnymi zawodowo pedagogami i logopedami Studia wprowadzają w tajniki teorii i praktyki logopedycznej niezbędnej współcześnie ze względu na coraz częściej pojawiające się dysfunkcje w rozwoju mowy dziecka i osób dorosłych

Studia uprawniają do pracy:

Studia uprawniają do pracy:

 • ścieżka specjalizacyjna Nauczyciel – logopeda, zawód – Logopeda: w zawodzie logopeda, nauczyciel-logopeda, nauczyciel-pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych oraz m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (par 30 ust. 2 lit a Rozporządzenia MEN z dn. 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz par 28.1, ust. 2) – wybór możliwy dla osób po studiach I stopnia z realizacją części standardów kształcenia nauczycieli z logopedii
 • ścieżka specjalizacyjna Nauczyciel – pedagog, zawód – Logopeda: w zawodzie nauczyciela – pedagoga (w m.in. przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych) w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dn. 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, par. 26.1 ust.1). i w zawodzie logopedy (klasyfikacja zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kod zawodu: 229402) (w m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych) – wybór możliwy dla osób po studiach I stopnia z realizacją części standardów kształcenia nauczycieli z pedagogiki,
 • ścieżka specjalizacyjna Zawód – Logopeda: w zawodzie logopedy (klasyfikacja zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kod zawodu: 229402) (w m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych) – wybór możliwy dla osób po różnych kierunkach studiów.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stwarzania optymalnych warunków rozwoju i uczenia się dzieciom i młodzieży oraz społecznego funkcjonowania osobom dorosłym, ujawniającym nietypowe zachowania w zakresie komunikowania się. Zasadniczymi elementami tego przygotowania jest: wiedza o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój (zwłaszcza mowy) dziecka, umiejętność rozpoznawania zachowań werbalnych odbiegających od normy (diagnoza i prognoza logopedyczna), wiedza o metodach wspomagania rozwoju mowy i usuwania jej zaburzeń.

Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów. Dodatkowo, będzie posiadał wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne).

W ramach proponowanych logopedycznych ścieżek specjalizacyjnych podnoszone będą kwalifikacje studenta jako logopedy. Pozwoli to także kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich znacznie przekracza podstawowe wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.
Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Plan przedmiotów

Semestr I

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy
 • Logika
 • Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Filozofia kultury fizycznej w pedagogice sportu
 • Personalizacja kształcenia logopedy i pedagoga szkolnego

Semestr II

 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne tendencje w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Antropologia kulturowa
 • Świat dotychczasowych wartości w starciu z ponowoczesnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Przedsiębiorczość
 • Seminarium magisterskie
 • Wychowawcze i kulturowe aspekty turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży
 • Foniatria, zaburzenia głosu. Audiologia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju – zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na komunikację dziecka
 • Język jako zjawisko społeczne – elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Praktyka hospitacyjna – organizacja i ewaluacja
 • Personalizacja kształcenia logopedy i pedagoga szkolnego

Semestr III

 • Andragogika
 • Pedeutologia
 • Współczesne tendencje w pedagogice szkolnej
 • Współczesne systemy profilaktyki społecznej
 • Edukacyjne zastosowanie mediów
 • Psychoterapia – metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci L+P
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Psychiatria dziecięca
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Metody pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
 • Język obcy
 • Praktyka śródroczna – organizacja i ewaluacja
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV

 • Pedagogika porównawcza
 • Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych
 • Pozyskiwanie środków unijnych na działalność edukacyjną
 • Seminarium magisterskie
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Komunikacja alternatywna
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Metodyka usuwania zaburzeń w czytaniu i pisaniu

Semestr V

 • Bilingwizm
 • Kultura żywego słowa-emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Psychoterapia. Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci i młodzieży
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Współpraca z rodzicami
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Praktyka ciągła – organizacja i ewaluacja (pedagogiczna i logopedyczna)
 • Seminarium magisterskie
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України