SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Logopedia i pedagogika szkolna
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:5
cena za semestr:stac. 3700 / niestac. 3700
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Logopedia i pedagogika szkolna

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia drugiego stopnia na kierunku Logopedia i pedagogika szkolna. Studia prowadzone są na profilu praktycznym.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od logopedy o poprawnej wymowie.
Są to pierwsze w Krakowie studia magisterskie łączące logopedię z pedagogiką szkolną.

Program przygotowany był we współpracy z czynnymi zawodowo pedagogami i logopedami. Studia wprowadzają w tajniki teorii i praktyki logopedycznej niezbędnej współcześnie ze względu na coraz częściej pojawiające się dysfunkcje w rozwoju mowy dziecka i osób dorosłych. Absolwenci zdobywają podwójne kompetencje, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga oraz logopedy. Program został wzbogacony o innowacyjny moduł personalizacji kształcenia przyszłego logopedy/pedagoga szkolnego, Studenci będą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem wybranego przez siebie tutora. Program zawiera także przemyślany moduł praktyk niezwykle ważnych w kształceniu specjalistów obu zawodów. Uczelnia może skierować Studenta na praktyki do różnych 24 placówek, z którymi posiada podpisane umowy, Student może także odbywać praktyki w innych placówkach za zgodą Koordynatora ds. praktyk. Program został oparty o wskazania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz. U. Poz. 1442, p.55, ust. 2. Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku: Logopedia i pedagogika szkolna to studia kwalifikacyjne, podnoszące potencjał wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydatów.

Studia uprawniają do pracy:

 • w zawodzie logopedy (klasyfikacja zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kod zawodu: 229402) (w m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych),
 • w zawodzie nauczyciela pedagoga (w m.in. przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych) w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, par. 19 ust.1 p. 1),
 • studia dają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, par. 2 ust.2).

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stwarzania optymalnych warunków rozwoju i uczenia się dzieciom i młodzieży oraz społecznego funkcjonowania osobom dorosłym, ujawniającym nietypowe zachowania w zakresie komunikowania się. Zasadniczymi elementami tego przygotowania jest: wiedza o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój (zwłaszcza mowy) dziecka, umiejętność rozpoznawania zachowań werbalnych odbiegających od normy (diagnoza i prognoza logopedyczna), wiedza o metodach wspomagania rozwoju mowy i usuwania jej zaburzeń. Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów. Dodatkowo, będzie posiadał wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne).
W ramach proponowanego kierunku podnoszone będą kwalifikacje studenta jako logopedy. Pozwoli to także kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich znacznie przekracza podstawowe wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.
Absolwent przygotowany będzie ponadto do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Plan przedmiotów

Semestr I

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy
 • Logika
 • Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Filozofia kultury fizycznej w pedagogice sportu
 • Personalizacja kształcenia logopedy i pedagoga szkolnego

Semestr II

 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne tendencje w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Antropologia kulturowa
 • Świat dotychczasowych wartości w starciu z ponowoczesnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Przedsiębiorczość
 • Seminarium magisterskie
 • Wychowawcze i kulturowe aspekty turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży
 • Foniatria, zaburzenia głosu. Audiologia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju – zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na komunikację dziecka
 • Język jako zjawisko społeczne – elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Praktyka hospitacyjna – organizacja i ewaluacja
 • Personalizacja kształcenia logopedy i pedagoga szkolnego

Semestr III

 • Andragogika
 • Pedeutologia
 • Współczesne tendencje w pedagogice szkolnej
 • Współczesne systemy profilaktyki społecznej
 • Edukacyjne zastosowanie mediów
 • Psychoterapia – metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci L+P
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Psychiatria dziecięca
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Metody pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
 • Język obcy
 • Praktyka śródroczna – organizacja i ewaluacja
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV

 • Pedagogika porównawcza
 • Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych
 • Pozyskiwanie środków unijnych na działalność edukacyjną
 • Seminarium magisterskie
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Komunikacja alternatywna
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Metodyka usuwania zaburzeń w czytaniu i pisaniu

Semestr V

 • Bilingwizm
 • Kultura żywego słowa-emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Psychoterapia. Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci i młodzieży
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Współpraca z rodzicami
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Praktyka ciągła – organizacja i ewaluacja (pedagogiczna i logopedyczna)
 • Seminarium magisterskie
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян