SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
10

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pierwszy nauczyciel, to ktoś szczególny w życiu dziecka. Od nauczycieli kształcących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga się wszechstronności i kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu. Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to dobry wybór dla osób empatycznych, otwartych, wrażliwych na potrzeby dzieci a jednocześnie stanowczych i zaangażowanych. Studenci rozwijają kompetencje społeczne jednocześnie kształcąc się w zakresie metodyki. W pracowniach stworzonych specjalnie dla studentów kierunków pedagogicznych prowadzone są zajęcia z wykorzystywania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wychowania artystycznego.

Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

  • filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna,
  • klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka,
  • rola nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
  • normy, procedury i praktyki stosowane w działalności pedagogicznej,
  • sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • prawa dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
  • projektowanie i realizowanie programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • monitorowanie postępów uczniów.

Studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Filozoficzne podstawy wychowania 30 4
Podstawy psychologii dla nauczycieli 40 5
Teoretyczne podstawy wychowania 60 5
Wprowadzenie do pedagogiki 60 5
Media w edukacji 50 4
Zaawansowane technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej 10 1
Podstawowe zasady gier i zabaw ruchowych dla dzieci 20 1
Bezpieczeństwo w szkole 15 2
Rodzina w systemie opieki i profilaktyki społecznej 15 3
Podstawy pierwszej pomocy 8 1
Szkolenie BHP-e-learning
przedmiot godziny ECTS
Socjologia edukacji 30 1
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci 30 4
Historia myśli pedagogicznej 60 5
Pedagogika kultury 20 3
Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 60 6
Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 60 2
Język angielski 30 2
Wychowanie fizyczne dzieci w infrastrukturze miasta 20 1
Organizacja czasu wolnego dzieci 20 1
Wiedza o kulturze 30 4
Praktyki hospitacyjne-ogólnopedagogiczne-organizacja i ewaluacja 34 2
przedmiot godziny ECTS
Komunikacja interpersonalna 35 4
Podstawy prawne funkcjonowania instytucji edukacyjnych 10 2
Prawa dziecka 10 1
Podstawy pedagogiki specjalnej 10 2
Psychologia rozwoju małego dziecka 40 2
Etyka zawodu nauczyciela 10 2
Język angielski 30 2
Specjalne potrzeby edukacyjne małych dzieci 20 3
Emisja głosu 20 2
Inicjacja czytelnicza, teatralna, muzyczna, plastyczna i techniczna przedszkola 40 4
Podstawy edukacji polonistycznej 60 7
Integracja sensoryczna małych dzieci-metody pracy 10 2
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Projektowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 10 2
Metodyka pracy pedagoga szkolnego 10 2
Współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii 30 3
Modele procesu wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu 35 3
Dziedzictwo kulturowe 20 2
Język angielski 30 2
Podstawy edukacji matematycznej 30 3
Podstawy matematyki dla humanistów 30 3
Podstawy diagnozowania pedagogicznego dla nauczycieli 50 6
Pedagogika alternatywna 15 2
Układy taneczne dla dzieci 20 3
Praktyka cz. I Praktyka ogólnopedagogiczna wprowadzająca do zawodu-organizacja i ewaluacja 34 2
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 30 4
Podstawy edukacji plastycznej 30 4
Podstawy edukacji technicznej 30 3
Podstawy edukacji muzycznej 30 3
Język angielski 30 2
Podstawy edukacji informatycznej 30 3
Podstawy wychowania fizycznego 20 4
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 cz. I 20 4
Praktyka cz. II Praktyka wychowawczo-dydaktyczna-organizacja 24 2
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Podstawy edukacji zdrowotnej 30 2
Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach 1-3 60 6
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach 1-3 60 6
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3 45 6
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 cz. II 25 4
Metodyka edukacji komputerowej i posługiwanie się technologią informacyjną w przedszkolu i klasach 1-3 45 5
Język angielski 30 2
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. I 20 2
Metodyka Marii Montessori cz. I 10 2
Praktyka cz. III Praktyka wychowawczo-dydaktyczna 84 3
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-2 45 6
Metodologia badań pedagogicznych 30 2
Metody badań pedagogicznych 30 2
Język angielski 30 2
Seminarium 30 5
Metodyka edukacji zdrowotnej 30 4
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. II 20 1
Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach 1-3 60 6
Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach 1-3 30 4
Metodyka nauczania języka obcego małych dzieci cz. I 30 3
Praktyka cz. IV Praktyka wychowawczo-dydaktyczna (diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dziecka zdolnego) 94 4
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Praca z dzieckiem zdolnym 35 2
Język angielski 30 2
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola i klas 1-3 30 3
Wychowanie przez sztukę z elementami arteterapii 35 2
Praktyka wystąpień publicznych-warsztaty telewizyjne 20 2
Seminarium 30 5
Psychologiczne aspekty w autorefleksji i samorozwoju nauczyciela 65 3
Antropologia kulturowa 15 3
Logika 20 2
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. III 20 2
Metodyka Marii Montessori cz. II 10 2
Praktyka cz. V Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3-organizacja i ewaluacja (badania do pracy mgr) 34 2
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Seminarium 30 5
Analiza edukacyjnej oferty medialnej 20 2
Współczesne problemy pedagogiczne 35 2
Metodyka nauczania języka obcego małych dzieci cz. II 30 3
Elementy logopedii 15 1
Terapia pedagogiczna 20 2
Wprowadzenie do pedeutologii 30 2
Język angielski 30 2
Współczesne badania nad dzieciństwem 15 1
Zabawa w stymulowaniu rozwoju dziecka 15 2
Edukacja międzykulturowa w przedszkolu 30 4
Warsztaty teatralne cz.I 15 1
Współczesne systemy profilaktyki społecznej 15 1
Projektowanie kariery zawodowej 15 1
Praktyka cz. VI Praktyka zawodowa ciągła 64 3
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1
przedmiot godziny ECTS
Seminarium 30 5
Współczesne koncepcje andragogiczne 20 2
Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i klasach 1-3 10 3
Pedagogika porównawcza 30 3
Kultura żywego słowa 20 3
Edukacyjne zastosowanie mediów 35 3
Projektowanie wsparcia dzieci 20 3
Warsztaty teatralne cz. II 30 3
Innowacje w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej 15 2
Warsztaty cyrkowe 10 2
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 4 1

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян