SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Pedagogika stosowana
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3000
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Pedagogika stosowana

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika stosowana. Studia prowadzone są na profilu praktycznym.

Oferujemy studiowanie na nowoczesnych, nienauczycielskich ścieżkach specjalizacyjnych dających gruntowne przygotowanie zawodowe:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
Pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie

Psychopedagogika z elementami coachingu

Kierunek pedagogika stosowana jest pierwszym kierunkiem pedagogicznym o takim profilu w Polsce. Dzięki kształceniu do konkretnych zawodów pedagogicznych stwarza szerokie możliwości podjęcia pracy.

Zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi i wymogami rynku pracy, absolwenci tego kierunku będą potrafili zastosować w praktyce pedagogicznej, związanej z wybraną ścieżką specjalizacyjną zdobyte w czasie studiów:

wiedzę dotyczącą:

 • terminologii w pedagogice, jej miejscu w systemie nauk, jak też przedmiotowych, metodologicznych i organizacyjnych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
 • wychowania i kształcenia, ich podstaw filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych,
 • komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • teorii i metodyk wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich uwarunkowań,
 • diagnostyki i sposobów poznawania środowiska wychowawczego, zasad i norm postępowania badawczego z wykorzystaniem różnych podejść, metod technik i narzędzi badawczych,
 • struktury, funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, ekonomicznych, jego instytucji,
 • zasad i norm etycznych, także z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego;

umiejętności:

 • analizowania i interpretowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowanka oraz analizowania działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności,
 • prowadzenia prostych badań pedagogicznych i formułowania wniosków dla praktyki,
 • komunikowania się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów w języku polskim oraz na poziomie podstawowym w językach obcych,
 • motywowania adresatów działań pedagogicznych do rozwoju i uczenia się przez całe życie,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej, jak i zespołowej – cudzej i własnej;

kompetencje, oznaczające przekonanie i gotowość w poczuciu odpowiedzialności do:

 • podejmowania zadań i wyzwań zawodowych w różnych środowiskach wychowawczych,
 • komunikowania się z różnymi podmiotami w środowisku pracy i poza nim,
 • działań zgodnych z zasadami etyki w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i społecznych.

Ścieżka specjalizacyjna pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii będą mogli ubiegać się o pracę w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów), zakładach poprawczych, zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej), ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów), szkołach (w charakterze pedagogów szkolnych), ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu kryminologii i wiktymologii mogą profilować własne ścieżki zainteresowań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w obrębie wymienionych wyżej placówek lub starać się o pracę w organizacjach działających na rzecz byłych skazanych (po odbyciu kary pozbawienia wolności) lub dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Ścieżka specjalizacyjna pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie pedagoga pracy, kreatora działań społecznych w biznesie.
Poza tym pedagog pracy może: założyć własną firmę, pracować w działach HR (ZZL) (np. jako doradca personalny), pracować jako trener wewnętrzny i doradca w szkole (także w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju indywidualnego uczniów), pracować jako trener wewnętrzny dla edukatorów („training for trainers”), pracować jako trener i szkoleniowiec w przedsiębiorstwie, pracować jako negocjator i doradca biznesowy, pracować jako sp. ds. strategii i rozwoju firmy. Absolwenci tej specjalności mają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Mogą pracować w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych.

Ścieżka specjalizacyjna psychopedagogika z elementami coachingu

Psychopedagogika z elementami coachingu to ścieżka specjalizacyjna przeznaczona dla wszystkich tych, którzy lubią pomagać i mają ambicje samorozwoju. Studia na tej pedagogicznej ścieżce łączą ze sobą profesjonalną wiedzę pedagogiczną z dużym rozszerzeniem wiedzy psychologicznej, zwłaszcza z działu psychologii rozwojowej. Wiedza z psychologii jest warunkiem niezbędnym w kształceniu dobrego pedagoga, wychowawcy, trenera, opiekuna a w przyszłości (po skończeniu studiów magisterskich i studiów podyplomowych) coacha.
Studia na tej ścieżce specjalizacyjnej realizowane są w dużej mierze w formie metod aktywizujących w myśl pedagogicznego modelu kształcenia refleksyjnego praktyka. Obok wykładów i konwersatoriów jako praktyczne metody stosowane będą m. in.: treningi komunikacji interpersonalnej, dramy, elementy arteterapii, case study, autoskopia – wideotrening, fotografia w diagnozie, elementy tutoralu.

Absolwent będzie posiadał bogate kompetencje w obszarze organizacji poradnictwa indywidualnego oraz grupowego, a także w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa wychowawczego dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ponadto będzie mógł projektować i realizować działania edukacyjne w korporacjach w zakresie wspierania i optymalizacji rozwoju zawodowego kadry pracującej.

Absolwenci będą posiadać wymagane przez pracodawców przygotowanie pedagogiczne i znajdą zatrudnienie m.in. w: agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach personalnych i rozwoju kadr w korporacjach, domach kultury, świetlicach środowiskowych, akademickich biurach karier, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy, w centrach edukacji i pracy dla młodzieży, jako organizator eventów dla dzieci i młodzieży.Zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej, jak też kierunkowej w zakresie pedagogiki zorientowanej praktycznie i nauk pogranicza (filozofii, psychologii i socjologii) oraz nauk pomocniczych (jak prawo, przedsiębiorczość, itp.) odnoszących się do oferowanych ścieżek specjalizacyjnych, a przede wszystkim umiejętności ich wykorzystania w pracy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w oświacie i poza nią. Ukształtowanie refleksyjnych, odpowiedzialnych i prospołecznych postaw jako tzw. kompetencji miękkich daje im szansę na zatrudnienie zgodne z wykształceniem, a dzięki rozwijanej motywacji do ustawicznego kształcenia się, na dalszą karierę i sukces zawodowy oraz, adresatom ich działań na satysfakcjonującą edukację i rozwój.

Wybrane przedmioty:

Grupa przedmiotów podstawowych:

 • Wybrane zagadnienia filozofii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia wychowania
 • Projektowanie kariery zawodowej

Grupa przedmiotów kierunkowych:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika społeczna
 • Emisja głosu

Przedmioty ze ścieżki specjalizacyjnej pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii:

 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Coaching w resocjalizacji
 • Kryminologia z elementami wiktymologii
 • Mediacje w resocjalizacji
 • Nauka o więziennictwie

Przedmioty ze ścieżki specjalizacyjnej psychopedagogika z elementami coachingu:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Mediacje w poradnictwie
 • Coaching w pedagogice
 • Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w coachingu

Przedmioty ze ścieżki specjalizacyjnej pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie:

 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Kompetencja społeczne pedagoga pracy
 • Podejmowanie decyzji menagerskich
 • Metody aktywizujące w pracy pedagoga
 • Kultura zachowań
 • Diagnostyka kreatora biznesu i pedagoga pracy
 • Komputery i internet w biznesie
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl