SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Pedagogika stosowana

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Pedagogika stosowana

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika stosowana. Studia prowadzone są na profilu praktycznym.

Oferujemy studiowanie na nowoczesnych, nienauczycielskich ścieżkach specjalizacyjnych dających gruntowne przygotowanie zawodowe:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
Pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie

Psychopedagogika z elementami coachingu

Kierunek pedagogika stosowana jest pierwszym kierunkiem pedagogicznym o takim profilu w Polsce. Dzięki kształceniu do konkretnych zawodów pedagogicznych stwarza szerokie możliwości podjęcia pracy.

Zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej, jak też kierunkowej w zakresie pedagogiki zorientowanej praktycznie i nauk pogranicza (filozofii, psychologii i socjologii) oraz nauk pomocniczych (jak prawo, przedsiębiorczość, itp.) odnoszących się do oferowanych ścieżek specjalizacyjnych, a przede wszystkim umiejętności ich wykorzystania w pracy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w oświacie i poza nią. Ukształtowanie refleksyjnych, odpowiedzialnych i prospołecznych postaw jako tzw. kompetencji miękkich daje im szansę na zatrudnienie zgodne z wykształceniem, a dzięki rozwijanej motywacji do ustawicznego kształcenia się, na dalszą karierę i sukces zawodowy oraz, adresatom ich działań na satysfakcjonującą edukację i rozwój.

Zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi i wymogami rynku pracy, absolwenci tego kierunku będą potrafili zastosować w praktyce pedagogicznej, związanej z wybraną ścieżką specjalizacyjną zdobyte w czasie studiów:

wiedzę dotyczącą:

 • terminologii w pedagogice, jej miejscu w systemie nauk, jak też przedmiotowych, metodologicznych i organizacyjnych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
 • wychowania i kształcenia, ich podstaw filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych,
 • komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • teorii i metodyk wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich uwarunkowań,
 • diagnostyki i sposobów poznawania środowiska wychowawczego, zasad i norm postępowania badawczego z wykorzystaniem różnych podejść, metod technik i narzędzi badawczych,
 • struktury, funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, ekonomicznych, jego instytucji,
 • zasad i norm etycznych, także z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego;

umiejętności:

 • analizowania i interpretowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowanka oraz analizowania działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności,
 • prowadzenia prostych badań pedagogicznych i formułowania wniosków dla praktyki,
 • komunikowania się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów w języku polskim oraz na poziomie podstawowym w językach obcych,
 • motywowania adresatów działań pedagogicznych do rozwoju i uczenia się przez całe życie,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej, jak i zespołowej – cudzej i własnej;

kompetencje, oznaczające przekonanie i gotowość w poczuciu odpowiedzialności do:

 • podejmowania zadań i wyzwań zawodowych w różnych środowiskach wychowawczych,
 • komunikowania się z różnymi podmiotami w środowisku pracy i poza nim,
 • działań zgodnych z zasadami etyki w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i społecznych.

Wybrane przedmioty

Grupa przedmiotów podstawowych:
 • Wybrane zagadnienia filozofii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia wychowania
 • Projektowanie kariery zawodowej
Grupa przedmiotów kierunkowych:
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika społeczna
 • Emisja głosu

ścieżka specjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii będą mogli ubiegać się o pracę w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów), zakładach poprawczych, zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej), ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów), szkołach (w charakterze pedagogów szkolnych), ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu kryminologii i wiktymologii mogą profilować własne ścieżki zainteresowań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w obrębie wymienionych wyżej placówek lub starać się o pracę w organizacjach działających na rzecz byłych skazanych (po odbyciu kary pozbawienia wolności) lub dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Przedmioty z tej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Coaching w resocjalizacji
 • Kryminologia z elementami wiktymologii
 • Mediacje w resocjalizacji
 • Nauka o więziennictwie

ścieżka specjalizacyjna: Pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie pedagoga pracy, kreatora działań społecznych w biznesie.
Poza tym pedagog pracy może: założyć własną firmę, pracować w działach HR (ZZL) (np. jako doradca personalny), pracować jako trener wewnętrzny i doradca w szkole (także w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju indywidualnego uczniów), pracować jako trener wewnętrzny dla edukatorów („training for trainers”), pracować jako trener i szkoleniowiec w przedsiębiorstwie, pracować jako negocjator i doradca biznesowy, pracować jako sp. ds. strategii i rozwoju firmy. Absolwenci tej specjalności mają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Mogą pracować w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych.

Przedmioty z tej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Kompetencja społeczne pedagoga pracy
 • Podejmowanie decyzji menagerskich
 • Metody aktywizujące w pracy pedagoga
 • Kultura zachowań
 • Diagnostyka kreatora biznesu i pedagoga pracy
 • Komputery i internet w biznesie

ścieżka specjalizacyjna: Psychopedagogika z elementami coachingu

Psychopedagogika z elementami coachingu to ścieżka specjalizacyjna przeznaczona dla wszystkich tych, którzy lubią pomagać i mają ambicje samorozwoju. Studia na tej pedagogicznej ścieżce łączą ze sobą profesjonalną wiedzę pedagogiczną z dużym rozszerzeniem wiedzy psychologicznej, zwłaszcza z działu psychologii rozwojowej. Wiedza z psychologii jest warunkiem niezbędnym w kształceniu dobrego pedagoga, wychowawcy, trenera, opiekuna a w przyszłości (po skończeniu studiów magisterskich i studiów podyplomowych) coacha.
Studia na tej ścieżce specjalizacyjnej realizowane są w dużej mierze w formie metod aktywizujących w myśl pedagogicznego modelu kształcenia refleksyjnego praktyka. Obok wykładów i konwersatoriów jako praktyczne metody stosowane będą m. in.: treningi komunikacji interpersonalnej, dramy, elementy arteterapii, case study, autoskopia – wideotrening, fotografia w diagnozie, elementy tutoralu.

Absolwent będzie posiadał bogate kompetencje w obszarze organizacji poradnictwa indywidualnego oraz grupowego, a także w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa wychowawczego dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ponadto będzie mógł projektować i realizować działania edukacyjne w korporacjach w zakresie wspierania i optymalizacji rozwoju zawodowego kadry pracującej.

Absolwenci będą posiadać wymagane przez pracodawców przygotowanie pedagogiczne i znajdą zatrudnienie m.in. w: agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach personalnych i rozwoju kadr w korporacjach, domach kultury, świetlicach środowiskowych, akademickich biurach karier, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy, w centrach edukacji i pracy dla młodzieży, jako organizator eventów dla dzieci i młodzieży.

Przedmioty z tej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Mediacje w poradnictwie
 • Coaching w pedagogice
 • Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w coachingu

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян