SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Pielęgniarstwo

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat pielęgniarstwa

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 5200 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Pielęgniarstwo

Liczba godzin zajęć ogółem: 4720 w tym 2300 godz. kształcenia praktycznego
Punkty ECTS: 180

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Profil absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowej oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Absolwent posiada wiedzę w szczegółową w zakresie pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. W zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Natomiast w zakresie kompetencji społecznych: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:
• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne)
• sanatoria
• ośrodki rehabilitacyjne
• ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej
• placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki)
• zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;
• domy opieki społecznej
• ośrodki medycyny pracy
• jednostki ratownictwa medycznego
• jednostki administracji państwowej i samorządowej

Możliwość kontynuacji kształcenia:
studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne.

Plan studiów i organizacja zajęć

Program kształcenia realizowany jest zgodnie ze standardami, a kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
Kształcenie praktyczne stanowi 2300 godzin (1100 godz zajęć praktycznych oraz 1200 godz praktyk zawodowych). Odbywa się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Nauk podstawowych
  (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
 2. Nauk społecznych i humanistycznych
  (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski),
 3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
  (podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badania fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),
 4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej
  (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe).

Zajęcia teoretyczne (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020) plik PDF

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

Zakres kształcenia praktycznego*Liczba godzin zajęć praktycznychECTSLiczba godzin praktyk zawodowychECTS
I rok16062007
Podstawy pielęgniarstwa8031204
Promocja zdrowia2010
Podstawowa opieka zdrowotna (część I)8021203
II rok4801752020
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne12041606
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne12041606
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne16061606
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne803402
III rok4601848019
Anestezjologia pielęgniarstwo w zagrożeniach życia803803
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne803803
Podstawowa opieka zdrowotna (część II)402403
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne803803
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne803803
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej402402
Opieka paliatywna402402
Razem110041120046

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DZ.U. poz. 1573) Załącznik nr 4- Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu pielęgniarki (Dz.U. poz 1573, str 82).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponad to umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України