SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Pielęgniarstwo
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:3750
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia II stopnia
Strona Wydziału

Pielęgniarstwo

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny

Liczba godzin zajęć ogółem: 4720 w tym 2300 godz. kształcenia praktycznego
Punkty ECTS: 180

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Profil absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowej oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Absolwent posiada wiedzę w szczegółową w zakresie pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. W zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Natomiast w zakresie kompetencji społecznych: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:
• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne)
• sanatoria
• ośrodki rehabilitacyjne
• ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej
• placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki)
• zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;
• domy opieki społecznej
• ośrodki medycyny pracy
• jednostki ratownictwa medycznego
• jednostki administracji państwowej i samorządowej

Możliwość kontynuacji kształcenia:
studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne.

Plan studiów i organizacja zajęć

Program kształcenia realizowany jest zgodnie ze standardami, a kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
Kształcenie praktyczne stanowi 2300 godzin (1100 godz zajęć praktycznych oraz 1200 godz praktyk zawodowych). Odbywa się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Nauk podstawowych
  (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
 2. Nauk społecznych i humanistycznych
  (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski),
 3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
  (podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badania fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),
 4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej
  (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe).

Zajęcia teoretyczne (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020) plik PDF

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

Zakres kształcenia praktycznego*Liczba godzin zajęć praktycznychECTSLiczba godzin praktyk zawodowychECTS
I rok16062007
Podstawy pielęgniarstwa8031204
Promocja zdrowia2010
Podstawowa opieka zdrowotna (część I)8021203
II rok4801752020
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne12041606
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne12041606
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne16061606
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne803402
III rok4601848019
Anestezjologia pielęgniarstwo w zagrożeniach życia803803
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne803803
Podstawowa opieka zdrowotna (część II)402403
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne803803
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne803803
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej402402
Opieka paliatywna402402
Razem110041120046

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DZ.U. poz. 1573) Załącznik nr 4- Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu pielęgniarki (Dz.U. poz 1573, str 82).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponad to umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl