SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Prawo

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
10

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4900 zł | studia niestacjonarne: 4900 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Prawo

W roku 2019 Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie, które miało sprawdzić świadomość prawną Polaków. Poproszeni o ocenę swojej świadomości prawa Polacy byli nad wyraz optymistyczni, aż 44 % badanych określiła ją jako dobrą. Z drugiej strony mamy w społeczeństwie do czynienia z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na zawody i usługi prawnicze i dużą liczbą kandydatów na studia prawnicze.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Ten cel realizujemy z sukcesem od wielu lat, o czym świadczy wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje w zawodach prawniczych wśród naszych absolwentów. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy studentów również do pracy w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Po raz kolejny opublikowano ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej

Mamy powody do radości i dumy. Po raz kolejny podium.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych naszej uczelni zajął trzecie miejsce w rankingu wśród uczelni niepublicznych. W kategorii Potencjał naukowy plasujemy się na drugim miejscu. W rankingu jednym z najważniejszych kryteriów oceny była zdawalność egzaminów na aplikacje w zawodach prawniczych. W tej kategorii od wielu lat absolwenci prawa we Fryczu nie zawodzą!

Gratulujemy władzom Wydziału, pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz studentom! Cieszymy się ogromnie! Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Wiemy, że praktyczne przygotowanie do zawodu jest jedyną skuteczną metodą kształcenia dobrych prawników. Dlatego wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Studenci uczą się nie tylko stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Poznają także prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym.

Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. W ćwiczeniowej sali rozpraw odbywają się zajęcia z prawa procesowego. Przedstawienie studentom prawa warsztatu biegłego, zasad dokonywania oględzin miejsc i zabezpieczania dowodów odbywa się w Laboratorium Kryminalistycznym WPAiSM. Studenci korzystają tutaj również z treningowego programu „wirtualne miejsce zbrodni”. Specjalna aplikacja symulatora wirtualnej rzeczywistości, za pomocą okularów VR i kontrolerów ruchu umożliwia studentom samodzielne badanie miejsca zbrodni. W drugiej części laboratorium znajduje się pokój do badań poligraficznych, wyposażony w nowoczesny poligraf komputerowy. Pokój jest monitorowany, studenci mogą na monitorze śledzić przebieg badania poligraficznego. Studenci mają również możliwość poznania zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych oraz oprogramowania przeznaczonego dla wspomagania pracy prawnika. W dydaktyce na kierunku prawo wykorzystywane są systemy informacji prawnej takie jak Lex, czy Legalis. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także jest przydatna dla osób, które chcą po studiach prawniczych i po ukończonej aplikacji specjalizować się w sprawach karnych.

Tym absolwentom, którzy wybierają rozwój naukowy oferujemy możliwość dalszego kształcenia w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

Studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Logika dla prawników 60 6
Wstęp do prawoznawstwa 60 6
Wychowanie fizyczne 30 0
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej 10 1
Podstawy teorii władzy publicznej 26 4
Historia doktryn politycznych i prawnych 26 4
Historia ustroju Polski na tle porównawczym 26 4
Podstawy psychologii 26 3
Podstawy filozofii 26 3
Szkolenie BHP 5 0
przedmiot godziny ECTS
Prawo konstytucyjne 60 5
Prawo cywilne I – część ogólna 60 6
Język obcy 30 2
Wychowanie fizyczne 30 0
Legislacja i zasady techniki prawodawczej 26 4
Historia prawa polskiego na tle porównawczym 26 4
Prawo rzymskie 26 4
Łacina dla prawników 20 2
Podstawy socjologii 26 3
przedmiot godziny ECTS
Prawo konstytucyjne 60 5
Prawo cywilne II - prawo rzeczowe i księgi wieczyste 60 6
Prawo administracyjne 60 5
Prawo karne 60 5
Język obcy 30 2
Prawa człowieka 26 4
Prawo międzynarodowe publiczne 60 5
przedmiot godziny ECTS
Prawo administracyjne 60 5
Prawo karne 60 5
Prawo cywilne III – prawo zobowiązań 60 6
Prawo UE. Zagadnienia systemowe 30 5
Język obcy 30 2
Retoryka prawnicza 20 3
Prawo publiczne gospodarcze 26 4
Prawo dyplomatyczne i konsularne z elementami protokołu 26 4
przedmiot godziny ECTS
Prawo cywilne IV - prawo rodzinne i opiekuńcze 60 6
Postępowanie karne 60 5
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 60 5
Język obcy 30 2
Europejskie prawo gospodarcze 26 4
Prawo karne. Część szczególna 26 4
Prawo autorskie 26 4
Prawo samorządu terytorialnego 26 4
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminologia 45 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Organizacja ochrony bezpieczeństwa 30 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie karne 60 5
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 60 5
Język obcy 30 2
Prawo finansowe 26 4
Prawo obrotu nieruchomościami 26 4
Ochrona prawna mniejszości narodowych w Europie 26 4
Prawo mediów 26 4
Prawo cywilne V - prawo spadkowe 60 6
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Postępowanie w sprawach nieletnich 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Polityka kryminalna 30 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie cywilne 60 5
Prawo handlowe 60 6
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 60 6
Prawo zamówień publicznych 26 4
Prawo medyczne 26 4
Prawo międzynarodowe prywatne 26 4
Pisma procesowe w sprawach karnych 20 3
Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 20 3
Metodyka prowadzenia badań w naukach społecznych 15 2
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminalistyka 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminalistyka - Wirtualna scena zbrodni 20 0
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Medycyna sądowa 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Wstęp do nauki o więziennictwie 45 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie cywilne 60 5
Seminarium magisterskie 30 5
Prawo bankowe 26 4
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 26 4
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe 20 3
Prawo własności przemysłowej 26 4
Publiczne prawo konkurencji 26 4
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 20 3
Umowy w obrocie handlowym 20 3
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Prawo karne wykonawcze 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Prawo policyjne 30 5
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 30 5
Prawo energetyczne 26 4
Postępowanie nieprocesowe 26 4
Prawo sądownictwa polubownego 26 4
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 26 4
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego 26 4
Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej 15 2
Ubezpieczenia gospodarcze 20 3
Wystąpienia publiczne 15 2
Wykład w języku obcym 26 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Wprowadzenie do psychologii klinicznej i sądowej 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Seksuologia sądowa 30 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Psychiatria sądowa 30 5
przedmiot godziny ECTS
Teoria i filozofia prawa 30 4
Etyka zawodów prawniczych 30 4
Międzynarodowe prawo żywnościowe 26 4
Ochrona praw konsumentów 26 4
Aplikacje prawnicze (radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat) 20 3
Pisma procesowe w sprawach cywilnych 20 3
Seminarium magisterskie 30 10
Praktyka 160 6
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Resocjalizacja 30 5

Studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Logika dla prawników 35 6
Wstęp do prawoznawstwa 35 6
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej 10 1
Podstawy teorii władzy publicznej 20 4
Historia doktryn politycznych i prawnych 20 4
Historia ustroju Polski na tle porównawczym 20 4
Podstawy psychologii 20 3
Podstawy filozofii 20 3
Szkolenie BHP 5 0
przedmiot godziny ECTS
Prawo konstytucyjne 35 5
Prawo cywilne I – część ogólna 35 6
Język obcy 30 2
Legislacja i zasady techniki prawodawczej 20 4
Historia prawa polskiego na tle porównawczym 20 4
Prawo rzymskie 20 4
Łacina dla prawników 15 2
Podstawy socjologii 20 3
przedmiot godziny ECTS
Prawo konstytucyjne 35 5
Prawo cywilne II - prawo rzeczowe i księgi wieczyste 35 6
Prawo administracyjne 35 5
Prawo karne 35 5
Język obcy 30 2
Prawa człowieka 20 4
Prawo międzynarodowe publiczne 35 5
przedmiot godziny ECTS
Prawo administracyjne 35 5
Prawo karne 35 5
Prawo cywilne III – prawo zobowiązań 35 6
Prawo UE. Zagadnienia systemowe 20 5
Język obcy 30 2
Retoryka prawnicza 15 3
Prawo publiczne gospodarcze 20 4
Prawo dyplomatyczne i konsularne z elementami protokołu 20 4
przedmiot godziny ECTS
Prawo cywilne IV - prawo rodzinne i opiekuńcze 35 6
Postępowanie karne 35 5
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 35 5
Język obcy 30 2
Europejskie prawo gospodarcze 20 4
Prawo karne. Część szczególna 20 4
Prawo autorskie 20 4
Prawo samorządu terytorialnego 20 4
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminologia 35 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Organizacja ochrony bezpieczeństwa 20 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie karne 35 5
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 35 5
Język obcy 30 2
Prawo finansowe 20 4
Prawo obrotu nieruchomościami 20 4
Ochrona prawna mniejszości narodowych w Europie 20 4
Prawo mediów 20 4
Prawo cywilne V - prawo spadkowe 35 6
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Postępowanie w sprawach nieletnich 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Polityka kryminalna 20 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie cywilne 35 5
Prawo handlowe 35 6
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 35 6
Prawo zamówień publicznych 20 4
Prawo medyczne 20 4
Prawo międzynarodowe prywatne 20 4
Pisma procesowe w sprawach karnych 15 3
Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 15 3
Metodyka prowadzenia badań w naukach społecznych 15 2
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminalistyka 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Kryminalistyka - Wirtualna scena zbrodni 20 0
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Medycyna sądowa 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Wstęp do nauki o więziennictwie 35 5
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie cywilne 35 5
Seminarium magisterskie 20 5
Prawo bankowe 20 4
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 20 4
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe 15 3
Prawo własności przemysłowej 20 4
Publiczne prawo konkurencji 26 4
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 15 3
Umowy w obrocie handlowym 15 3
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Prawo karne wykonawcze 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Prawo policyjne 20 5
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 20 5
Prawo energetyczne 20 4
Postępowanie nieprocesowe 20 4
Prawo sądownictwa polubownego 20 4
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 20 4
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego 20 4
Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej 15 2
Ubezpieczenia gospodarcze 15 3
Wystąpienia publiczne 10 2
Wykład w języku obcym 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Wprowadzenie do psychologii klinicznej i sądowej 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Seksuologia sądowa 20 5
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Psychiatria sądowa 20 5
przedmiot godziny ECTS
Teoria i filozofia prawa 20 4
Etyka zawodów prawniczych 20 4
Międzynarodowe prawo żywnościowe 20 4
Ochrona praw konsumentów 20 4
Aplikacje prawnicze (radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat) 15 3
Pisma procesowe w sprawach cywilnych 15 3
Seminarium magisterskie 20 10
Praktyka zawodowa 120 6
ścieżka specjalizacyjna Kryminologia - Resocjalizacja 20 5

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України