SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Psychologia
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:10
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3200
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Psychologia

Człowiek jest fascynująca istotą i takie też mogą być studia zgłębiające tajemnice jego psychiki – umysłu, emocji, motywacji, zachowania indywidualnego i jako członka grupy społecznej.

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych (jedyny wydział w Krakowie w swej nazwie promujący psychologię) zaprasza na studia magisterskie na kierunku Psychologia. Dają one możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie problemów oraz opracowywanie i realizowanie programów interwencji psychologicznej, zmierzających do szeroko rozumianej poprawy jakości życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym czy społecznym.

Wykładowcy naszej Uczelni to naukowcy i praktycy zajmujący się różnymi obszarami psychologii i dziedzin pokrewnych np. psychiatrii, neuropsychologii, seksuologii, socjologii.
Absolwenci z tytułem magistra psychologii, uprawniającym m.in. do posługiwania się testami psychologicznymi, zastrzeżonymi tylko dla profesjonalistów, mogą szukać zatrudnienia wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje związane z kontaktami międzyludzkimi oraz z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów. Studia otwierają też drogę do dalszego kształcenia specjalistycznego np. w dziedzinie psychoterapii.

Kierunek Psychologia prowadzony jest w profilu ogólnoakademickim. Studia nie oferują specjalności niemniej na IV i V roku studenci wybierają przedmioty pozwalające samodzielnie kształtować rozszerzony zakres znajomości poszczególnych subdyscyplin psychologii: psychologii klinicznej i psychosomatyki; różnych kierunków psychoterapii, neuropsychologii i neurorehabilitacji, psychologii sądowej, penitencjarnej i resocjalizacji, psychologii biznesu i zarządzania (w tym: HR, szkolenia i coaching) czy innych obszarów psychologii stosowanej jak np. psychologia transportu, psychologia reklamy, czy psychologia sportu.

Przez pierwsze trzy lata studiów wszyscy studenci realizują wspólny obowiązkowy program zajęć, obejmujący przedmioty z grupy podstawowych i kierunkowych. Grupa przedmiotów podstawowych przykładowo takich jak: Filozofia, Socjologia, Biologiczne podstawy zachowań, Język obcy, odnosi się do zagadnień wspierających ogólne wykształcenie psychologa. Przedmioty kierunkowe tworzą swoisty „kanon” psychologii i przybliżają jej poszczególne działy.

Na IV i V roku oprócz bardziej zaawansowanych kierunkowych zajęć obowiązkowych, studenci mają też możliwość wyboru kierunkowych wykładów i warsztatów, a także grup zajęć specjalistycznych (w semestrze 7, 8 i 9), pozwalających w sposób pogłębiony poznać wybrane obszary psychologii stosowanej. W każdym z tych semestrów oferowana jest pula 4-5 grup zajęć do wyboru, przy czym uruchomienie konkretnej grupy zajęć będzie uzależnione od liczby studentów. Ze względów organizacyjnych będą obowiązywać limity miejsc 20-30 osób na daną grupę zajęć specjalizacyjnych.

W konstrukcji programu założono zwiększający się stopniowo udział zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w formie warsztatów, treningów i ćwiczeń. Na IV i V roku założono także wdrażanie studentów do pracy naukowej poprzez specjalnie temu poświęcone kursy Projekt naukowy, Formy prezentacji pracy naukowej, Pragmatyka działalności naukowej a także stopniowe przygotowywanie pracy magisterskiej.

Plan studiów

Studia stacjonarne

Semestr IgodzinyECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I567
Filozofia z elementami etyki304
Obszary zastosowań psychologii122
Socjologia284
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Procesy poznawcze cz. I457
Wprowadzenie do psychologii305
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy  E-LEARNING (5 godz)0
Wychowanie fizyczne30
Semestr II
Biologiczne podstawy zachowań cz. II283
Historia myśli psychologicznej283
Procesy poznawcze cz. II457
Psychologia emocji i motywacji566
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy566
Trening umiejętności osobistych i społecznych203
Język obcy302
Wychowanie fizyczne30
Semestr III
Podstawy statystyki stosowanej404
Metodologia psychologii i nauk społecznych446
Psychologia osobowości566
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży566
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe566
Język obcy302
Semestr IV
Neuropsychologia606
Psychologia komunikacji interpersonalnej344
Psychologia pozytywna202
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego565
Stosowana psychologia zdrowia425
Różnice indywidualne i ich pomiar566
Język obcy302
Semestr V
Diagnoza psychologiczna659
Etyka zawodu psychologa243
Psychometria stosowana566
Psychopatologia stosowana688
Trening asertywności i autoprezentacji142
Język obcy302
Semestr VI
Podstawy seksuologii283
Pomoc psychologiczna566
Psychologia kliniczna406
Psychologia biznesu i zarządzania406
Psychologia edukacyjna i wychowawcza405
Psychologia środowiskowa i ekologiczna152
Język obcy302
Semestr VII
Wybrane kierunki psychoterapii283
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego253
Podstawy psychiatrii dla psychologów202
Projekt naukowy205
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki303
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualnosci202
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna506
Psychologia zeznań  i wyjaśnień203
Profilowanie psychologiczne152
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia151
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników.304
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center304
Diagnoza kultury ogranizacyjnej i problemów w organizacji202
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego202
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie202
Kontakt terapeutyczny253
Zaburzenia psychosomatyczne304
 Diagnoza kliniczna253
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia wspólczesnego świata304
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym202
Interwencja kryzysowa304
Psychologia internetu202
Semestr VIII
Seminarium magisterskie254
Psychologia perswazji i wpływu społecznego284
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania.152
Gerontologia z elementami geriatrii.203
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama203
Wykład  do wyboru: Psychologia twórczośći / Psychologia religii /202
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opekuńczych304
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych304
Seksuologia sądowa202
Tworzenie programów resocjalizacyjnych202
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna253
Psychoterapia psychodymaniczna253
Psychoterapia pozytywna253
Trening wrażliwości253
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów304
Menedżerskie gry symulacyjne202
Coaching304
Budowanie zespołow i proces grupowy202
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna     253
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 152
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 151
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 152
Rehabilitacja neuropsychologiczna  304
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży202
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna  dzieci i młodzieży:304
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności151
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi152
Podejście systemowe w pracy z rodziną203
Semestr IX
Seminarium magisterskie254
Uzależnienia lekowe i behawioralne203
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy152
Terapia seksualna / Empatia304
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy.262
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe243
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa253
Psychologia transportu304
Psychologia sportu202
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich253
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta202
Psychoterapia systemowa253
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego304
Trening radzenia sobie ze stresem253
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna róznicowa diagnoza zespołów otępiennych203
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci405
Neuropsychologia twórczości i kreatywności202
Podstawy neuromarketingu202
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie354
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania203
Psychologia  niepełnosprawności354
Psychoonkologia101
Semestr X
Seminarium magisterskie4012
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej204
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect152
Formy prezentacji pracy naukowej152
Psychologia międzyklturowa / Pragmatyka działalności naukowej304
Praktyki  (100 godzin)06

Studia niestacjonarne

Semestr IgodzinyECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I407
Filozofia z elementami etyki204
Obszary zastosowań psychologii122
Socjologia144
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Procesy poznawcze cz. I437
Wprowadzenie do psychologii225
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy  E-LEARNING (5 godz)0
Semestr II
Biologiczne podstawy zachowań cz. II243
Historia myśli psychologicznej143
Procesy poznawcze cz. II357
Psychologia emocji i motywacji406
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy406
Trening umiejętności osobistych i społecznych143
Język obcy302
Semestr III
Podstawy statystyki stosowanej304
Metodologia psychologii i nauk społecznych306
Psychologia osobowości366
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży366
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe366
Język obcy302
Semestr IV
Neuropsychologia406
Psychologia komunikacji interpersonalnej154
Psychologia pozytywna122
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego365
Stosowana psychologia zdrowia305
Różnice indywidualne i ich pomiar366
Język obcy302
Semestr V
Diagnoza psychologiczna549
Etyka zawodu psychologa123
Psychometria stosowana366
Psychopatologia stosowana548
Trening asertywności i autoprezentacji142
Język obcy302
Semestr VI
Podstawy seksuologii203
Pomoc psychologiczna366
Psychologia kliniczna366
Psychologia biznesu i zarządzania366
Psychologia edukacyjna i wychowawcza365
Psychologia środowiskowa i ekologiczna122
Język obcy302
Semestr VII
Wybrane kierunki psychoterapii223
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego203
Podstawy psychiatrii dla psychologów182
Projekt naukowy145
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki153
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualnosci152
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna356
Psychologia zeznań  i wyjaśnień153
Profilowanie psychologiczne102
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia101
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników.204
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center204
Diagnoza kultury ogranizacyjnej i problemów w organizacji152
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego152
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie152
Kontakt terapeutyczny183
Zaburzenia psychosomatyczne204
 Diagnoza kliniczna173
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia wspólczesnego świata204
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym152
Interwencja kryzysowa204
Psychologia internetu152
Semestr VIII
Seminarium magisterskie154
Psychologia perswazji i wpływu społecznego224
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania.702
Gerontologia z elementami geriatrii.103
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama143
Wykład  do wyboru: Psychologia twórczośći / Psychologia religii /142
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opekuńczych204
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych204
Seksuologia sądowa152
Tworzenie programów resocjalizacyjnych152
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna193
Psychoterapia psychodymaniczna193
Psychoterapia pozytywna143
Trening wrażliwości183
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów224
Menedżerskie gry symulacyjne142
Coaching204
Budowanie zespołow i proces grupowy142
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna      183
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 102
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 101
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 102
Rehabilitacja neuropsychologiczna  224
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży152
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna  dzieci i młodzieży:204
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności101
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi102
Podejście systemowe w pracy z rodziną153
Semestr IX
Seminarium magisterskie204
Uzależnienia lekowe i behawioralne163
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy152
Terapia seksualna / Empatia204
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy.182
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe163
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa153
Psychologia transportu224
Psychologia sportu152
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich183
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta142
Psychoterapia systemowa183
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego204
Trening radzenia sobie ze stresem183
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna róznicowa diagnoza zespołów otępiennych143
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci325
Neuropsychologia twórczości i kreatywności122
Podstawy neuromarketingu122
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie224
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania153
Psychologia  niepełnosprawności234
Psychoonkologia101
Semestr X
Seminarium magisterskie2512
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej144
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect152
Formy prezentacji pracy naukowej152
Psychologia międzyklturowa / Pragmatyka działalności naukowej204
Praktyki1006
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl