SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Psychologia

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
10

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 4100 zł | studia niestacjonarne: 4100 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Psychologia

Człowiek jest fascynująca istotą i takie też mogą być studia zgłębiające tajemnice jego psychiki – umysłu, emocji, motywacji, zachowania indywidualnego i jako członka grupy społecznej.

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych (jedyny wydział w Krakowie w swej nazwie promujący psychologię) zaprasza na studia magisterskie na kierunku Psychologia. Dają one możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie problemów oraz opracowywanie i realizowanie programów interwencji psychologicznej, zmierzających do szeroko rozumianej poprawy jakości życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym czy społecznym.

Wykładowcy naszej Uczelni to naukowcy i praktycy zajmujący się różnymi obszarami psychologii i dziedzin pokrewnych np. psychiatrii, neuropsychologii, seksuologii, socjologii.
Absolwenci z tytułem magistra psychologii, uprawniającym m.in. do posługiwania się testami psychologicznymi, zastrzeżonymi tylko dla profesjonalistów, mogą szukać zatrudnienia wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje związane z kontaktami międzyludzkimi oraz z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów. Studia otwierają też drogę do dalszego kształcenia specjalistycznego np. w dziedzinie psychoterapii.

Kierunek Psychologia prowadzony jest w profilu ogólnoakademickim. Studia nie oferują specjalności niemniej na IV i V roku studenci wybierają przedmioty pozwalające samodzielnie kształtować rozszerzony zakres znajomości poszczególnych subdyscyplin psychologii: psychologii klinicznej i psychosomatyki; różnych kierunków psychoterapii, neuropsychologii i neurorehabilitacji, psychologii sądowej, penitencjarnej i resocjalizacji, psychologii biznesu i zarządzania (w tym: HR, szkolenia i coaching) czy innych obszarów psychologii stosowanej jak np. psychologia transportu, psychologia reklamy, czy psychologia sportu.

Przez pierwsze trzy lata studiów wszyscy studenci realizują wspólny obowiązkowy program zajęć, obejmujący przedmioty z grupy podstawowych i kierunkowych. Grupa przedmiotów podstawowych przykładowo takich jak: Filozofia, Socjologia, Biologiczne podstawy zachowań, Język obcy, odnosi się do zagadnień wspierających ogólne wykształcenie psychologa. Przedmioty kierunkowe tworzą swoisty „kanon” psychologii i przybliżają jej poszczególne działy.

Na IV i V roku oprócz bardziej zaawansowanych kierunkowych zajęć obowiązkowych, studenci mają też możliwość wyboru kierunkowych wykładów i warsztatów, a także grup zajęć specjalistycznych (w semestrze 7, 8 i 9), pozwalających w sposób pogłębiony poznać wybrane obszary psychologii stosowanej. W każdym z tych semestrów oferowana jest pula 4-5 grup zajęć do wyboru, przy czym uruchomienie konkretnej grupy zajęć będzie uzależnione od liczby studentów. Ze względów organizacyjnych będą obowiązywać limity miejsc 20-30 osób na daną grupę zajęć specjalizacyjnych.

W konstrukcji programu założono zwiększający się stopniowo udział zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w formie warsztatów, treningów i ćwiczeń. Na IV i V roku założono także wdrażanie studentów do pracy naukowej poprzez specjalnie temu poświęcone kursy Projekt naukowyFormy prezentacji pracy naukowejPragmatyka działalności naukowej a także stopniowe przygotowywanie pracy magisterskiej.

Plan studiów

Studia stacjonarne

Semestr IgodzinyECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I567
Filozofia z elementami etyki304
Obszary zastosowań psychologii122
Socjologia284
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Procesy poznawcze cz. I457
Wprowadzenie do psychologii305
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy  E-LEARNING (5 godz)0
Wychowanie fizyczne30
Semestr II
Biologiczne podstawy zachowań cz. II283
Historia myśli psychologicznej283
Procesy poznawcze cz. II457
Psychologia emocji i motywacji566
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy566
Trening umiejętności osobistych i społecznych203
Język obcy302
Wychowanie fizyczne30
Semestr III
Podstawy statystyki stosowanej404
Metodologia psychologii i nauk społecznych446
Psychologia osobowości566
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży566
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe566
Język obcy302
Semestr IV
Neuropsychologia606
Psychologia komunikacji interpersonalnej344
Psychologia pozytywna202
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego565
Stosowana psychologia zdrowia425
Różnice indywidualne i ich pomiar566
Język obcy302
Semestr V
Diagnoza psychologiczna659
Etyka zawodu psychologa243
Psychometria stosowana566
Psychopatologia stosowana688
Trening asertywności i autoprezentacji142
Język obcy302
Semestr VI
Podstawy seksuologii283
Pomoc psychologiczna566
Psychologia kliniczna406
Psychologia biznesu i zarządzania406
Psychologia edukacyjna i wychowawcza405
Psychologia środowiskowa i ekologiczna152
Język obcy302
Semestr VII
Wybrane kierunki psychoterapii283
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego253
Podstawy psychiatrii dla psychologów202
Projekt naukowy205
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki303
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualnosci202
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna506
Psychologia zeznań  i wyjaśnień203
Profilowanie psychologiczne152
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia151
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników.304
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center304
Diagnoza kultury ogranizacyjnej i problemów w organizacji202
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego202
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie202
Kontakt terapeutyczny253
Zaburzenia psychosomatyczne304
 Diagnoza kliniczna253
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia wspólczesnego świata304
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym202
Interwencja kryzysowa304
Psychologia internetu202
Semestr VIII
Seminarium magisterskie254
Psychologia perswazji i wpływu społecznego284
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania.152
Gerontologia z elementami geriatrii.203
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama203
Wykład  do wyboru: Psychologia twórczośći / Psychologia religii /202
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opekuńczych304
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych304
Seksuologia sądowa202
Tworzenie programów resocjalizacyjnych202
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna253
Psychoterapia psychodymaniczna253
Psychoterapia pozytywna253
Trening wrażliwości253
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów304
Menedżerskie gry symulacyjne202
Coaching304
Budowanie zespołow i proces grupowy202
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna     253
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 152
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 151
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 152
Rehabilitacja neuropsychologiczna  304
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży202
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna  dzieci i młodzieży:304
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności151
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi152
Podejście systemowe w pracy z rodziną203
Semestr IX
Seminarium magisterskie254
Uzależnienia lekowe i behawioralne203
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy152
Terapia seksualna / Empatia304
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy.262
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe243
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa253
Psychologia transportu304
Psychologia sportu202
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich253
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta202
Psychoterapia systemowa253
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego304
Trening radzenia sobie ze stresem253
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna róznicowa diagnoza zespołów otępiennych203
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci405
Neuropsychologia twórczości i kreatywności202
Podstawy neuromarketingu202
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie354
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania203
Psychologia  niepełnosprawności354
Psychoonkologia101
Semestr X
Seminarium magisterskie4012
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej204
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect152
Formy prezentacji pracy naukowej152
Psychologia międzyklturowa / Pragmatyka działalności naukowej304
Praktyki  (100 godzin)06

Studia niestacjonarne

Semestr IgodzinyECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I407
Filozofia z elementami etyki204
Obszary zastosowań psychologii122
Socjologia144
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Procesy poznawcze cz. I437
Wprowadzenie do psychologii225
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy  E-LEARNING (5 godz)0
Semestr II
Biologiczne podstawy zachowań cz. II243
Historia myśli psychologicznej143
Procesy poznawcze cz. II357
Psychologia emocji i motywacji406
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy406
Trening umiejętności osobistych i społecznych143
Język obcy302
Semestr III
Podstawy statystyki stosowanej304
Metodologia psychologii i nauk społecznych306
Psychologia osobowości366
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży366
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe366
Język obcy302
Semestr IV
Neuropsychologia406
Psychologia komunikacji interpersonalnej154
Psychologia pozytywna122
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego365
Stosowana psychologia zdrowia305
Różnice indywidualne i ich pomiar366
Język obcy302
Semestr V
Diagnoza psychologiczna549
Etyka zawodu psychologa123
Psychometria stosowana366
Psychopatologia stosowana548
Trening asertywności i autoprezentacji142
Język obcy302
Semestr VI
Podstawy seksuologii203
Pomoc psychologiczna366
Psychologia kliniczna366
Psychologia biznesu i zarządzania366
Psychologia edukacyjna i wychowawcza365
Psychologia środowiskowa i ekologiczna122
Język obcy302
Semestr VII
Wybrane kierunki psychoterapii223
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego203
Podstawy psychiatrii dla psychologów182
Projekt naukowy145
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki153
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualnosci152
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna356
Psychologia zeznań  i wyjaśnień153
Profilowanie psychologiczne102
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia101
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników.204
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center204
Diagnoza kultury ogranizacyjnej i problemów w organizacji152
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego152
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie152
Kontakt terapeutyczny183
Zaburzenia psychosomatyczne204
 Diagnoza kliniczna173
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia wspólczesnego świata204
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym152
Interwencja kryzysowa204
Psychologia internetu152
Semestr VIII
Seminarium magisterskie154
Psychologia perswazji i wpływu społecznego224
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania.702
Gerontologia z elementami geriatrii.103
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama143
Wykład  do wyboru: Psychologia twórczośći / Psychologia religii /142
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opekuńczych204
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych204
Seksuologia sądowa152
Tworzenie programów resocjalizacyjnych152
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna193
Psychoterapia psychodymaniczna193
Psychoterapia pozytywna143
Trening wrażliwości183
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów224
Menedżerskie gry symulacyjne142
Coaching204
Budowanie zespołow i proces grupowy142
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna      183
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 102
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 101
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 102
Rehabilitacja neuropsychologiczna  224
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży152
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna  dzieci i młodzieży:204
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności101
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi102
Podejście systemowe w pracy z rodziną153
Semestr IX
Seminarium magisterskie204
Uzależnienia lekowe i behawioralne163
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy152
Terapia seksualna / Empatia204
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy.182
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe163
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa153
Psychologia transportu224
Psychologia sportu152
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich183
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta142
Psychoterapia systemowa183
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego204
Trening radzenia sobie ze stresem183
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna róznicowa diagnoza zespołów otępiennych143
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci325
Neuropsychologia twórczości i kreatywności122
Podstawy neuromarketingu122
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie224
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania153
Psychologia  niepełnosprawności234
Psychoonkologia101
Semestr X
Seminarium magisterskie2512
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej144
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect152
Formy prezentacji pracy naukowej152
Psychologia międzyklturowa / Pragmatyka działalności naukowej204
Praktyki1006

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян