SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Psychologia

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
10

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 5100 zł | studia niestacjonarne: 5100 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Psychologia

Człowiek jest fascynująca istotą i takie też mogą być studia zgłębiające tajemnice jego psychiki – umysłu, emocji, motywacji, zachowania indywidualnego i jako członka grupy społecznej.

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych (jedyny wydział w Krakowie w swej nazwie promujący psychologię) zaprasza na studia magisterskie na kierunku Psychologia. Dają one możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie problemów oraz opracowywanie i realizowanie programów interwencji psychologicznej, zmierzających do szeroko rozumianej poprawy jakości życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym czy społecznym.

Wykładowcy naszej Uczelni to naukowcy i praktycy zajmujący się różnymi obszarami psychologii i dziedzin pokrewnych np. psychiatrii, neuropsychologii, seksuologii, socjologii.
Absolwenci z tytułem magistra psychologii, uprawniającym m.in. do posługiwania się testami psychologicznymi, zastrzeżonymi tylko dla profesjonalistów, mogą szukać zatrudnienia wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje związane z kontaktami międzyludzkimi oraz z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów. Studia otwierają też drogę do dalszego kształcenia specjalistycznego np. w dziedzinie psychoterapii.

Kierunek Psychologia prowadzony jest w profilu ogólnoakademickim. Studia nie oferują specjalności niemniej na IV i V roku studenci wybierają przedmioty pozwalające samodzielnie kształtować rozszerzony zakres znajomości poszczególnych subdyscyplin psychologii: psychologii klinicznej i psychosomatyki; różnych kierunków psychoterapii, neuropsychologii i neurorehabilitacji, psychologii sądowej, penitencjarnej i resocjalizacji, psychologii biznesu i zarządzania (w tym: HR, szkolenia i coaching) czy innych obszarów psychologii stosowanej jak np. psychologia transportu, psychologia reklamy, czy psychologia sportu.

Przez pierwsze trzy lata studiów wszyscy studenci realizują wspólny obowiązkowy program zajęć, obejmujący przedmioty z grupy podstawowych i kierunkowych. Grupa przedmiotów podstawowych przykładowo takich jak: Filozofia, Socjologia, Biologiczne podstawy zachowań, Język obcy, odnosi się do zagadnień wspierających ogólne wykształcenie psychologa. Przedmioty kierunkowe tworzą swoisty „kanon” psychologii i przybliżają jej poszczególne działy.

Na IV i V roku oprócz bardziej zaawansowanych kierunkowych zajęć obowiązkowych, studenci mają też możliwość wyboru kierunkowych wykładów i warsztatów, a także grup zajęć specjalistycznych (w semestrze 7, 8 i 9), pozwalających w sposób pogłębiony poznać wybrane obszary psychologii stosowanej. W każdym z tych semestrów oferowana jest pula 4-5 grup zajęć do wyboru, przy czym uruchomienie konkretnej grupy zajęć będzie uzależnione od liczby studentów. Ze względów organizacyjnych będą obowiązywać limity miejsc 20-30 osób na daną grupę zajęć specjalizacyjnych.

W konstrukcji programu założono zwiększający się stopniowo udział zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w formie warsztatów, treningów i ćwiczeń. Na IV i V roku założono także wdrażanie studentów do pracy naukowej poprzez specjalnie temu poświęcone kursy Projekt naukowyFormy prezentacji pracy naukowejPragmatyka działalności naukowej a także stopniowe przygotowywanie pracy magisterskiej.

Plan studiów

Studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I 56 7
Filozofia z elementami etyki 30 4
Obszary zastosowań psychologii 12 2
Socjologia 28 4
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej 10 1
Procesy poznawcze cz. I 45 7
Wprowadzenie do psychologii 30 5
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy E-LEARNING (5 godz) 0
Wychowanie fizyczne 30
przedmiot godziny ECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. II 28 3
Historia myśli psychologicznej 28 3
Procesy poznawcze cz. II 45 7
Psychologia emocji i motywacji 56 6
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy 56 6
Trening umiejętności osobistych i społecznych 20 3
Język obcy 30 2
Wychowanie fizyczne 30
przedmiot godziny ECTS
Podstawy statystyki stosowanej 40 4
Metodologia psychologii i nauk społecznych 44 6
Psychologia osobowości 56 6
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 56 6
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe 56 6
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Neuropsychologia 60 6
Psychologia komunikacji interpersonalnej 34 4
Psychologia pozytywna 20 2
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego 56 5
Stosowana psychologia zdrowia 42 5
Różnice indywidualne i ich pomiar 56 6
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Diagnoza psychologiczna 65 9
Etyka zawodu psychologa 24 3
Psychometria stosowana 56 6
Psychopatologia stosowana 68 8
Trening asertywności i autoprezentacji 14 2
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Podstawy seksuologii 28 3
Pomoc psychologiczna 56 6
Psychologia kliniczna 40 6
Psychologia biznesu i zarządzania 40 6
Psychologia edukacyjna i wychowawcza 40 5
Psychologia środowiskowa i ekologiczna 15 2
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Wybrane kierunki psychoterapii 28 3
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego 25 3
Podstawy psychiatrii dla psychologów 20 2
Projekt naukowy 20 5
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki 30 3
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualnosci 20 2
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna 50 6
Psychologia zeznań i wyjaśnień 20 3
Profilowanie psychologiczne 15 2
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia 15 1
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników 30 4
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center 30 4
Diagnoza kultury organizacyjnej i problemów w organizacji 20 2
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego 20 2
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie 20 2
Kontakt terapeutyczny 25 3
Zaburzenia psychosomatyczne 30 4
Diagnoza kliniczna 25 3
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia współczesnego świata 30 4
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym 20 2
Interwencja kryzysowa 30 4
Psychologia internetu 20 2
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 25 4
Psychologia perswazji i wpływu społecznego 28 4
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania. 15 2
Gerontologia z elementami geriatrii. 20 3
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama 20 3
Wykład do wyboru: Psychologia twórczości / Psychologia religii 20 2
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opekuńczych 30 4
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych 30 4
Seksuologia sądowa 20 2
Tworzenie programów resocjalizacyjnych 20 2
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna 25 3
Psychoterapia psychodymaniczna 25 3
Psychoterapia pozytywna 25 3
Trening wrażliwości 25 3
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 30 4
Menedżerskie gry symulacyjne 20 2
Coaching 30 4
Budowanie zespołów i proces grupowy 20 2
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna 25 3
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 15 2
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 15 1
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 15 2
Rehabilitacja neuropsychologiczna 30 4
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 20 2
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna dzieci i młodzieży 30 4
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności 15 1
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi 15 2
Podejście systemowe w pracy z rodziną 20 3
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 25 4
Uzależnienia lekowe i behawioralne 20 3
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy 15 2
Terapia seksualna / Empatia 30 4
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy 26 2
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe 24 3
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa 25 3
Psychologia transportu 30 4
Psychologia sportu 20 2
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich 25 3
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta 20 2
Psychoterapia systemowa 25 3
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego 30 4
Trening radzenia sobie ze stresem 25 3
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna różnicowa diagnoza zespołów otępiennych 20 3
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci 40 5
Neuropsychologia twórczości i kreatywności 20 2
Podstawy neuromarketingu 20 2
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie 35 4
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania 20 3
Psychologia niepełnosprawności 35 4
Psychoonkologia 10 1
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 40 12
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej 20 4
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect 15 2
Formy prezentacji pracy naukowej 15 2
Psychologia międzykulturowa / Pragmatyka działalności naukowej 30 4
Praktyki (100 godzin) 0 6

Studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. I 40 7
Filozofia z elementami etyki 20 4
Obszary zastosowań psychologii 12 2
Socjologia 14 4
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej 10 1
Procesy poznawcze cz. I 43 7
Wprowadzenie do psychologii 22 5
Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy E-LEARNING (5 godz) 0
przedmiot godziny ECTS
Biologiczne podstawy zachowań cz. II 24 3
Historia myśli psychologicznej 14 3
Procesy poznawcze cz. II 35 7
Psychologia emocji i motywacji 40 6
Psychologia społeczna – poznanie społeczne i postawy 40 6
Trening umiejętności osobistych i społecznych 14 3
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Podstawy statystyki stosowanej 30 4
Metodologia psychologii i nauk społecznych 30 6
Psychologia osobowości 36 6
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 36 6
Psychologia społeczna – relacje interpersonalne i międzygrupowe 36 6
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Neuropsychologia 40 6
Psychologia komunikacji interpersonalnej 15 4
Psychologia pozytywna 12 2
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego 36 5
Stosowana psychologia zdrowia 30 5
Różnice indywidualne i ich pomiar 36 6
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Diagnoza psychologiczna 54 9
Etyka zawodu psychologa 12 3
Psychometria stosowana 36 6
Psychopatologia stosowana 54 8
Trening asertywności i autoprezentacji 14 2
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Podstawy seksuologii 20 3
Pomoc psychologiczna 36 6
Psychologia kliniczna 36 6
Psychologia biznesu i zarządzania 36 6
Psychologia edukacyjna i wychowawcza 36 5
Psychologia środowiskowa i ekologiczna 12 2
Język obcy 30 2
przedmiot godziny ECTS
Wybrane kierunki psychoterapii 22 3
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego 20 3
Podstawy psychiatrii dla psychologów 18 2
Projekt naukowy 14 5
Wykład do wyboru: Psychofarmakologia / Psychologia polityki 15 3
Wykład do wyboru: Psychologia mediów i komunikacji masowej/ Psychospołeczne konteksty seksualności 15 2
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowa i penitencjarna 35 6
Psychologia zeznań i wyjaśnień 15 3
Profilowanie psychologiczne 10 2
Resocjalizacja – wybrane zagadnienia 10 1
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników 20 4
Motywowanie i ocena pracowników z elementami assessment center 20 4
Diagnoza kultury organizacyjnej i problemów w organizacji 15 2
Problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego 15 2
Psychologia kliniczna
Psychologia chorego psychicznie 15 2
Kontakt terapeutyczny 18 3
Zaburzenia psychosomatyczne 20 4
Diagnoza kliniczna 17 3
Zagrożenia społeczne i interwencja kryzysowa
Patologia społeczne i zagrożenia współczesnego świata 20 4
Pomoc psychologiczna osobom wykluczonym i marginalizowanym 15 2
Interwencja kryzysowa 20 4
Psychologia internetu 15 2
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 15 4
Psychologia perswazji i wpływu społecznego 22 4
Psychologiczne podstawy humoru i jego granice / Psychologia pesymizmu i narzekania. 70 2
Gerontologia z elementami geriatrii. 10 3
Warsztat do wyboru: Trening twórczości / Arteterapia / Psychodrama 14 3
Wykład do wyboru: Psychologia twórczości / Psychologia religii 14 2
Grupa zajęć do wyboru
Opiniowanie sądowe i resocjalizacja
Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych 20 4
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych 20 4
Seksuologia sądowa 15 2
Tworzenie programów resocjalizacyjnych 15 2
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia poznawczo-behawioralna 19 3
Psychoterapia psychodymaniczna 19 3
Psychoterapia pozytywna 14 3
Trening wrażliwości 18 3
Rozwój potencjału pracowników
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów 22 4
Menedżerskie gry symulacyjne 14 2
Coaching 20 4
Budowanie zespołów i proces grupowy 14 2
Neuropsychologia: Diagnoza, terapia, rehabilitacja
Kliniczno-sądowa diagnoza neuropsychologiczna 18 3
Specyfika kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego z osobami z uszkodzeniem OUN 10 2
Diagnoza różnicowa zespołów afatycznych 10 1
Nowe neurotechnologia w diagnostyce i terapii 10 2
Rehabilitacja neuropsychologiczna 22 4
Psychologia i psychopatologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 15 2
Diagnoza kliniczna, neuropsychologiczna i edukacyjna dzieci i młodzieży 20 4
Zaburzenia na podłożu autodestruktywności 10 1
Pomoc dziecku z problemami szkolnymi 10 2
Podejście systemowe w pracy z rodziną 15 3
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 20 4
Uzależnienia lekowe i behawioralne 16 3
Gender’s relation in the different societies lub Antidiscrimination policy 15 2
Terapia seksualna / Empatia 20 4
Wykład do wyboru: Psychologia ekonomiczna / Psychologia wydarzeń traumatycznych i przemocy 18 2
Warsztat do wyboru: Negocjacje w biznesie / Mediacje i negocjacje kryzysowe 16 3
Grupa zajęć do wyboru
Psychologia stosowana – wybrane obszary
Psychologia międzykulturowa 15 3
Psychologia transportu 22 4
Psychologia sportu 15 2
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich 18 3
Psychoterapia grupowa i treningi psychologiczne
Trening grupy Balinta 14 2
Psychoterapia systemowa 18 3
Organizacja i prowadzenie treningu interpersonalnego 20 4
Trening radzenia sobie ze stresem 18 3
Pragmatyka neuropsychologii
Neuropsychologiczna różnicowa diagnoza zespołów otępiennych 14 3
Specyfika neuropsychologicznej diagnozy i rehabilitacji dzieci 32 5
Neuropsychologia twórczości i kreatywności 12 2
Podstawy neuromarketingu 12 2
Choroby somatyczne, psychosomatyczne i niepełnosprawność
Psychologia chorego somatycznie 22 4
Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania 15 3
Psychologia niepełnosprawności 23 4
Psychoonkologia 10 1
przedmiot godziny ECTS
Seminarium magisterskie 25 12
Statystyczne opracowanie danych w pracy naukowej 14 4
The Arab Mind in the Western Public Opinion lub Facing „the Others” – on Fear and respect 15 2
Formy prezentacji pracy naukowej 15 2
Psychologia międzykulturowa / Pragmatyka działalności naukowej 20 4
Praktyki 100 6

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України