SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Administracja

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne od semestru letniego
Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Administracja

O przyjęcie na trwające 2 lata (4 semestry) studia II-go stopnia na kierunku Administracja ubiegać się może osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata (ukończone studia I-go stopnia). W trakcie studiów student opanowuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, oraz posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwenci mają możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich organizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

Plany studiów – studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Zasady ustroju politycznego państwa 30 5
Historia administracji i myśli administracji 30 5
Publiczne prawo konkurencji 30 5
E – Administracja 30 5
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej 10 1
Wstęp do nauki o Policji 30 4
System konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności 30 4
Szkolenie BHP 5 0
Prawo administracyjne - przedmiot uzupełniający kształcenie dla studentów którzy nie mieli prawa administracyjnego na I stopniu 30 0
przedmiot godziny ECTS
Stosowanie prawa UE w krajowym systemie prawa 30 5
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej 30 5
Seminarium dyplomowe 30 4
Prawo energetyczne 30 4
Prawo bankowe 30 4
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 30 4
Legislacja i zasady techniki prawodawczej 30 4
Samorząd i polityka lokalna 30 4
przedmiot godziny ECTS
Prawo zamówień publicznych 30 5
Język obcy 30 2
Seminarium dyplomowe 20 4
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 60 5
Dokumentacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 20 3
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20 3
Pisma w postępowaniu administracyjnym 20 3
Wystąpienia publiczne 10 2
Europejskie prawo gospodarcze 30 4
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 60 5
Seminarium dyplomowe + praca 20 7
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 20 3
Rachunkowość 20 3
Prawo ubezpieczeń gospodarczych 20 4
Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane 40 5
Ochrona praw konsumentów 30 4

Plany studiów – studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Zasady ustroju politycznego państwa 20 5
Historia administracji i myśli administracji 20 5
Publiczne prawo konkurencji 20 5
E – Administracja 20 5
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej 10 1
Wstęp do nauki o Policji 20 4
System konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności 20 4
Szkolenie BHP 5 0
Prawo administracyjne - przedmiot uzupełniający kształcenie dla studentów którzy nie mieli prawa administracyjnego na I stopniu 20 0
przedmiot godziny ECTS
Stosowanie prawa UE w krajowym systemie prawa 20 5
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej 20 5
Seminarium dyplomowe 20 4
Prawo energetyczne 20 4
Prawo bankowe 20 4
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 20 4
Legislacja i zasady techniki prawodawczej 20 4
Samorząd i polityka lokalna 20 4
przedmiot godziny ECTS
Prawo zamówień publicznych 20 5
Język obcy 30 2
Seminarium dyplomowe 20 4
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 35 5
Dokumentacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 15 3
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 15 3
Pisma w postępowaniu administracyjnym 15 3
Wystąpienia publiczne 10 2
Europejskie prawo gospodarcze 20 4
przedmiot godziny ECTS
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 35 5
Seminarium dyplomowe + praca 20 7
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 15 3
Rachunkowość 15 3
Prawo ubezpieczeń gospodarczych 20 4
Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane 25 5
Ochrona praw konsumentów 20 4

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян