SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Administracja
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia I stopnia
Strona Wydziału

Administracja

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 – tylko na studia niestacjonarne

O przyjęcie na trwające 2 lata (4 semestry) studia II-go stopnia na kierunku Administracja ubiegać się może osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata (ukończone studia I-go stopnia). W trakcie studiów student opanowuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, oraz posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwenci mają możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich organizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Zasady ustroju politycznego państwa305
Historia administracji i myśli administracji305
Publiczne prawo konkurencji305
E – Administracja305
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Wstęp do nauki o Policji304
System konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności304
Szkolenie BHP50
!Prawo administracyjne – przedmiot uzupełniający kształcenie dla studentów którzy nie mieli prawa administracyjnego na I stopniu300
semestr
2Stosowanie prawa UE w krajowym systemie prawa305
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej305
Seminarium dyplomowe304
Prawo energetyczne304
Prawo bankowe304
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń304
Legislacja i zasady techniki prawodawczej304
Samorząd i polityka lokalna304
semestrprzedmiotgodzinyECTS
3Prawo zamówień publicznych305
Język obcy302
Seminarium dyplomowe204
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne605
Dokumentacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych203
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej203
Pisma w postępowaniu administracyjnym203
Wystąpienia publiczne102
Europejskie prawo gospodarcze304
semestr
4Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne605
Seminarium dyplomowe + praca207
Finanse jednostek samorządu terytorialnego203
Rachunkowość203
Prawo ubezpieczeń gospodarczych204
Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane405
Ochrona praw konsumentów304

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Zasady ustroju politycznego państwa205
Historia administracji i myśli administracji205
Publiczne prawo konkurencji205
E – Administracja205
Zaawansowane TPI z wykorz. platf. e-learningowej101
Wstęp do nauki o Policji204
System konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności204
Szkolenie BHP50
!Prawo administracyjne – przedmiot uzupełniający kształcenie dla studentów którzy nie mieli prawa administracyjnego na I stopniu200
semestr
2Stosowanie prawa UE w krajowym systemie prawa205
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej205
Seminarium dyplomowe204
Prawo energetyczne204
Prawo bankowe204
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń204
Legislacja i zasady techniki prawodawczej204
Samorząd i polityka lokalna204
semestrprzedmiotgodzinyECTS
3Prawo zamówień publicznych205
Język obcy302
Seminarium dyplomowe204
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne355
Dokumentacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych153
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej153
Pisma w postępowaniu administracyjnym153
Wystąpienia publiczne102
Europejskie prawo gospodarcze204
semestr
4Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne355
Seminarium dyplomowe + praca207
Finanse jednostek samorządu terytorialnego153
Rachunkowość153
Prawo ubezpieczeń gospodarczych204
Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane255
Ochrona praw konsumentów204
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl