SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Kierunek studiów:
Architektura

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne

Liczba semestrów:
8

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
inżynier architekt

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 6000 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Architektura

Rozpocznij studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM. To jedyne takie studia w Małopolsce.
W tzw. Klasach Mistrzowskich nauczysz się zawodu architekta czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają nas! 

Studiując architekturę w Krakowskiej Akademii masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój. Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia naszych studentów, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Przekonaj się: https://waisp.ka.edu.pl/klasy-mistrzowskie

Studia prowadzane są w profilu ogólnoakademickim i trwają 8 semestrów. Program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka, do której jest przyporządkowany kierunek. 50% prowadzonych zajęć to seminaria i ćwiczenia projektowe. Drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym, studenci przygotowywani są także do prowadzenia działalności naukowej. Specyfiką kierunku jest poszerzony moduł z architektury wnętrz gdzie studenci poznają i rozszerzają swoją wiedzę z zakresu tego przedmiotu. Od naboru 2023/2024 realizowany jest lektorat wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowo na VI semestrze plan studiów przewiduje przedmiot język angielski dla architektów.


Jeśli chcesz studiować za granicą oferujemy możliwość wyjazdu na jedno- lub dwusemestralne studia na innej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS.
Po ukończeniu studiów I stopnia możesz rozpocząć proces uzyskiwania Uprawnień Budowlanych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: www.mpoia.pl oraz rozpocząć studia magisterskie II stopnia na naszym kierunku.
Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych – otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji, a jego realizacja odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną, aby zapewnić kształcenie zgodne z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:
  • kompozycja architektoniczna i urbanistyczna,
  • architektura wnętrz,
  • fotografia,
  • rzeźba,
  • malarstwo i rysunek,
  • zasady projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych,
  • budownictwo ogólne,
  • ekologia środowiska zbudowanego i zasady ekologicznej certyfikacji,
  • filozofia i estetyka,
  • prawo budowlane i ekonomika procesu inwestycyjnego.
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України