SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz są przygotowywani do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa.

Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej

• System bezpieczeństwa UE i NATO
• Wiedza o wojsku i obronności
• Historia wojskowości
• Topografia
• Strzelectwo sportowe
• Sposoby operacyjne w systemie bezpieczeństwa
• Wywiad i kontrwywiad
• Kryminologia i kryminalistyka
• Ochrona osób i mienia
• Zwalczanie terroryzmu
• Pomoc przedmedyczna
• Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
• Zarządzanie kryzysowe
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z ośmiu ścieżek specjalizacyjnych:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • siły i służby specjalne
 • bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym
 • ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

Ścieżki specjalizacyjne

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

W ramach ścieżki „Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i kierowania (dowodzenia) bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym oraz zostaną przygotowani do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi. Absolwenci zdobędą umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego.
Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz do pracy w wojsku, policji, służbie celnej i penitencjarnej, straży granicznej, instytucjach pozarządowych, a także w instytucjach zajmujących się ochroną i niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym zagrożonym patologiami społecznymi.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością znajdują się m.in.:

 • współczesne zagrożenia cywilizacyjne;
 • kierowanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa;
 • patologie i zagrożenia społeczne;
 • obrona cywilna;
 • jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia;
 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych;
 • etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa;
 • kryminologia i kryminalistyka;
 • analiza ryzyk i sposób przeciwdziałania im;
 • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń.

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Edukacja dla bezpieczeństwa

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Edukacja dla bezpieczeństwa” absolwenci zdobywają właściwe przygotowanie teoretyczne praktycznej z zakresu podstawowej wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa szkolnego i społecznego. Uczą się jak w działaniu praktycznym zastosować teorię z zakresu szczegółowej dydaktyki obronnej i teorii wychowania dla bezpieczeństwa, a także wiedzy z zakresu psychologii społecznej, socjologii wychowania oraz innych nauk społecznych istotnych do podjęcia działań z zakresu edukacji, orientowania się w problematyce ochrony zdrowia oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Nabywają wiedzę z dziedziny prawa oraz problematyki bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz mogą uzyskać uprawnienia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo absolwenci ścieżki „Edukacja dla bezpieczeństwa” posiadają kwalifikację do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach wszystkich szczebli.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: Edukacja dla Bezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • europejskie koncepcje edukacji dla bezpieczeństwa;
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • strzelectwo sportowe
 • problemy prawne bezpieczeństwa i ochrony;
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji;
 • dydaktyka bezpieczeństwa w szkole;
 • profilaktyka agresji i frustracji młodzieży szkolnej;
 • pomoc przedmedyczna;
 • zagrożenia społeczne młodzieży;
 • terenoznawstwo

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności” absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego związanego z planowaniem i realizacją zadań obrony cywilnej, planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego, koordynowaniem działań ratowniczych, planowaniem i realizacją zadań z obszaru ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać pracownikami merytorycznymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania oraz w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Mogą również pełnić funkcje kierownicze koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa a także pracować na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności znajdują się m.in.:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • obrona cywilna;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • edukacja obronna społeczeństwa;
 • analiza ryzyk i sposobów przeciwdziałania
 • polityka bezpieczeństwa i obronności;
 • prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • system bezpieczeństwa narodowego;
 • ratownictwo techniczne

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawne działanie na rzecz: bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, profilaktyki zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, rozpoznawania zagrożeń i racjonalizacji ryzyka z nimi związanego.
Zdobyta podczas studiów wiedza pozwalać im będzie prowadzić w przedsiębiorstwach kontrolę warunków pracy, sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zgłaszać propozycje przedsięwzięć planistyczno-rozwojowych i organizacyjno-technicznych poprawiających stan BHP. Ważne też będą umiejętności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz doradzania i wnioskowania w zakresie poprawy BHP. Korzystne dla absolwentów będzie nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku. Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w komórkach Państwowej Inspekcji Pracy, w służbach BHP instytucji i przedsiębiorstw, a także na stanowiskach w ośrodkach szkoleniowych i projektowych zakładów przemysłowych. Zakres teoretycznego i praktycznego przygotowania zawodowego absolwenta jest na poziomie kwalifikacji do stanowiska „ starszego inspektora służb BHP”.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy znajdują się m.in.:

 • prawna ochrona pracy: przepisy bhp
 • fizyczne i psychospołeczne środowisko pracy;
 • system zarządzania bhp
 • kontroling w bezpieczeństwie i ochronie pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania
 • mechaniczne i elektroenergetyczne bezpieczeństwo pracy;
 • bezpieczeństwo pożarowe w procesie pracy;
 • dydaktyka szkolenia bhp
 • zagrożenia chemiczne, promieniotwórcze i toksyczne w środowisku pracy;
 • profilaktyka bezpieczeństwa i diagnostyka zagrożeń pracy;
 • wypadki przy pracy, elementy prowadzenia akcji ratowniczych;

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a władzami uczelni stworzono unikatową możliwość przygotowania do pracy w policji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, osiągają minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów podejmą pracę w policji, będą mieli możliwość skrócenia szkolenia zawodowego w Szkole Policji (o połowę).
Absolwent tej ścieżki będzie posiadać wiedzę o podstawowym ogólnym wykształceniu na poziomie wyższym zawodowym, usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Po ukończeniu tej ścieżki otrzyma dodatkowo specjalne świadectwo, uprawniające do skrócenia o połowę szkolenia zawodowego przy przyjęciu do pracy w policji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego znajdują się m.in.:

 • prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji
 • legitymowanie osób
 • przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego
 • przygotowanie do użycia broni palnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zatrzymanie osoby
 • kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku
 • przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy
 • podstawy ruchu drogowego
 • pełnienie służby na drogach
 • kontrola uczestników ruchu drogowego
 • wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym” absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w tym dotyczących pracy we właściwych komórkach różnych typów organizacji sektora prywatnego i publicznego tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze czy w Urzędach Miast.
Absolwenci tej specjalizacji znajdą również zatrudnienie w strukturach państwowych tj. policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska, służby specjalne, jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, Sektorze energetycznym, zarządzaniu kryzysowym, służbach porządkowych i ratunkowych a także w nadzorze i ochronie obiektów o charakterze strategicznym, w reklamie, marketingu i promocji, telewizji, wydarzeniach sportowych i kulturalnych ale również w dziennikarstwie czy nagrywaniu sportowych wyczynów ekstremalnych, w nagrywaniu z powietrzna uroczystości okolicznościowych tj. eventy i festiwale, nieruchomościach i developerstwie, geodezji, detektywistyce, logistyce, monitorowaniu środowiska naturalnego, obserwacji niebezpiecznych zdarzeń na ziemi, pomiaru natężenia ruchu drogowego, patrolowaniu rurociągów i innych ciągów przesyłowych, kontroli i nadzoru nad obiektami wysokimi lub trudno dostępnymi oraz działalności agrotechnicznej i rolniczej a także w budownictwie i architekturze.

Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym znajdują się m.in.:

 • instytucje i organizacje w lotnictwie cywilnym
 • współpraca lotnisk ze środowiskiem zewnętrznym
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym
 • system zarządzania ruchem lotniczym
 • bezzałogowe środki transportu

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa” absolwenci uzyskają wiedzę oraz kompetencje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w każdym obszarze funkcjonowania począwszy od sektora prywatnego, a skończywszy na państwowym. Zdobędą wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, a także sprawność rozumienia idei bezpieczeństwa, pracy zespołowej w tym zakresie oraz wyboru optymalnych możliwych w danych warunkach wariantów działań, dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych w komórkach zajmującymi się trudnościami pojawiającymi zarówno wewnątrz organizacji, jak również z punktu widzenia systemów państwowych.

Ukończenie studiów pozwali im na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • podstawy sieci IT
 • podstawy kryptologii
 • zwalczanie przestępczości komputerowej
 • ochrona własności intelektualnej
 • informatyka śledcza

ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Siły i służby specjalne

Uwaga: nabór na bezpłatne studia projektowe został zakończony

Plany studiów – studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Administracja publiczna i wojskowa 35 4
Filozofia bezpieczeństwa 35 4
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa 50 5
Historia wojskowości 40 3
Wiedza o państwie i prawie 30 4
Wychowanie fizyczne 30 0
Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 0
Wiedza o wojsku i obronności RP 60 6
Współczesne systemy polityczno – militarne 35 4
przedmiot godziny ECTS
Prawne podstawy bezpieczeństwa RP 35 4
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników 35 4
Język obcy -1 30 2
Wychowanie fizyczne – sporty obronne 30 0
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego 30 3
Terenoznawstwo z elementami topografii 30 2
System bezpieczeństwa narodowego RP 35 4
Teoria bezpieczeństwa 35 4
Podstawy strzelectwa 50 5
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa 20 2
przedmiot godziny ECTS
Psychologia stresu w służbach mundurowych 20 2
Podstawy ergonomii 15 2
Język obcy – 2 30 2
Metodyka sportów i specjalności obronnych 30 3
Obrona Cywilna Ludności 40 4
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 45 4
Logistyka bezpieczeństwa 30 4
Wstęp do badań naukowych 20 3
Współczesne stosunki międzynarodowe i wojskowe 65 6
przedmiot godziny ECTS
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e- platformy 15 1
Język obcy – 3 30 2
Seminarium licencjackie 30 6
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa 60 6
Prywatny sektor bezpieczeństwa 35 4
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie 50 5
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 30 3
Język obcy – 4 30 2
Seminarium licencjackie 30 6
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia 35 4
Ekonomia w bezpieczeństwie i obronności 50 5
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Seminarium licencjackie 30 6
Topografia wojskowa 35 3
Przedmioty specjalizacyjne

Plany studiów – studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Administracja publiczna i wojskowa 30 4
Filozofia bezpieczeństwa 30 4
Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa 40 5
Historia wojskowości 20 3
Wiedza o państwie i prawie 30 4
Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 0
Wiedza o wojsku i obronności RP 55 6
Współczesne systemy polityczno – militarne 30 4
przedmiot godziny ECTS
Prawne podstawy bezpieczeństwa RP 30 4
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników 30 4
Język obcy -1 30 2
Wychowanie fizyczne – sporty obronne 15 0
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego 20 3
Terenoznawstwo z elementami topografii 15 2
System bezpieczeństwa narodowego RP 50 4
Teoria bezpieczeństwa 35 4
Podstawy strzelectwa 35 5
Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa 20 2
przedmiot godziny ECTS
Psychologia stresu w służbach mundurowych 15 2
Podstawy ergonomii 15 2
Język obcy – 2 30 2
Metodyka sportów i specjalności obronnych 30 3
Obrona Cywilna Ludności 30 4
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 40 4
Logistyka bezpieczeństwa 30 4
Wstęp do badań naukowych 20 3
Współczesne stosunki międzynarodowe i wojskowe 45 6
przedmiot godziny ECTS
Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e- platformy 10 1
Język obcy – 3 30 2
Seminarium licencjackie 30 6
Zachowania medialne dla oficerów prasowych 20 4
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa 65 6
Prywatny sektor bezpieczeństwa 30 4
Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie 35 5
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 20 3
Język obcy – 4 30 2
Seminarium licencjackie 20 6
Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia 30 4
Ekonomia w bezpieczeństwie i obronności 35 5
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Seminarium licencjackie 20 6
Topografia wojskowa 35 3
Przedmioty specjalizacyjne
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України