SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Nauk o Bezpieczeństwie
kierunek:Bezpieczeństwo narodowe
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 2800 / niestac. 2700
więcej w Opłaty
Prowadzimy także studia II stopnia
Strona Wydziału

Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz są przygotowywani do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa.

Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej

• System bezpieczeństwa UE i NATO
• Wiedza o wojsku i obronności
• Historia wojskowości
• Topografia
• Strzelectwo sportowe
• Sposoby operacyjne w systemie bezpieczeństwa
• Wywiad i kontrwywiad
• Kryminologia i kryminalistyka
• Ochrona osób i mienia
• Zwalczanie terroryzmu
• Pomoc przedmedyczna
• Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
• Zarządzanie kryzysowe
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z sześciu ścieżek specjalizacyjnych:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • siły i służby specjalne

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

W ramach ścieżki „Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i kierowania (dowodzenia) bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym oraz zostaną przygotowani do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi. Absolwenci zdobędą umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego.
Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz do pracy w wojsku, policji, służbie celnej i penitencjarnej, straży granicznej, instytucjach pozarządowych, a także w instytucjach zajmujących się ochroną i niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym zagrożonym patologiami społecznymi.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością znajdują się m.in.:

 • współczesne zagrożenia cywilizacyjne;
 • kierowanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa;
 • patologie i zagrożenia społeczne;
 • obrona cywilna;
 • jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia;
 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych;
 • etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa;
 • kryminologia i kryminalistyka;
 • analiza ryzyk i sposób przeciwdziałania im;
 • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń.

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Edukacja dla bezpieczeństwa

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Edukacja dla bezpieczeństwa” absolwenci zdobywają właściwe przygotowanie teoretyczne praktycznej z zakresu podstawowej wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa szkolnego i społecznego. Uczą się jak w działaniu praktycznym zastosować teorię z zakresu szczegółowej dydaktyki obronnej i teorii wychowania dla bezpieczeństwa, a także wiedzy z zakresu psychologii społecznej, socjologii wychowania oraz innych nauk społecznych istotnych do podjęcia działań z zakresu edukacji, orientowania się w problematyce ochrony zdrowia oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Nabywają wiedzę z dziedziny prawa oraz problematyki bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz mogą uzyskać uprawnienia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo absolwenci ścieżki „Edukacja dla bezpieczeństwa” posiadają kwalifikację do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach wszystkich szczebli.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: Edukacja dla Bezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • europejskie koncepcje edukacji dla bezpieczeństwa;
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • strzelectwo sportowe
 • problemy prawne bezpieczeństwa i ochrony;
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji;
 • dydaktyka bezpieczeństwa w szkole;
 • profilaktyka agresji i frustracji młodzieży szkolnej;
 • pomoc przedmedyczna;
 • zagrożenia społeczne młodzieży;
 • terenoznawstwo

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności” absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego związanego z planowaniem i realizacją zadań obrony cywilnej, planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego, koordynowaniem działań ratowniczych, planowaniem i realizacją zadań z obszaru ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać pracownikami merytorycznymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania oraz w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Mogą również pełnić funkcje kierownicze koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa a także pracować na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności znajdują się m.in.:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • obrona cywilna;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • edukacja obronna społeczeństwa;
 • analiza ryzyk i sposobów przeciwdziałania
 • polityka bezpieczeństwa i obronności;
 • prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • system bezpieczeństwa narodowego;
 • ratownictwo techniczne

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawne działanie na rzecz: bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, profilaktyki zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, rozpoznawania zagrożeń i racjonalizacji ryzyka z nimi związanego.
Zdobyta podczas studiów wiedza pozwalać im będzie prowadzić w przedsiębiorstwach kontrolę warunków pracy, sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zgłaszać propozycje przedsięwzięć planistyczno-rozwojowych i organizacyjno-technicznych poprawiających stan BHP. Ważne też będą umiejętności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz doradzania i wnioskowania w zakresie poprawy BHP. Korzystne dla absolwentów będzie nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku. Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w komórkach Państwowej Inspekcji Pracy, w służbach BHP instytucji i przedsiębiorstw, a także na stanowiskach w ośrodkach szkoleniowych i projektowych zakładów przemysłowych. Zakres teoretycznego i praktycznego przygotowania zawodowego absolwenta jest na poziomie kwalifikacji do stanowiska „ starszego inspektora służb BHP”.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy znajdują się m.in.:

 • prawna ochrona pracy: przepisy bhp
 • fizyczne i psychospołeczne środowisko pracy;
 • system zarządzania bhp
 • kontroling w bezpieczeństwie i ochronie pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania
 • mechaniczne i elektroenergetyczne bezpieczeństwo pracy;
 • bezpieczeństwo pożarowe w procesie pracy;
 • dydaktyka szkolenia bhp
 • zagrożenia chemiczne, promieniotwórcze i toksyczne w środowisku pracy;
 • profilaktyka bezpieczeństwa i diagnostyka zagrożeń pracy;
 • wypadki przy pracy, elementy prowadzenia akcji ratowniczych;

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a władzami uczelni stworzono unikatową możliwość przygotowania do pracy w policji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, osiągają minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów podejmą pracę w policji, będą mieli możliwość skrócenia szkolenia zawodowego w Szkole Policji (o połowę).
Absolwent tej ścieżki będzie posiadać wiedzę o podstawowym ogólnym wykształceniu na poziomie wyższym zawodowym, usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Po ukończeniu tej ścieżki otrzyma dodatkowo specjalne świadectwo, uprawniające do skrócenia o połowę szkolenia zawodowego przy przyjęciu do pracy w policji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego znajdują się m.in.:

 • prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji
 • legitymowanie osób
 • przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego
 • przygotowanie do użycia broni palnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • zatrzymanie osoby
 • kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku
 • przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy
 • podstawy ruchu drogowego
 • pełnienie służby na drogach
 • kontrola uczestników ruchu drogowego
 • wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Siły i służby specjalne

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl