SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Nauk o Bezpieczeństwie
kierunek:Bezpieczeństwo narodowe
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:3
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Prowadzimy także studia I stopnia
Strona Wydziału

Bezpieczeństwo narodowe

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 – tylko na studia niestacjonarne

Studenci w ramach kierunku studiów przygotowani są do obejmowania stanowisk kierowniczych przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, instytucji centralnych a także pracowników pionu dyplomacji, w tej części gdzie potrzebne są kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Są oni również przygotowani do obejmowania stanowisk kierowniczych i dowódczych w służbach mundurowych, administracji i szkolnictwie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pełnienia funkcji specjalisty w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędu do szczebla wojewódzkiego włącznie. Umieją analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, umieją rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Absolwenci mając właściwe przygotowanie do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa.

Absolwenci mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Dodatkowo absolwenci uzyskują kwalifikację do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach wszystkich szczebli.

Ścieżki specjalizacyjne prowadzone w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach II stopnia:

 • obrona terytorialna
 • ochrona informacji
 • działania wywiadowcze i specjalne

Przedmioty na kierunku:

 • Podstawy dyplomacji
 • Negocjacje i przywództwo
 • Historia wojen
 • Strzelectwo specjalne
 • Służby i siły specjalne
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Metodologia badań w naukach społecznych
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Analiza ryzyk
 • System reagowania kryzysowego NATO i UE
 • Badania naukowe

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Działania wywiadowcze i specjalne

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Działania wywiadowcze i specjalne” absolwenci znacząco poszerzą i pogłębią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz szeregu umiejętności, które pozwolą im na jej wykorzystanie. Poznają zasady zachowania w wypadku zagrożenia, w tym jak instruować innych o sposobie zachowania, jak i udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą przygotowani do aktywności zawodowej, jak i do działania w różnego rodzaju organizacjach społecznych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Szerzej poznają podstawy prawne i kompetencje oraz ogólne zasady działania sił i służb specjalnych oraz ich wykorzystanie. Posiądą poszerzoną wiedzę z zakresu metod i form pozyskiwani informacji, co pozwoli im sprawdzić, ocenić oraz analizować wiarygodność źródeł informacji oraz pozyskanych danych. Zostaną dobrze przygotowani do podejmowania podstawowych analiz związanych z oceną ryzyka oraz ustalania związków przyczynowo skutkowych danego zjawiska, wydarzenia z zakresu polityki bezpieczeństwa. Zrozumieją relacje pomiędzy bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa w kontekście funkcjonowania służb specjalnych. Będą bardziej świadomi potrzeby ciągłego analizowania wiedzy i rozwoju osobistego, które mają przełożenie na życie zawodowe. Zdolność Absolwentów do ciągłego uzyskiwania nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu bezpieczeństwa urealniać będzie ich przygotowanie do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania i/lub dowodzenia, w obszarze związanym z działalnością sił i służb specjalnych, w tym przeciwdziałaniem ich aktywności. Absolwenci tej specjalności zdobędą kwalifikacje do pracy na różnorodnych stanowiskach, w strukturach bezpieczeństwa, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, ocenę oraz analizę informacji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: działania wywiadowcze i specjalne znajdują się m.in.:

 • metody i formy prowadzenia działalności wywiadowczej – wybrane zagadnienia
 • działania wywiadowcze i operacje specjalne
 • analiza informacji w siłach i służbach specjalnych
 • środki walki we współczesnych konfliktach

Plany studiów

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Konwencje i prawo wojenne505
Seminarium magisterskie302
Konwersatorium podstaw bezpieczeństwa narodowego402
Metodologia badań w naukach społecznych505
Siły Zbrojne w systemie obronności państwa606
Sporty obronne303
Strzelectwo bojowe i specjalne606
Odpowiedzialność prawna żołnierzy403
semestr
2Negocjacje i przywództwo w bezpieczeństwie404
Seminarium magisterskie302
Historia wojen503
System reagowania kryzysowego NATO i UE606
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych304
Badania naukowe605
Podstawy dyplomacji403
Ceremoniał i regulaminy wojskowe302
Przedmioty specjalizacyjne
semestrprzedmiotgodzinyECTS
3Język obcy302
Seminarium magisterskie306
Analiza systemowa w bezpieczeństwie404
Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności505
Taktyka współczesnego pola walki506
Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata506
Terroryzm międzynarodowy404
Ryzyko w bezpieczeństwie404
Przedmioty specjalizacyjne

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Konwencje i prawo wojenne202
Seminarium magisterskie302
Konwersatorium podstaw bezpieczeństwa narodowego202
Metodologia badań w naukach społecznych355
Siły Zbrojne w systemie obronności państwa406
Sporty obronne253
Strzelectwo bojowe i specjalne305
Odpowiedzialność prawna żołnierzy202
semestr
2Negocjacje i przywództwo w bezpieczeństwie104
Seminarium magisterskie302
Historia wojen203
System reagowania kryzysowego NATO i UE204
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych203
Badania naukowe205
Podstawy dyplomacji103
Ceremoniał i regulaminy wojskowe102
Przedmioty specjalizacyjne
semestrprzedmiotgodzinyECTS
3Język obcy302
Seminarium magisterskie306
Analiza systemowa w bezpieczeństwie204
Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności205
Taktyka współczesnego pola walki206
Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata205
Terroryzm międzynarodowy204
Ryzyko w bezpieczeństwie204
Przedmioty specjalizacyjne
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl