SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
3

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studenci w ramach kierunku studiów przygotowani są do obejmowania stanowisk kierowniczych przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, instytucji centralnych a także pracowników pionu dyplomacji, w tej części gdzie potrzebne są kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Są oni również przygotowani do obejmowania stanowisk kierowniczych i dowódczych w służbach mundurowych, administracji i szkolnictwie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pełnienia funkcji specjalisty w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędu do szczebla wojewódzkiego włącznie. Umieją analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, umieją rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Absolwenci mając właściwe przygotowanie do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa.

Absolwenci mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Dodatkowo absolwenci uzyskują kwalifikację do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach wszystkich szczebli.

Ścieżki specjalizacyjne prowadzone w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach II stopnia:
> obrona terytorialna
> ochrona informacji
> działania wywiadowcze i specjalne

Przedmioty na kierunku:

 • Podstawy dyplomacji
 • Negocjacje i przywództwo
 • Historia wojen
 • Strzelectwo specjalne
 • Służby i siły specjalne
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Metodologia badań w naukach społecznych
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Analiza ryzyk
 • System reagowania kryzysowego NATO i UE
 • Badania naukowe

Ścieżka specjalizacyjna do wyboru: Działania wywiadowcze i specjalne

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Działania wywiadowcze i specjalne” absolwenci znacząco poszerzą i pogłębią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz szeregu umiejętności, które pozwolą im na jej wykorzystanie. Poznają zasady zachowania w wypadku zagrożenia, w tym jak instruować innych o sposobie zachowania, jak i udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą przygotowani do aktywności zawodowej, jak i do działania w różnego rodzaju organizacjach społecznych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Szerzej poznają podstawy prawne i kompetencje oraz ogólne zasady działania sił i służb specjalnych oraz ich wykorzystanie. Posiądą poszerzoną wiedzę z zakresu metod i form pozyskiwani informacji, co pozwoli im sprawdzić, ocenić oraz analizować wiarygodność źródeł informacji oraz pozyskanych danych. Zostaną dobrze przygotowani do podejmowania podstawowych analiz związanych z oceną ryzyka oraz ustalania związków przyczynowo skutkowych danego zjawiska, wydarzenia z zakresu polityki bezpieczeństwa. Zrozumieją relacje pomiędzy bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa w kontekście funkcjonowania służb specjalnych. Będą bardziej świadomi potrzeby ciągłego analizowania wiedzy i rozwoju osobistego, które mają przełożenie na życie zawodowe. Zdolność Absolwentów do ciągłego uzyskiwania nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu bezpieczeństwa urealniać będzie ich przygotowanie do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania i/lub dowodzenia, w obszarze związanym z działalnością sił i służb specjalnych, w tym przeciwdziałaniem ich aktywności. Absolwenci tej specjalności zdobędą kwalifikacje do pracy na różnorodnych stanowiskach, w strukturach bezpieczeństwa, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, ocenę oraz analizę informacji.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki specjalizacyjnej: działania wywiadowcze i specjalne znajdują się m.in.:

 • metody i formy prowadzenia działalności wywiadowczej – wybrane zagadnienia
 • działania wywiadowcze i operacje specjalne
 • analiza informacji w siłach i służbach specjalnych
 • środki walki we współczesnych konfliktach

Plany studiów – studia stacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Konwencje i prawo wojenne 50 5
Seminarium magisterskie 30 2
Konwersatorium podstaw bezpieczeństwa narodowego 40 2
Metodologia badań w naukach społecznych 50 5
Siły Zbrojne w systemie obronności państwa 60 6
Sporty obronne 30 3
Strzelectwo bojowe i specjalne 60 6
Odpowiedzialność prawna żołnierzy 40 3
przedmiot godziny ECTS
Negocjacje i przywództwo w bezpieczeństwie 40 4
Seminarium magisterskie 30 2
Historia wojen 50 3
System reagowania kryzysowego NATO i UE 60 6
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 30 4
Badania naukowe 60 5
Podstawy dyplomacji 40 3
Ceremoniał i regulaminy wojskowe 30 2
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Język obcy 30 2
Seminarium magisterskie 30 6
Analiza systemowa w bezpieczeństwie 40 4
Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności 50 5
Taktyka współczesnego pola walki 50 6
Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata 50 6
Terroryzm międzynarodowy 40 4
Ryzyko w bezpieczeństwie 40 4
Przedmioty specjalizacyjne

Plany studiów – studia niestacjonarne

przedmiot godziny ECTS
Konwencje i prawo wojenne 20 2
Seminarium magisterskie 30 2
Konwersatorium podstaw bezpieczeństwa narodowego 20 2
Metodologia badań w naukach społecznych 35 5
Siły Zbrojne w systemie obronności państwa 40 6
Sporty obronne 25 3
Strzelectwo bojowe i specjalne 30 5
Odpowiedzialność prawna żołnierzy 20 2
przedmiot godziny ECTS
Negocjacje i przywództwo w bezpieczeństwie 10 4
Seminarium magisterskie 30 2
Historia wojen 20 3
System reagowania kryzysowego NATO i UE 20 4
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 20 3
Badania naukowe 20 5
Podstawy dyplomacji 10 3
Ceremoniał i regulaminy wojskowe 10 2
Przedmioty specjalizacyjne
przedmiot godziny ECTS
Język obcy 30 2
Seminarium magisterskie 30 6
Analiza systemowa w bezpieczeństwie 20 4
Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności 20 5
Taktyka współczesnego pola walki 20 6
Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata 20 5
Terroryzm międzynarodowy 20 4
Ryzyko w bezpieczeństwie 20 4
Przedmioty specjalizacyjne
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України