SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Filologia

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4700 zł | studia niestacjonarne: 4700 zł

Filologia – kryteria przyjęć

Filologia oraz studia w języku angielskim (International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy) – kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą),
b) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
c) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 40% lub więcej.
W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej według rozszerzonego programu nauczania.
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) – 4 punkty lub więcej – dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż język angielski.
Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów – o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
-studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
-nauczycielskich kolegiów języków obcych,
-studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów – plik PDF

Kwalifikacje języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów w języku angielskim posiadają również:
a) kandydaci, dla których język angielski w szkole był językiem nauczania i egzaminów, o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę.
b) absolwenci i studenci szkół wyższych, którzy w toku studiów złożyli egzamin z języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 21 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA - Інформація для іноземних громадян