SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Kierunek lekarski

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne

Liczba semestrów:
12 (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
lekarz

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 30000 zł

Kierunek lekarski – kryteria przyjęć

Kierunek lekarski w języku polskim – kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku polskim stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki nie niższe niż:
w przypadku nowej matury: dla poziomu rozszerzonego – 30%, dla poziomu podstawowego – 60%
w przypadku Matury Międzynarodowej (dyplom International Baccalaureate)
-dla poziomu podstawowego (SL) – 4
-dla poziomu wyższego (HL) – 2
w przypadku Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
-dla poziomu podstawowego – 6
-dla poziomu rozszerzonego – 3

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny zagranicą wymagany jest wynik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju, w którym wydane zostało świadectwo dojrzałości o ile po przeliczeniu jest on nie niższy niż 30%.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 3.0 lub wyższy, przy czym w razie potrzeby brany jest pod uwagę także wynik z egzaminu maturalnego z drugiego wymaganego przedmiotu.

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych:
-nowa matura:
a) na poziomie rozszerzonym – wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym – wynik na świadectwie dzielony przez 2,
-stara matura – wynik na świadectwie przemnożony przez 20
-matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) – wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
-matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
-matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
-matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
-matura zagraniczna poziom rozszerzony – wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
-matura zagraniczna poziom podstawowy – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii, chemii, fizyki lub matematyki otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.
Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.

Kierunek lekarski w języku angielskim – kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku angielskim są wyniki egzaminu maturalnego z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki lub modułu, w skład którego wchodził przynajmniej jeden z wymienionych przedmiotów oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Za wynik egzaminu maturalnego wystarczający do podjęcia studiów uznaje się wynik 30% lub wyższy.

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona:
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą, kandydaci z zagraniczną maturą),
b) wynikiem egzaminu dojrzałości (kandydaci ze stara maturą),
c) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
d) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 60% lub więcej.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) – 4 punkty lub więcej – dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż angielski.

Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów – o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
-studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
-nauczycielskich kolegiów języków obcych,
-studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów – plik PDF

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 21 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA - Інформація для іноземних громадян