SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Kierunek lekarski

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne

Liczba semestrów:
12 (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
lekarz

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 30000 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-31 sierpnia 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia w języku angielskim

Kierunek lekarski

Liczba godzin zajęć ogółem: 5728 | Liczba ECTS ogółem: 360

Profil absolwenta
Absolwent kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie lekarza w ramach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Po przeprowadzonej ocenie programowej na kierunku lekarskim Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Prezydium PKA stwierdziło, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Ocenę w pełni spełniającą kryteria otrzymały między innymi koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia oraz opieka nad studentami.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu KAAFM na liście World Directory of Medical Schools
Zostaliśmy wpisani na listę World Directory of Medical Schools. Jest to lista zweryfikowanych Uczelni, Kolegiów i Wydziałów, które kształcą na kierunku lekarskim. Wymagało to akceptacji przez Educational Commission for Foreign Medical Graduates, którą uzyskaliśmy 5 lutego 2021. Wpis na listę umożliwia m.in. zdawanie przez naszych studentów egzaminu United States Medical Licensing Examination® (USMLE®). Egzamin ten jest konieczny w przypadku obcokrajowców, którzy chcieliby wykonywać zawód lekarza w USA.

Informacje odnośnie bieżącej działalności Wydziału dostępne na stronie: https://wlinoz.ka.edu.pl/aktualnosci

Kryteria przyjęć na Kierunek lekarski

Kryteria zostały opisane na stronie Kierunek lekarski – kryteria przyjęć

Zapraszamy do obejrzenia odcinka z serii Frycz Insights – O Studiach,
poświęconego Kierunkowi lekarskiemu.

To cykl przeznaczony dla tych, którzy chcą studiować i stoją przed wyborem kierunku.

Możliwości zatrudnienia

Lekarz – zawód zaufania publicznego
Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie w Polsce stwierdza się znaczny niedobór lekarzy, co niekorzystnie wpływa na dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, a od października 2016 roku rozpoczęła kształcenie przyszłych lekarzy.

Absolwent kierunku może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo wykonywania zawodu i umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest poprzez zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, a także oddziałach klinicznych.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program
Program studiów na naszej Uczelni nawiązuje do doświadczeń najlepszych zagranicznych uczelni medycznych i odzwierciedla najnowsze tendencje dotyczące kształcenia lekarzy. Jest to program zintegrowany, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo-płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych, poprzez tworzenie modułów takich jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej. Dzięki realizacji takiego modelu nauczania przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia staje się łatwiejsze.

Wczesny kontakt z chorym człowiekiem połączony z nauczaniem humanizującym
Na pierwszym roku zadbano, aby biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy nauczania medycyny uzupełnić treściami o charakterze ogólnohumanizującym wprowadzając między innymi przedmioty: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym”.

Nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

3 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z udziałem Ministra Zdrowia dr. Adama Niedzielskiego. Licznie zgromadzeni Goście po uroczystym otwarciu Centrum obejrzeli pokaz umiejętności studentów w warunkach symulacji wysokiej wierności.

Symulacja medyczna jako metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji. Studenci kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych doskonalą swoje umiejętności tą właśnie metodą ucząc się w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
WCSM dysponuje symulatorem karetki, pracownią umiejętności chirurgicznych i technicznych, salą laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, szpitalnym oddziałem ratunkowym, salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym z pracownią anestezjologiczną, salą porodową.

Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki.

Z zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej korzysta ponad 600 studentów kierunków medycznych.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2023.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują ćwiczenia kliniczne (tzw. nauczanie przy łóżku chorego), które obejmują ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów, a także ćwiczenia laboratoryjne (mikroskopowe, fantomowe). Ponadto, zajęcia w miejscu pracy, zgodnie ze Standardami kształcenia obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów tj. łącznie 600 godzin (20 pkt. ECTS), które odbywać się będą w wyznaczonych przez Uczelnię zakładach opieki zdrowotnej. Rok VI-ty w całości przeznaczony jest na nauczanie kliniczne (30 tygodni) realizowane w różnych jednostkach opieki zdrowotnej. Całość umiejętności uzyskanych na VI roku sprawdzana będzie poprzez standaryzowany egzamin praktyczny typu OSCE

Dlaczego warto studiować u nas

  • Program jest przyjazny studentom jednocześnie gwarantuje realizację efektów kształcenia określonych w Standardach.
  • Organizacja studiów oparta na systemie tutoringu zapewnia studentom pomoc i wsparcie opiekuna na każdym etapie edukacji.
  • Krakowska Akademia posiada dobrze wyposażone laboratoria (pracownie), a jej kampus zlokalizowany jest blisko centrum miasta.
  • Baza kliniczna obejmująca renomowane krakowskie szpitale.
  • Doskonale wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
  • Największą wartość Akademii stanowią jej pracownicy, kompetentni i przyjaźni studentom.
  • Możliwość ubiegania się o Kredyt na studia medyczne – szczegółowe informacje na stronach Ministerstwa Zdrowia.
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України