SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Kierunek Lekarski
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne
ilość semestrów:12 semestrów (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)
cena za semestr:24 000 (w roku 2022/23)
więcej w Opłaty
Kryteria przyjęć
Na tym kierunku także studia w języku angielskim
Strona Wydziału

Kierunek Lekarski

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Lekarz
Profil studiów: ogólnoakademicki

Liczba godzin zajęć ogółem: 5728
Liczba ECTS ogółem: 360

Profil absolwenta
Absolwent kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie lekarza w ramach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Po przeprowadzonej ocenie programowej na kierunku lekarskim Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Prezydium PKA stwierdziło, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Ocenę w pełni spełniającą kryteria otrzymały między innymi koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia oraz opieka nad studentami.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu KAAFM na liście World Directory of Medical Schools
Zostaliśmy wpisani na listę World Directory of Medical Schools. Jest to lista zweryfikowanych Uczelni, Kolegiów i Wydziałów, które kształcą na kierunku lekarskim. Wymagało to akceptacji przez Educational Commission for Foreign Medical Graduates, którą uzyskaliśmy 5 lutego 2021. Wpis na listę umożliwia m.in. zdawanie przez naszych studentów egzaminu United States Medical Licensing Examination® (USMLE®). Egzamin ten jest konieczny w przypadku obcokrajowców, którzy chcieliby wykonywać zawód lekarza w USA.

Informacje odnośnie bieżącej działalności Wydziału dostępne na stronie: https://wlinoz.ka.edu.pl/aktualnosci

Możliwości zatrudnienia

Lekarz – zawód zaufania publicznego
Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie w Polsce stwierdza się znaczny niedobór lekarzy, co niekorzystnie wpływa na dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, a od października 2016 roku rozpoczęła kształcenie przyszłych lekarzy.

Absolwent kierunku może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo wykonywania zawodu i umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest poprzez zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, a także oddziałach klinicznych.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program
Program studiów na naszej Uczelni nawiązuje do doświadczeń najlepszych zagranicznych uczelni medycznych i odzwierciedla najnowsze tendencje dotyczące kształcenia lekarzy. Jest to program zintegrowany, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo-płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych, poprzez tworzenie modułów takich jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej. Dzięki realizacji takiego modelu nauczania przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia staje się łatwiejsze.

Wczesny kontakt z chorym człowiekiem połączony z nauczaniem humanizującym
Na pierwszym roku zadbano, aby biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy nauczania medycyny uzupełnić treściami o charakterze ogólnohumanizującym wprowadzając między innymi przedmioty: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym”.

Nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

3 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z udziałem Ministra Zdrowia dr. Adama Niedzielskiego. Licznie zgromadzeni Goście po uroczystym otwarciu Centrum obejrzeli pokaz umiejętności studentów w warunkach symulacji wysokiej wierności.

Symulacja medyczna jako metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji. Studenci kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych doskonalą swoje umiejętności tą właśnie metodą ucząc się w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
WCSM dysponuje symulatorem karetki, pracownią umiejętności chirurgicznych i technicznych, salą laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, szpitalnym oddziałem ratunkowym, salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym z pracownią anestezjologiczną, salą porodową.

Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki.

Z zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej korzysta ponad 600 studentów kierunków medycznych.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2023.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują ćwiczenia kliniczne (tzw. nauczanie przy łóżku chorego), które obejmują ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów, a także ćwiczenia laboratoryjne (mikroskopowe, fantomowe). Ponadto, zajęcia w miejscu pracy, zgodnie ze Standardami kształcenia obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów tj. łącznie 600 godzin (20 pkt. ECTS), które odbywać się będą w wyznaczonych przez Uczelnię zakładach opieki zdrowotnej. Rok VI-ty w całości przeznaczony jest na nauczanie kliniczne (30 tygodni) realizowane w różnych jednostkach opieki zdrowotnej. Całość umiejętności uzyskanych na VI roku sprawdzana będzie poprzez standaryzowany egzamin praktyczny typu OSCE

Dlaczego warto studiować u nas

  • Program jest przyjazny studentom jednocześnie gwarantuje realizację efektów kształcenia określonych w Standardach.
  • Organizacja studiów oparta na systemie tutoringu zapewnia studentom pomoc i wsparcie opiekuna na każdym etapie edukacji.
  • Krakowska Akademia posiada dobrze wyposażone laboratoria (pracownie), a jej kampus zlokalizowany jest blisko centrum miasta.
  • Baza kliniczna obejmująca renomowane krakowskie szpitale.
  • Doskonale wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
  • Największą wartość Akademii stanowią jej pracownicy, kompetentni i przyjaźni studentom.
  • Możliwość ubiegania się o Kredyt na studia medyczne – szczegółowe informacje na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Rekrutacja – terminy

Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać od 15 maja do 31 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl