SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Kryminologia i resocjalizacja
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 4000 / niestac. 4000
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia II stopnia
Strona Wydziału

Kryminologia i resocjalizacja

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
 1Wstęp do prawoznawstwa608
 Wprowadzenie do pedagogiki305
 Podstawy psychologii304
 Wprowadzenie do filozofii304
 Elementy socjologii304
 Zasady savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego204
 Wychowanie fizyczne300
 Szkolenie BPH51
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
semestr   
 2Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej306
 Prawa człowieka306
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (I)606
 Komunikacja międzyludzka202
 Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej202
 Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego606
 Język obcy302
 Wychowanie fizyczne300
semestr   
3 Kryminologia – opis i pomiar przestępczości606
 Pedagogika resocjalizacyjna606
 Podstawy diagnozowania pedagogicznego156
 Podstawy metodyki pracy resocjalizacyjnej303
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (II)606
 Podstawy prawa pracy606
 Język obcy302
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 4Teorie kryminologiczne608
 Komunikacja interpersonalna303
 Podstawy metodologiczne nauk społecznych153
 Profilaktyka społeczna303
 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego606
 Ochrona danych osobowych305
 Język obcy302
semestr   
 5Wstęp do nauki o więziennictwie506
 Resocjalizacja w środowisku otwartym303
 Patologie życia społecznego303
 Wstęp do nauki o Policji305
 Kryminologia – zagadnienia szczegółowe606
 Wystąpienia publiczne202
 Podstawy psychiatrii303
 Język obcy302
 Seminarum dyplomowe302
semestr   
 6Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie304
 Konstruowanie programów resocjalizacyjnych303
 Etyka305
 Psychologia sądowa i penitencjarna304
 Współpraca instytucji w resocjalizacji303
Andragogika203
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych203
 Seminarium dyplomowe308

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1 Wstęp do prawoznawstwa358
 Wprowadzenie do pedagogiki205
 Podstawy psychologii204
 Wprowadzenie do filozofii204
 Elementy socjologii204
 Zasady savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego154
 Szkolenie BPH51
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
semestr   
2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej206
 Prawa człowieka206
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (I)356
 Komunikacja międzyludzka152
 Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej152
 Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego356
 Język obcy302
semestr   
 3Kryminologia – opis i pomiar przestępczości356
 Pedagogika resocjalizacyjna356
 Podstawy diagnozowania pedagogicznego256
 Podstawy metodyki pracy resocjalizacyjnej153
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (II)356
 Podstawy prawa pracy356
 Język obcy302
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 4Teorie kryminologiczne358
 Komunikacja interpersonalna153
 Podstawy metodologiczne nauk społecznych103
 Profilaktyka społeczna153
 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego356
 Ochrona danych osobowych205
 Język obcy302
semestr  
Wstęp do nauki o więziennictwie306
 Resocjalizacja w środowisku otwartym153
Kryminologia – część szczegółowa356
 Patologie życia społecznego203
 Wstęp do nauki o Policji205
 Wystąpienia publiczne102
 Podstawy psychiatrii203
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe202
semestr   
6 Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie204
 Konstruowanie programów resocjalizacyjnych153
 Etyka205
Psychologia sądowa i penitencjarna204
 Współpraca instytucji w resocjalizacji153
 Andragogika103
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych103
 Seminarium dyplomowe 208
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян