SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Kryminologia i resocjalizacja

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4800 zł | studia niestacjonarne: 4800 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Kryminologia i resocjalizacja

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
 1Wstęp do prawoznawstwa608
 Wprowadzenie do pedagogiki305
 Podstawy psychologii304
 Wprowadzenie do filozofii304
 Elementy socjologii304
 Zasady savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego204
 Wychowanie fizyczne300
 Szkolenie BPH51
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
semestr   
 2Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej306
 Prawa człowieka306
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (I)606
 Komunikacja międzyludzka202
 Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej202
 Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego606
 Język obcy302
 Wychowanie fizyczne300
semestr   
3 Kryminologia – opis i pomiar przestępczości606
 Pedagogika resocjalizacyjna606
 Podstawy diagnozowania pedagogicznego156
 Podstawy metodyki pracy resocjalizacyjnej303
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (II)606
 Podstawy prawa pracy606
 Język obcy302
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 4Teorie kryminologiczne608
 Komunikacja interpersonalna303
 Podstawy metodologiczne nauk społecznych153
 Profilaktyka społeczna303
 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego606
 Ochrona danych osobowych305
 Język obcy302
semestr   
 5Wstęp do nauki o więziennictwie506
 Resocjalizacja w środowisku otwartym303
 Patologie życia społecznego303
 Wstęp do nauki o Policji305
 Kryminologia – zagadnienia szczegółowe606
 Wystąpienia publiczne202
 Podstawy psychiatrii303
 Język obcy302
 Seminarum dyplomowe302
semestr   
 6Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie304
 Konstruowanie programów resocjalizacyjnych303
 Etyka305
 Psychologia sądowa i penitencjarna304
 Współpraca instytucji w resocjalizacji303
Andragogika203
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych203
 Seminarium dyplomowe308

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1 Wstęp do prawoznawstwa358
 Wprowadzenie do pedagogiki205
 Podstawy psychologii204
 Wprowadzenie do filozofii204
 Elementy socjologii204
 Zasady savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego154
 Szkolenie BPH51
 Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
semestr   
2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej206
 Prawa człowieka206
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (I)356
 Komunikacja międzyludzka152
 Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej152
 Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego356
 Język obcy302
semestr   
 3Kryminologia – opis i pomiar przestępczości356
 Pedagogika resocjalizacyjna356
 Podstawy diagnozowania pedagogicznego256
 Podstawy metodyki pracy resocjalizacyjnej153
 Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego (II)356
 Podstawy prawa pracy356
 Język obcy302
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 4Teorie kryminologiczne358
 Komunikacja interpersonalna153
 Podstawy metodologiczne nauk społecznych103
 Profilaktyka społeczna153
 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego356
 Ochrona danych osobowych205
 Język obcy302
semestr  
Wstęp do nauki o więziennictwie306
 Resocjalizacja w środowisku otwartym153
Kryminologia – część szczegółowa356
 Patologie życia społecznego203
 Wstęp do nauki o Policji205
 Wystąpienia publiczne102
 Podstawy psychiatrii203
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe202
semestr   
6 Psychologia osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie204
 Konstruowanie programów resocjalizacyjnych153
 Etyka205
Psychologia sądowa i penitencjarna204
 Współpraca instytucji w resocjalizacji153
 Andragogika103
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych103
 Seminarium dyplomowe 208

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України