SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Kryminologia i resocjalizacja
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:stac. 3700 / niestac. 3700
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia I stopnia
Strona Wydziału

Kryminologia i resocjalizacja

Studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa306
 Kryminologia – teorie 607
 Współczesne problemy pedagogiki305
 Współczesne systemy resocjalizacji305
 Metodyka pracy resocjalizacyjnej304
 Elementy kryminalistyki304
 Stosunki zatrudnienia w służbach mundurowych304
 Szkolenie BPH51
 Język obcy302
różnice programoweWprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej300
różnice programoweWstęp do prawoznawstwa300
 semestr   
2Kryminologia – wybrane zagadnienia kryminologii szczegółowej608
 Metodologia badań w naukach społecznych304
 Psychologia i profilaktyka uzależneń304
 Psychologia niedostosowania społecznego203
 Podstawy prawa karnego wykonawczego606
 Dydaktyka ogólna304
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe 303
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 3Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich306
 Pomoc postpenitencjarna304
 Diagnostyka w resocjalizacji304
 Patologie życia seksualnego203
 Prawo policyjne305
 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego606
 Media  w edukacji304
 Seminarium dyplomowe 303
 Praktyka śródroczna 643
semestr   
 4Polityka kryminalna306
 Ewaluacja programów resocjalizacyjnych304
 Mediacje w resocjalizacji304
 Subkultury młodzieżowe i przestępcze202
 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 202
 Formy zatrudnienia skazanych204
 Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa309
 Praktyka ciągła643

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa206
 Kryminologia – teorie 357
 Współczesne problemy pedagogiki205
 Współczesne systemy resocjalizacji205
 Metodyka pracy resocjalizacyjnej154
 Elementy kryminalistyki204
 Stosunki zatrudnienia w służbach mundurowych204
 Szkolenie BPH51
 Język obcy302
    
różnice programoweWprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej200
różnice programoweWstęp do prawoznawstwa200
semestr   
 2Kryminologia – wybrane zagadnienia kryminologii szczegółowej358
 Metodologia badań w naukach społecznych204
 Psychologia i profilaktyka uzależneń154
 Psychologia niedostosowania społecznego103
 Podstawy prawa karnego wykonawczego356
 Dydaktyka ogólna304
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe 203
 Praktyka hospitacyjna342
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 3Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich206
 Pomoc postpenitencjarna154
 Diagnostyka w resocjalizacji154
 Patologie życia seksualnego103
 Prawo policyjne205
 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego356
 Media  w edukacji204
 Seminarium dyplomowe 203
 Praktyka śródroczna 643
semestr   
4 Polityka kryminalna206
 Ewaluacja programów resocjalizacyjnych154
 Mediacje w resocjalizacji154
 Subkultury młodzieżowe i przestępcze102
 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 102
 Formy zatrudnienia skazanych154
 Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa209
 Praktyka ciągła643

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl