SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Kryminologia i resocjalizacja

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Kryminologia i resocjalizacja

Studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa306
 Kryminologia – teorie 607
 Współczesne problemy pedagogiki305
 Współczesne systemy resocjalizacji305
 Metodyka pracy resocjalizacyjnej304
 Elementy kryminalistyki304
 Stosunki zatrudnienia w służbach mundurowych304
 Szkolenie BPH51
 Język obcy302
różnice programoweWprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej300
różnice programoweWstęp do prawoznawstwa300
 semestr   
2Kryminologia – wybrane zagadnienia kryminologii szczegółowej608
 Metodologia badań w naukach społecznych304
 Psychologia i profilaktyka uzależneń304
 Psychologia niedostosowania społecznego203
 Podstawy prawa karnego wykonawczego606
 Dydaktyka ogólna304
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe 303
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 3Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich306
 Pomoc postpenitencjarna304
 Diagnostyka w resocjalizacji304
 Patologie życia seksualnego203
 Prawo policyjne305
 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego606
 Media  w edukacji304
 Seminarium dyplomowe 303
 Praktyka śródroczna 643
semestr   
 4Polityka kryminalna306
 Ewaluacja programów resocjalizacyjnych304
 Mediacje w resocjalizacji304
 Subkultury młodzieżowe i przestępcze202
 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 202
 Formy zatrudnienia skazanych204
 Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa309
 Praktyka ciągła643

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa206
 Kryminologia – teorie 357
 Współczesne problemy pedagogiki205
 Współczesne systemy resocjalizacji205
 Metodyka pracy resocjalizacyjnej154
 Elementy kryminalistyki204
 Stosunki zatrudnienia w służbach mundurowych204
 Szkolenie BPH51
 Język obcy302
    
różnice programoweWprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej200
różnice programoweWstęp do prawoznawstwa200
semestr   
 2Kryminologia – wybrane zagadnienia kryminologii szczegółowej358
 Metodologia badań w naukach społecznych204
 Psychologia i profilaktyka uzależneń154
 Psychologia niedostosowania społecznego103
 Podstawy prawa karnego wykonawczego356
 Dydaktyka ogólna304
 Język obcy302
 Seminarium dyplomowe 203
 Praktyka hospitacyjna342
semestrprzedmiotgodzinyECTS
 3Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich206
 Pomoc postpenitencjarna154
 Diagnostyka w resocjalizacji154
 Patologie życia seksualnego103
 Prawo policyjne205
 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego356
 Media  w edukacji204
 Seminarium dyplomowe 203
 Praktyka śródroczna 643
semestr   
4 Polityka kryminalna206
 Ewaluacja programów resocjalizacyjnych154
 Mediacje w resocjalizacji154
 Subkultury młodzieżowe i przestępcze102
 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 102
 Formy zatrudnienia skazanych154
 Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa209
 Praktyka ciągła643
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України