SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Pielęgniarstwo
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:4500
więcej w Opłaty
Kryteria przyjęć
Na tym kierunku także studia I stopnia
Strona Wydziału

Pielęgniarstwo

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Magister pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny

Liczba godzin zajęć ogółem: 1300 (w tym kształcenie praktyczne)
Praktyki zawodowe – 200 godz.
Punkty ECTS: 120

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej

Profil absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (posiadają tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”) i mają na celu ukształtowane nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość sprawowania opieki terapeutycznej opartej na dowodach naukowych, promocji i edukacji zdrowotnej i terapeutycznej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, w administracji państwowej i samorządowej, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Plan studiów i organizacja zajęć

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia został przygotowany m.in. w oparciu o zapisy: rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019, poz. 1573).

Proces kształcenia obejmuje zajęcia z zakresu:
A. Nauki społeczne i humanistyczne (psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski)

B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska (farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego)

C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa (badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe)

Do dyspozycji Uczelni zaplanowano 12 punktów ECTS, z tym, że nie mniej niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów są to zajęcia do wyboru.

Zestawienie godzin – plik PDF

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponadto umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl