SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Pielęgniarstwo

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
magister pielęgniarstwa

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 5200 zł | studia niestacjonarne: 5200 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Liczba godzin zajęć ogółem: 1300 (w tym kształcenie praktyczne)
Praktyki zawodowe – 200 godz.
Punkty ECTS: 120

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej

Profil absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (posiadają tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”) i mają na celu ukształtowane nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość sprawowania opieki terapeutycznej opartej na dowodach naukowych, promocji i edukacji zdrowotnej i terapeutycznej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, w administracji państwowej i samorządowej, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Kryteria przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia

O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Nasze atuty

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponadto umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Plan studiów i organizacja zajęć

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia został przygotowany m.in. w oparciu o zapisy: rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019, poz. 1573).

Proces kształcenia obejmuje zajęcia z zakresu:
A. Nauki społeczne i humanistyczne (psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski)

B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska (farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego)

C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa (badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe)

Do dyspozycji Uczelni zaplanowano 12 punktów ECTS, z tym, że nie mniej niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów są to zajęcia do wyboru.

Zestawienie godzin – plik PDF

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України