SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Stosunki międzynarodowe

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek (studia stacjonarne od semestru letniego):

> od 10 stycznia 2024 r.

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Studia II stopnia – wybór ścieżki specjalizacyjnej od I semestru
  • International Business
  • International Relations and Cultural Diplomacy
  • International Tourism
Studia II stopnia – wybór ścieżki specjalizacyjnej od II semestru
  • Handel zagraniczny
  • Turystyka międzynarodowa

Uruchomienie danej ścieżki specjalizacyjnej (na kierunku Stosunki międzynarodowe) zależy od ilości osób, które się na nią zapiszą. Określona ścieżka zostaje wprowadzona do programu nauczania, jeśli zapisze się na nią minimum 30 osób.

ścieżka specjalizacyjna: Handel zagraniczny

Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii międzynarodowej, handlu i finansów międzynarodowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych, ponadto umożliwia dokonywanie analizy i oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe i ścieżki specjalizacyjnej handel zagraniczny są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie, w szczególności potrafią zawierać i rozliczać transakcje handlowe, są przygotowani do zarządzania firmą, określania strategii jej rozwoju. Zdobyta w czasie studiów wiedza ogólna umożliwia zatem absolwentom tej ścieżki specjalizacyjnej podjęcie pracy w instytucjach państwowych czy organizacjach zajmujących się współpracą gospodarczą z zagranicą. Wiedza szczegółowa z zakresu organizacji czy techniki handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, logistyki, zarządzania, analizy rynków zagranicznych, będzie pomocna w przypadku podjęcia pracy w firmach realizujących różne formy współpracy z zagranicą, w szczególności prowadzących działalność eksportową czy importową.

Wybrane przedmioty:
• międzynarodowe transakcje gospodarcze
• współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego,
• międzynarodowe rynki finansowe,
• korporacje międzynarodowe,
• analiza rynków zagranicznych,
• strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
• znakowanie towarów w obrocie międzynarodowym
• rozliczenia w handlu zagranicznym
• giełdy towarowe w gospodarce światowej

ścieżka specjalizacyjna: Turystyka międzynarodowa

Zadaniem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr umiejących posługiwać się nowoczesnymi instrumentami zarządzania w turystyce i hotelarstwie. Program studiów elastycznie reaguje na zachodzące zmiany rynku turystycznego, zarówno w zakresie standardów obsługi klienta, jak i świadczenia usług w tej branży. Ukończenie ścieżki specjalizacyjnej turystyka międzynarodowa gwarantuje wyposażenie absolwenta w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności umożliwiający profesjonalne funkcjonowanie na rynku usług turystycznych oraz w strukturach administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się turystyką.

Wybrane przedmioty:
• organizacja turystyki i rekreacji,
• turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa,
• planowanie strategiczne w turystyce,
• agroturystyka
• metropolie i procesy metropolitalne
• bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
• pilotaż wycieczek i rezydentura

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян