SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Zarządzania i Komunikacji Społecznej
kierunek:Zarządzanie
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3000
więcej w Opłaty
Prowadzimy także studia II stopnia
Strona Wydziału

Zarządzanie

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit. W szczególności zna zadania kierownika średniego szczebla zarządzania, narzędzia marketingu, rodzaje strategii marketingowych, elementy polityki rynkowej, ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne. W tym celu posługuje się biegle techniką komputerową, umie wyszukiwać niezbędne informacje w sieci komputerowej, potrafi dokonać ich analizy posługując się różnymi programami komputerowymi, w szczególności arkuszami kalkulacyjnymi i po analizie przedstawiać wyniki w formie prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Absolwent posiądzie kompetencje kierowania pracą personelu z uwzględnieniem dostosowania stylów zarządzania do specyfiki organizacji i pracowników.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit. Absolwent jest też przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy powiatu i województwa. Posiada także kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej dzięki przedmiotom dotyczącym rachunkowości małych firm i przedsiębiorczości. W trakcie studiów wyrabiane są także u przyszłych absolwentów kompetencje komunikowania się w organizacji, negocjowania, przekonywania do własnych rozwiązań. Absolwent ma też zapewnione podstawy teoretyczne i umiejętności analityczne oraz zdolności do krytycznej oceny rzeczywistości gospodarczej pozwalające do kontynuacji nauki na II stopniu studiów. W zakresie językowym absolwenci opanowują j. angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością

Ścieżki specjalizacyjne:

 • Marketing
 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami

Marketing

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Absolwent ścieżki Marketing zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu marketingowych systemów informacyjnych, pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych rynkowych. Będzie mógł współtworzyć zintegrowaną politykę przedsiębiorstwa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Posiądzie umiejętność badania i określania skuteczności komunikacji marketingowej. Będzie zdolny do organizacji i nadzorowania struktur marketingowych w przedsiębiorstwie, współpracy z instytucjami w zakresie badań rynku i agencjami marketingowymi. Wykaże się zrozumieniem specyfiki marketingu w działalności przemysłowej, usługowej oraz organizacji non-profit. Pozna uwarunkowania działań public relations. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w strukturach marketingowych przedsiębiorstw i agencjach marketingowych.

Wybrane przedmioty:

 • Elementy zachowań konsumentów na rynku
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Sztuka sprzedaży
 • Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie firmą
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Zarządzanie marką
 • Komputerowe laboratorium marketingowe
 • Biznes plan
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie
 • Strategie marketingowe

Zarządzanie firmą

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach i sferach działalności. Będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem. Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania oraz zdobędzie umiejętności w zakresie negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane. Absolwenci będą mogli starać się o zatrudnienie na stanowiskach wykonawczych, operacyjnych, analitycznych we wszystkich instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach komercyjnych produkcyjnych i usługowych na poziomie niższego i średniego szczebla zarządzania.

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe
 • Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym
 • Rachunkowość funduszy unijnych
 • Zarządzanie firmą
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Biznes plan
 • Mała przedsiębiorczość
 • Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Strategie marketingowe
 • Teoria kosztów pracy

Zarządzanie projektami

ścieżka specjalizacyjna

Przedmioty na w/w ścieżce specjalizacyjnej pogłębiają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w zakresie planowania i organizowania zespołów projektowych, metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu i współpracy zespołów, komunikowania się w zmiennych zespołach projektowych. Przybliżają specyfikę projektów w różnych obszarach: marketingowych, finansowych, informatycznych, edukacyjnych, bezpieczeństwa, społecznych. Przedmioty pozwolą zdobyć też umiejętności w zakresie oceny projektów pod kątem opłacalności i ewaluacji w szerokim wymiarze społecznym.

Ścieżka przygotowuje absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i zespołach, w których idea zarządzania projektami jest częściej stosowana ze względu na ich specyfikę, lub wymagania elastycznej zmiany struktury organizacyjnej.


Rachunkowość w zarządzaniu

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Ścieżka specjalizacyjna Rachunkowość w zarządzaniu umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy kierunkowej pogłębiającej znajomość zarządzania w podmiotach gospodarczych w połączeniu z wiedzą specjalistyczną obejmującą koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości wykorzystywane do podejmowania decyzji ekonomicznych. Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej przekazywanej absolwentom obejmują w głównej mierze: znajomość zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości bankowej i budżetowej, biegłą orientację w formach opodatkowania mikroprzedsiębiorstw i organizacji usług z zakresu rachunkowości, znajomość programów komputerowych w rachunkowości finansowej i podatkowej, stosowania narzędzi kontrolowania przyjętych rozwiązań, a także zasad sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw i umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rachunkowości.
Ta ścieżka rozwija kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze kierowników do spraw finansowych, specjalisty do spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych, czy też kontynuowanie nauki na trzecim stopniu kształcenia.


DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl