SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów:
Zarządzanie

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4700 zł | studia niestacjonarne: 4700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Zarządzanie

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit. W szczególności zna zadania kierownika średniego szczebla zarządzania, narzędzia marketingu, rodzaje strategii marketingowych, elementy polityki rynkowej, ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne. W tym celu posługuje się biegle techniką komputerową, umie wyszukiwać niezbędne informacje w sieci komputerowej, potrafi dokonać ich analizy posługując się różnymi programami komputerowymi, w szczególności arkuszami kalkulacyjnymi i po analizie przedstawiać wyniki w formie prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Absolwent posiądzie kompetencje kierowania pracą personelu z uwzględnieniem dostosowania stylów zarządzania do specyfiki organizacji i pracowników.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit. Absolwent jest też przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy powiatu i województwa. Posiada także kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej dzięki przedmiotom dotyczącym rachunkowości małych firm i przedsiębiorczości. W trakcie studiów wyrabiane są także u przyszłych absolwentów kompetencje komunikowania się w organizacji, negocjowania, przekonywania do własnych rozwiązań. Absolwent ma też zapewnione podstawy teoretyczne i umiejętności analityczne oraz zdolności do krytycznej oceny rzeczywistości gospodarczej pozwalające do kontynuacji nauki na II stopniu studiów. W zakresie językowym absolwenci opanowują j. angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wybrane przedmioty kierunkowe:
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością
Ścieżki specjalizacyjne:
 • Marketing
 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami

Ścieżki specjalizacyjne

ścieżka specjalizacyjna: Marketing

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Absolwent ścieżki Marketing zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu marketingowych systemów informacyjnych, pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych rynkowych. Będzie mógł współtworzyć zintegrowaną politykę przedsiębiorstwa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Posiądzie umiejętność badania i określania skuteczności komunikacji marketingowej. Będzie zdolny do organizacji i nadzorowania struktur marketingowych w przedsiębiorstwie, współpracy z instytucjami w zakresie badań rynku i agencjami marketingowymi. Wykaże się zrozumieniem specyfiki marketingu w działalności przemysłowej, usługowej oraz organizacji non-profit. Pozna uwarunkowania działań public relations. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w strukturach marketingowych przedsiębiorstw i agencjach marketingowych.

Wybrane przedmioty:

 • Elementy zachowań konsumentów na rynku
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Sztuka sprzedaży
 • Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie firmą
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Zarządzanie marką
 • Komputerowe laboratorium marketingowe
 • Biznes plan
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie
 • Strategie marketingowe

ścieżka specjalizacyjna: Rachunkowość w zarządzaniu

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Ścieżka specjalizacyjna Rachunkowość w zarządzaniu umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy kierunkowej pogłębiającej znajomość zarządzania w podmiotach gospodarczych w połączeniu z wiedzą specjalistyczną obejmującą koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości wykorzystywane do podejmowania decyzji ekonomicznych. Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej przekazywanej absolwentom obejmują w głównej mierze: znajomość zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości bankowej i budżetowej, biegłą orientację w formach opodatkowania mikroprzedsiębiorstw i organizacji usług z zakresu rachunkowości, znajomość programów komputerowych w rachunkowości finansowej i podatkowej, stosowania narzędzi kontrolowania przyjętych rozwiązań, a także zasad sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw i umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rachunkowości.
Ta ścieżka rozwija kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze kierowników do spraw finansowych, specjalisty do spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych, czy też kontynuowanie nauki na trzecim stopniu kształcenia.

ścieżka specjalizacyjna: Zarządzanie firmą

ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach i sferach działalności. Będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem. Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania oraz zdobędzie umiejętności w zakresie negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane. Absolwenci będą mogli starać się o zatrudnienie na stanowiskach wykonawczych, operacyjnych, analitycznych we wszystkich instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach komercyjnych produkcyjnych i usługowych na poziomie niższego i średniego szczebla zarządzania.

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe
 • Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym
 • Rachunkowość funduszy unijnych
 • Zarządzanie firmą
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Biznes plan
 • Mała przedsiębiorczość
 • Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Strategie marketingowe
 • Teoria kosztów pracy

ścieżka specjalizacyjna: Zarządzanie projektami

Przedmioty na w/w ścieżce specjalizacyjnej pogłębiają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w zakresie planowania i organizowania zespołów projektowych, metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu i współpracy zespołów, komunikowania się w zmiennych zespołach projektowych. Przybliżają specyfikę projektów w różnych obszarach: marketingowych, finansowych, informatycznych, edukacyjnych, bezpieczeństwa, społecznych. Przedmioty pozwolą zdobyć też umiejętności w zakresie oceny projektów pod kątem opłacalności i ewaluacji w szerokim wymiarze społecznym.

Ścieżka przygotowuje absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i zespołach, w których idea zarządzania projektami jest częściej stosowana ze względu na ich specyfikę, lub wymagania elastycznej zmiany struktury organizacyjnej.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України