SERWIS REKRUTACYJNY

Zasady przyjęć na studia

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać naszym studentem, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku:
Administracja, Architektura, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Informatyka i ekonometria, Kryminologia i resocjalizacja, Kosmetologia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika stosowana, Pielęgniarstwo, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie
jest złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna ich ocena.

Poniżej kryteria przyjęć obowiązujące na kierunkach:
Aktorstwo, Architektura II st., kierunek Lekarski, kierunek Lekarski w języku angielskim, Kosmetologia II st., Pielęgniarstwo II st., Filologia oraz studia w języku angielskim

Aktorstwo – kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć na jednolite studia magisterskie na kierunku „aktorstwo” w roku akademickim 2023/2024, szczegółowe wymagania, kryteria kwalifikacji oraz harmonogram przyjęć zostanie podany na stronie Wydziału Aktorskiego

Architektura – kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia na kierunek Architektura studia II stopnia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku Architektura lub Architektura i urbanistyka wraz z suplementem, pozytywna ich ocena oraz wniesienie opłat.
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura – mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura (Architektura i urbanistyka)

Kierunek lekarski (w języku polskim) – szczegółowe kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku polskim stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki nie niższe niż:
w przypadku nowej matury: dla poziomu rozszerzonego – 30%, dla poziomu podstawowego – 60%
w przypadku Matury Międzynarodowej (dyplom International Baccalaureate)
-dla poziomu podstawowego (SL) – 4
-dla poziomu wyższego (HL) – 2
w przypadku Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
-dla poziomu podstawowego – 6
-dla poziomu rozszerzonego – 3

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny zagranicą wymagany jest wynik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju, w którym wydane zostało świadectwo dojrzałości o ile po przeliczeniu jest on nie niższy niż 30%.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 3.0 lub wyższy, przy czym w razie potrzeby brany jest pod uwagę także wynik z egzaminu maturalnego z drugiego wymaganego przedmiotu.

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych:
-nowa matura:
a) na poziomie rozszerzonym – wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym – wynik na świadectwie dzielony przez 2,
-stara matura – wynik na świadectwie przemnożony przez 20
-matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) – wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
-matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
-matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
-matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
-matura zagraniczna poziom rozszerzony – wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
-matura zagraniczna poziom podstawowy – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii, chemii, fizyki lub matematyki otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.
Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.

Kierunek lekarski (w języku angielskim) – szczegółowe kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku angielskim są wyniki egzaminu maturalnego z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki lub modułu, w skład którego wchodził przynajmniej jeden z wymienionych przedmiotów oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Za wynik egzaminu maturalnego wystarczający do podjęcia studiów uznaje się wynik 30% lub wyższy.

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona:
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą, kandydaci z zagraniczną maturą),
b) wynikiem egzaminu dojrzałości (kandydaci ze stara maturą),
c) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
d) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 60% lub więcej.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) – 4 punkty lub więcej – dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż angielski.

Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów – o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
-studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
-nauczycielskich kolegiów języków obcych,
-studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów – plik PDF

Pielęgniarstwo – kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Kosmetologia – kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Kosmetologia mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia.

Filologia oraz studia w języku angielskim (International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy) – kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą),
b) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
c) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 30% lub więcej.
W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej według rozszerzonego programu nauczania.
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) – 4 punkty lub więcej – dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż język angielski.
Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów – o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
-studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
-nauczycielskich kolegiów języków obcych,
-studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów – plik PDF

Kwalifikacje języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów w języku angielskim posiadają również:
a) kandydaci, dla których język angielski w szkole był językiem nauczania i egzaminów, o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę.
b) absolwenci i studenci szkół wyższych, którzy w toku studiów złożyli egzamin z języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2.

Potwierdzanie efektów uczenia się

  • Jak potwierdzać efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów – plik PPT: Prezentacja
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zmieniona Uchwałą Senatu z dnia 20 marca 2020 r., 3 marca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. oraz 29 września 2021 r.) – plik PDF
  • Zarządzenie Rektora z 23 marca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za potwierdzanie efektów uczenia się (zmienione Zarządzeniem z dnia 10 maja 2022 r.) – plik PDF
  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się – plik PDF: wzór

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl